Rahoitus ja hankkeet

EU-RAHOITUS

EU-OHJELMAT ETELÄ-SAVOSSA

Etelä-Savon kehittämistavoitteet on kirjattu maakunnan aluekehittämisohjelmiin. Niistä tärkeimpiä ovat EU-rakennerahasto-ohjelmat vuosille 2014–2020.


(Näitä vanhoja ohjelmia (poistettu päivityksessä) on minusta turha roikottaa enää uudella sivulla mukana sen rakennetta täyttämässä. TOMI voisi sen sijaan päivittää tähän Itämeri-ohjelmaan ja CBC-ohjelmiin liittyvät tekstit ja linkit vastaamaan tätä ohjelmakautta) (TR)

HANKKEET

Maakuntaliiton hankkeita

Lisätietoja maakuntaliiton virastosta, puh. 015 - 321 130.

Ohjelmakausi 2014-2020

EU-ohjelmakaudella 2014–2020 koko Suomessa on vain yksi rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma. Tämä yksi ohjelma ohjaa sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varojen käyttöä. Ohjelmassa on myös kaksi alueellista suunnitelmaa: yksi Itä- ja Pohjois-Suomea varten ja toinen Etelä- ja Länsi-Suomea varten.

Alueellinen suunnitelma tarkentaa valtakunnallisen rakennerahasto-ohjelman toteutusta. Alueellinen suunnitelma huomioi alueen erityispiirteet ja painotukset. Maakuntalähtöinen toteutus pohjautuu maakuntaohjelmiin, joiden tueksi on tehty myös toimeenpanosuunnitelmat. Ohjelmaa ohjaa ja valvoo maakunnan yhteistyöryhmä.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellista suunnitelmaa valmisteltiin maakuntaliittojen johdolla tiiviissä yhteistyössä ELY-keskusten kanssa. Seitsemää maakuntaa koskeva aluesuunnitelmaluonnos löytyy alla olevasta linkistä..

EU:n rakennerahasto-ohjelman toteuttamiseen liittyvä Etelä-Savon alueellinen rahoitussuunnitelma sisältää esityksen siitä, miten EU-kauden rakennerahastovarat käytetään Etelä-Savossa kyseisenä vuonna. Suunnitelma täydentää Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa, ja sen ovat laatineet Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskus yhteistyössä.

Rahoitussuunnitelma tarkastelee EU-ohjelman 2014–2020 toimintalinjoja ja rahoittajien välisiä rahoitussuhteita Etelä-Savossa vuositasolla. Laskelmat pohjautuvat maakunnan kehittämistarpeisiin sekä rakennerahasto-ohjelman toteutumaan. Rahoitussuunnitelma ei osoita erikseen rahoitusta ylimaakunnalliseen hanketoimintaan (kohdentamaton).

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi rahoitussuunnitelman 28. syyskuuta 2016.

TOTEUTUS JA SISÄLLÖT

Uudellakin ohjelmakaudella ohjelmat pannaan toimeen pääsääntöisesti maakunnissa. Rahoittajaviranomaisia ovat ELY-keskukset ja maakuntaliitot. Maakunnan yhteistyöryhmän rooli vahvistuu nykyisestä. Osa ohjelmarahoista käytetään valtakunnallisiin teemoihin.

Ohjelman tavoitteena on:

  • edistää pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä,
  • tuottaa uutta tietoa ja osaamista ja hyödyntää sitä,
  • edistää vähähiilistä taloutta,
  • parantaa alueiden saavutettavuutta,
  • parantaa työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta,
  • kehittää koulutusta, ammattitaitoa ja elinikäistä oppimista ja
  • lisätä sosiaalista osallisuutta ja torjua köyhyyttä.
     

ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN ASEMA

Itä-ja Pohjois-Suomeen tulee vuosina 2014–2020 reilut 770 miljoonaa euroa EU-rahaa. Rahoitus on 70 prosenttia koko Suomeen tulevasta EU-rahasta. Lisäksi ohjelmaan tulee Suomen valtion budjettirahaa.

Etelä-Savon osuus Itä- ja Pohjois-Suomeen kohdistuvasta EU-rakennerahasto-ohjelmien rahoituksesta on uudella ohjelma-kaudella 13,1 prosenttia.
Koko seitsemän vuoden ohjelmakaudella Etelä-Savo saa EU-rahaa 101,2 milj. euroa. 

TUEN HAKEMINEN

Maakuntaliitto toimii rahoittajana niissä EU:n rakennerahastohankkeissa, joita rahoitetaan osaksi Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Hakemukset ohjelmakaudelle 2014 - 2020 toimitetaan pelkästään Eura 2014 -järjestelmän välityksellä. Ennen hakemusten jättämistä hakijoita suositellaan olemaan yhteydessä rahoittajaviranomaisiin.

Lisätietoja Etelä-Savossa antavat aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, ja ohjelmapäällikkö Teemu Räihä, puh. 044 770 0571.

Kaakkois-Suomi - Venäjä -naapuruusohjelmat

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelman valmistelu on käynnissä. Tämä Euroopan unionin naapuruuspolitiikkaohjelma on jatkoa Kaakkois-Suomen ja Venäjän rajat ylittävälle yhteistyöohjelmalle ENPIlle. Etelä-Savo on mukana uudessakin ohjelmassa.

Uuden kauden 2014–2020 Venäjän kanssa toteutettavia ohjelmia kutsutaan CBC-ohjelmiksi. Ohjelman ohjelmointikomitea ja hallintoviranomaisena toimiva Etelä-Karjalan liitto ovat käynnistäneet CBC-ohjelman laatimisen.

(Turha pitää vanhoja ohjelmakausia enää tässä mukana. Tomi voisi sen sijaan päivittää tämän CBC osion, joka voisi tulla alasivuna samalle tasolle ”ohjelmakausi 2014–2020” otsikon kanssa. Lisäksi Tomilta voisi kysyä tarvitseeko Interregistä tai muista vastaavista kirjoittaa omaa alasivuaan) (TR)