Maakunnan kehittäminen

MAAKUNTAKAAVOITUS ETELÄ-SAVOSSA

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka kattaa usean kunnan alueen.  Maakuntakaavan laadinnasta vastaa Etelä-Savon maakuntaliitto. Maakuntakaava esittää alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoittaa maakunnan kehittämiselle tarpeellisia alueita.

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella. Se on kuitenkin ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavoja ja asemakaavoja sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.

Etelä-Savossa on voimassa maakuntakaava, jonka Ympäristöministeriö vahvisti 4. lokakuuta 2010. Kaava on laadittu koko Etelä-Savon alueelle ja siinä käsitellään kaikkia aluevaraustyyppejä. Vanhat seutukaavat on kumottu muilta osin paitsi ohjeellisen oikoratavarauksen osalta välillä Lahti-Heinola-Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntakaavan lisäksi Etelä-Savossa on voimassa ympäristöministeriön 3. helmikuuta 2016 vahvistama tuulivoimaa käsittelevä Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava. Kaavassa osoitetaan tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita ja ohjataan kaavamääräyksin tuulivoiman suunnittelua maakunnan alueella.

Maakuntahallitus käynnisti kokouksessaan 20.8.2014 aloittaa 2. vaihemaakuntakaavan laadinnan. Siinä voimassa olevaa maakuntakaavaa on tarkoitus päivittää mm. maa-aineisten ottoon sekä kulttuuri- ja luonnonmaiseman arvoihin liittyvien merkintöjen osalta. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt ko. kaavan kokouksessaan 12.12.2016. Kaavan voimaantulosta kuulutetaan erikseen myöhemmin.

Maakuntakaavaa koskeviin kysymyksiin vastaavat maakuntaliiton aluesuunnitteluyksikön työntekijät.

Ajankohtaista

Maakuntavaltuusto hyväksyi 2. vaihemaakuntakaavan >kokoustiedote // >kaava-aineisto (13.12.2016)
Maakuntahallitus antoi vastineen ehdotuksesta saatuihin muistutuksiin ja esittää maakuntavaltuustolle 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymistä >kokoustiedote (21.11.2016)
Maakuntahallitus hyväksyi vastineet lausuntokierrokselta saatuun palautteeseen ja päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. >kokoustiedote // >maakuntahallituksen päätös // >tutustu kaavaehdotukseen (20.9.2016)
Maakuntahallitus pyytää viranomaisilta kesän aikana lausunnot toisen vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta. >Päätös liitteineen (18.5.2016) 
Maakuntahallitus käsitteli 2. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineistosta (luonnos) saadun palautteen 18.4.2016 >Tutustu vastineeseen (19.4.2016)
Etelä-Savon tuulivoimaa käsittelevä 1. vaihemaakuntakaava on saanut lainvoiman 3.2.2016 >Tutustu aineistoon (4.2.2016)
Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava nähtävillä 1.2.-11.3.2016 >Tutustu aineistoon (18.12.2016)

Maakuntahallitus käsitteli 2. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadun palautteen ja täydensi OAS:aa. >Lue lisää (15.12.2014)
Vastaa 2. vaihemaakuntakaavaan liittyvään turvekyselyyn netissä >Kyselyyn (20.11.2014)
Maakuntahallitus antoi vastineen 1. vaihemaakuntakaavan hyväksymispäätöksestä ympäristöministeriöön jätettyyn kahteen valitukseen. >Tiedote >Vastine (22.9.2014)
Maakuntahallitus käynnisti Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan laadinnan. > Tutustu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan > (20.8.2014)
Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan 9.6.2014. > Tutustu kaava-asiakirjoihin > Lue tiedote (10.6.2014)
Maakuntahallitus päätti 27.1.2014 käynnistää Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan laatimisen. > Lisätietoa tästä (28.1.2014)

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti kokouksessaan 16.12.2013 asettaa 1. vaihemaakuntakaavan uudelleen ehdotuksena nähtäville.   > Tutustu toiseen ehdotukseen tästä (17.12.2013) 
Etelä-Savon maakuntahallitus päätti kokouksessaan 19.8.2013 asettaa 1. vaihemaakuntakaavan ehdotuksena nähtäville.   > Tutustu ehdotukseen tästä (19.8.2013) 
Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi 22. toukokuuta 2013 vastineet 1. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineistosta saatuun palautteeseen.   > Vastine luettavissa tästä (22.5.2013) 

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti 19. syyskuuta 2011 käynnistää 1. vaihemaakuntakaavan laatimisen. Vaihemaakuntakaavassa täydennetään Etelä-Savon voimassaolevaa maakuntakaavaa tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden osalta.Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä marras-joulukuussa 2011 ja kaavan valmisteluaineisto joulu-tammiskuussa 2012-2013. > Tutustu kaavahankkeeseen tästä (1.2.2013)
Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 19.8.2011 käsitellyt Etelä-Savon maakuntakaavasta tehdyt valitukset. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kaikki maakuntakaavaa koskeneet valitukset ja piti näin ympäristöministeriön vahvistuspäätöksen voimassa. Päätös on luettavissa muun maakuntakaava-aineiston yhteydessä. > Tutustu tästä (24.8.2011)

Ympäristöministeriö vahvisti Etelä-Savon maakuntakaavan. Ympäristöministeriö vahvisti 4.10.2010 Etelä-Savon maakuntakaavan Maakuntakaava korvaa seutukaavan. Ministeriö ei vahvistanut kaavaa kokonaan vaan jätti neljä vähittäiskaupan suuryksikkömerkintää vahvistamatta. > Lue lisää (4.10.2010)

 

Etelä-Savon maakuntakaava (2010)

Etelä-Savon maakuntakaava vuodelta 2010 on ns. kokonaismaakuntakaava eli siinä käsitellään kaikkia maankäyttömuotoja. Sen vahvistuskäsittelyn yhteydessä Etelä-Savon siihen asti voimassa olleet seutukaavat kumottiin kokonaan lukuun ottamatta vaihtoehtoinen tai ohjeellinen päärata –merkinnällä seutukaavassa osoitettua Lahti-Mikkeli oikoratavarausta (pr 16.207).  Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan muilta osin paitsi neljän vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnän osalta. KHO on päätöksellään 19.8.2011 pitänyt ympäristöministeriön päätöksen voimassa.

Etelä-Savon maakuntakaavan (2010) asiakirjat:

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava (2016)

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavalla täydennetään Etelä-Savon voimassaolevaa maakuntakaavaa tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden osalta.

Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan 9. kesäkuuta 2014 ja ympäristöministeriö vahvisti kaavan 3.2.2016. Maakuntakaava tulee voimaan, kun ympäristöministeriö antanut vahvistuspäätöksensä ja maakuntaliitto on kuuluttanut päätöksestä omalla ja kuntien ilmoitustauluilla, kotisivuillaan sekä alueen lehdissä.

>>Ympäristöministeriön vahvistuspäätös (pdf)
>>Kuulutus voimaantulosta (pdf)

1. vaihemaakuntakaavaan voi tutustua seuraavista linkeistä:

>>Hyväksymistä koskeva maakuntavaltuuston pöytäkirja
>> Kaavaratkaisu pähkinänkuoressa (pdf)
>> Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen (pdf)
>> Kaavaselostus (pdf)
>> Kaavakarttaotteet A3-koossa (pdf)
>> Kaavayhdistelmät A3-koossa (pdf)
>> Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
>> Selvitysaineistot

Etelä-Karjalan maakuntakaava (2011)

Mikkelin kaupunkiin vuoden 2013 alusta liittyneen entisen Suomenniemen kunnan alueella on voimassa Etelä-Karjalan maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö vahvisti 21.12.2011.

Etelä-Karjalan maakuntakaavan kaavakartta, kaavamääräykset ja kaavaselostus ovat luettavissa linkeistä pdf-muotoisina. Lisäksi pdf-muotoisena on ladattavissa epävirallinen yhdistelmäkartta Etelä-Savon maakuntakaavasta ja Etelä-Karjalan maakuntakaavasta Suomenniemen osalta.

Vireillä olevat maakuntakaavat

Maakunnan liiton yhtenä tehtävänä on kehittää maakunnan toimintaympäristöä mm. laatimalla maakuntakaavaa, pitämällä kaavaa ajan tasalla ja kehittämällä sitä. Maakuntaliitto tarpeen mukaan päivittää ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa laatimalla vaihemaakuntakaavoja. Tällä hetkellä vireillä oleviin vaihemaakuntakaavoihin voi tutustua oheisista linkeistä:

>> 2. vaihemaakuntakaava

- Käsiteltävinä teemoina mm. luonnonvarat, vähittäiskaupan suuryksiköt, arvokkaat maisemat ja kulttuuriympäristöt sekä joukko muita voimassa olevan kaavan päivityksiä eri maankäyttöteemoissa.
- Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 12.12.2016. Kaavan voimaantulosta kuulutetaan erikseen.

Lisätietoa maakuntakaavasta

Mikä Etelä-Savon maakuntakaava on?

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka koskee laajempaa aluetta kuin yksi kunta. Etelä-Savossa maakuntakaava on laadittu koko maakunnan alueelle.

Maakuntakaava osoittaa maa-alueet sellaisille toiminnoille, joilla on merkitystä yli kuntarajojen ja jotka ovat tärkeitä sekä koko Suomen että Etelä-Savon kehitykselle, esimerkkeinä tie- tai rataoikaisuille varattavat maa-alueet tai teollisuudelle, kauppakeskuksille, turvetuotannolle tai jätehuoltoon varattavat maa-alueet.

Maakuntakaava ohjaa myös kuntien kaavoitusta. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntien yleis-, asema- ja ranta-asemakaavat eivät saa olla ristiriidassa maakuntakaavan kanssa. Sekä kuntien että muiden viranomaisten, esimerkiksi ympäristökeskuksen tai tiepiirin, on edistettävä maakuntakaavassa hyväksyttyjä maankäyttölinjauksia, toisin sanoen ne eivät saa tehdä sellaisia päätöksiä, jotka vaikeuttavat maakuntakaavan toteutumista.

Jokaista alueen asukasta maakuntakaava koskee muun muassa siten, että se varaa alueita suojeltaviksi tai virkistyskäyttöön. Kaava voi lisäksi määritellä erilaisia suunnitteluperiaatteita. Ne voivat esimerkiksi säädellä loma-asutuksen määrää ja sijaintia.

Kuka maakuntakaavan tekee ja miksi?

Maakuntakaavan tekee kukin maakuntaliitto omalle alueelleen. Maakuntakaavat laaditaan yhteistyössä kuntien, muiden viranomaisten, elinkeinoelämän ja etujärjestöjen kanssa. Keskustelutilaisuuksissa ja tiedottamalla liitto kerää myös maakunnan maanomistajien ja muiden asukkaiden palautetta kaavan aluevarauksista.

Maakuntakaavan tehtävänä on ohjata maankäyttöä siten, että se on pitkällä aikavälillä suunnitelmallista ja ottaa huomioon sekä valtakunnalliset että maakunnalliset maankäytön tavoitteet. Niitä määrittelevät esimerkiksi valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet ja maakuntavaltuuston hyväksymät maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma.

Mitä asioita kaava säätelee?

Maakuntakaava säätelee melko yleisellä tasolla maankäyttöä eli se varaa maa-alueita esimerkiksi liikenteelle, elinkeinoelämälle, asumiselle, vapaa-ajan asumiselle, jätehuollolle, energiatuotannolle, luonnonsuojelulle ja virkistykselle.

Yksityiskohtaisesti maankäytöstä päättää kunta yleiskaavassa ja asemakaavassa sekä maanomistaja ja kunta yhdessä ranta-asemakaavassa.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaikkia maankäytön viranomaisia koskee ns. maakuntakaavan edistämisvelvoite. Tämä tarkoittaa, että kaavoituksen lisäksi myös muissa viranomaispäätöksissä on huomioitava maakuntakaavamerkinnät ja pyrittävä aktiivisesti edistämään niiden toteuttamista.

Keitä kaava koskee?

Maakuntakaava tehdään koko Etelä-Savon alueelle eli kaikkiin sen kuntiin, joita ovat Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava.

Kaava koskeekin periaatteessa kaikkia eteläsavolaisia kuntia, niiden asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä. Erityisesti kaava koskee kaikkia niitä, jotka omistavat maata Etelä-Savossa.

Mistä kaavoitusasioista saa tietoa?

Maakuntakaavasta saa tietoa Etelä-Savon maakuntaliitosta (yhteystiedot tämän tiedotteen lopussa), tiettyinä aikoina kuntien ilmoitustauluilta, maakunnan tiedotusvälineistä ja maakunnan kirjastoista. Maakunnan kotisivuilta löytyy taustatietoa kaavoituksesta, siihen liittyviä asiakirjoja ja yhteystietoja.

Yleistietoa kaavoituksesta ja siihen liittyvistä säädöksistä saa mm. ympäristöhallinnon verkkopalvelusta sekä valtion säädöstietopankki Finlexistä.
 

Aluesuunnittelun yhteystiedot
 

Etelä-Savon maakuntakaava

Aluesuunnitteluyksikkö

aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen
puhelin 040 723 6760

ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo
puhelin 040 724 9618

 • maakuntakaavan valmistelu, siihen liittyvät selvitykset seuraavilta toimialoilta: luonnonsuojelu, maisema-alueet, kulttuuriympäristö, harjut, virkistysalueet, pohjavedet ja soranotto
 • ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
 • Saimaan virkistysalueyhdistys

kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen
puhelin 0400 977 672

 • maakuntakaavan valmistelu, siihen liittyvät selvitykset seuraavilta toimialoilta: asuminen, palvelut, teollisuus, matkailu, loma-asuminen, erityisalueet
 • paikkatiedon hallinta, tietopalvelun ja tiedonhallinnan kehittäminen
 • kuntakaavoituksen seuranta

maakuntainsinööri Marko Tanttu
puhelin 044 7700 488

 • maakuntakaavan valmistelu, siihen liittyvät selvitykset seuraavilta toimialoilta: liikenne, energiahuolto, kunnallistekninen huolto, turvetuotanto

paikkatietokäsittelijä Riitta Torniainen
puhelin 044 770 0581

 • paikkatietoaineistojen muokkaus, editointi ja päivittäminen
 • graafisten esitysten suunnittelu ja toteutus, kuvankäsittely
 • paikkatieto- ym. aineistojen toimittaminen asiakkaille

   

Ekolupaus

Etelä-Savo antoi lupauksen edistää puhdasta teknologiaa. Maakunta ehätti ensimmäiseksi. >Lue lisää.

PIKE-kampanja

Pienten keskusten kehittämiskampanja käynnissä >Lue lisää.

Saimaan virkistysalueyhdistys ry 

Saimaan virkistysaluehdistys on Mikkelin, Savonlinnan ja Puumalan kuntien perustama yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää jokamiehenoikeudella tapahtuvaa virkistyskäyttöä. Tämän toteuttamiseksi yhdistys ostaa tai vuokrata alueita yleiseen virkistyskäyttöön. Saimaan virkistysalueyhdistys omistaa Rokansaaren virkistysalueen Puumalassa ja Piispanhuvilan alueen Savonlinnassa, lisäksi yhdistys on vuokrannut Kaposaaren retkisataman Ristiinan Yövedeltä ja rakennuttanut kaikille avoimen saunan Mikkelin Korvensaaren virkistysalueelle. Etelä-Savon maakuntaliitto hoitaa yhdistyksen hallinnoinnin. Lisätietoja yhdistyksen kotisivulta: www.saimaanvirkistysalueyhdistys.fi sekä yhdistyksen sihteeriltä Sanna Poutamolta,  sanna.poutamo(at)esavo.fi.

Etelä-Savo sijaitsee Järvi-Suomen sydämessä

Kartta (suurennettava)
Etelä-Savo on lähempänä kuin luuletkaan: junalla tai autolla pääkaupunkiseudun hulinaan ehtii parissa tunnissa.

Kunnat

Enonkoski
Heinävesi
Hirvensalmi
Juva
Joroinen
Kangasniemi
Mikkeli
Mäntyharju
Pertunmaa
Pieksämäki
Puumala
Rantasalmi
Savonlinna
Sulkava