Rahoitus ja hankkeet

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ

EU:n rakennerahasto-ohjelmien (EAKR ja ESR) toteutumista Etelä-Savossa ohjaa ja valvoo Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä. Puhetta yhteistyöryhmässä johtaa Soile Kuitunen (SDP) Mikkelistä.

Puheenjohtajan lisäksi ryhmässä on 20 jäsentä. Jäsenistä kolmasosa edustaa maakuntahallintoa eli kuntasektoria, toinen kolmannes valtion kehitysviranomaisia - ELY-keskusta, aluehallintovirastoa (AVI) ja Suomen Metsäkeskusta - ja kolman kolmannes keskeisimpiä etujärjestöjä. Lisäksi yhteistyöryhmä täydentää osaamistaan asiantuntijoiden avulla. Yhteistyöryhmän asettaa maakuntahallitus.

Yhteistyöryhmän tehtävät

Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävänä on toteuttaa alueen maakuntaohjelmassa määriteltyjä kehittämistavoitteita toteuttamiseksi ja sovittaa yhteen eri kehittämisohjelmia ja rahoitusvälineitä. Tässä tarkoituksessa yhteistyöryhmä:

1) hyväksyy ja tarvittaessa tarkistaa maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman, jolla suunnataan maakuntaan osoitettua rakennerahastojen ja vastaavaa kansallista rahoitusta sekä muuta alueen kehittämiseen vaikuttavaa rahoitusta;

2) käsittelee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja tarvittavilta osin aluehallintoviraston esitykset strategiseksi tulostavoiteasiakirjaksi;

3) antaa tarvittaessa lausuntoja sen toimialueelle kohdistuvista rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisista teemoista sekä maaseuturahaston tai muista aluekehityksen kannalta merkittävistä hankesuunnitelmista sekä asettaa tärkeysjärjestykseen alueen osallistumisen niihin; lausunto ei ole rahoittajaa velvoittava;

4) antaa ALKE-lain 27 §:n 4 momentin mukainen sitova lausunto rakennerahasto-ohjelman alueelliseen suunnitelmaan sisältyvästä hankehakemuksesta

 • yhteistyöryhmässä käsitellään maakunnallisia ja ylimaakunnallisia hankkeita sekä hankekokonaisuuksia, joihin on haettu EU:n ja valtion vastinrahoitusta yhteensä yli 500 000 euroa
 • yhteistyöryhmässä käsitellään muutkin hankkeet, mikäli esittelijä tai rahoittajataho sitä haluaa;

5) edesauttaa laajojen, aluekehittämisen kannalta merkittävien hankekokonaisuuksien valmistelua ja edistää niiden toteuttamista eri rahoitusvälineillä;

6) päättää rakennerahasto-ohjelmien toteuttamiseen liittyvistä linjauksista ja niitä toteuttavista hakuteemoista;

7) tekee tarvittaessa rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä valintakriteerejä tarkentavia alueellisia valintakriteerejä ja ilmoittaa niistä hallintoviranomaiselle sekä huolehtia tarvittavista menettelytavoista niiden soveltamiseksi alueella;

8) määrittelee tarvittavat alueelliset menettelyt, joilla varmistetaan rahoitettaviksi hyväksyttävien hankkeiden mahdollisten ympäristövaikutusten selvittäminen ennen rahoituspäätösten tekoa;

9) raportoi rakennerahasto-ohjelman toteutumisesta hallintoviranomaiselle ja tarvittaessa esittää sille rakennerahasto-ohjelmaa koskevia muutostarpeita;

10) tiedottaa rakennerahasto-ohjelman toimeenpanosta;

11) hoitaa tarvittaessa myös muita tehtäviinsä liittyviä ja rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoon liittyviä tehtäviä, joista tarvittaessa määrätään tarkemmin työjärjestyksessä;

12) hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen.

Yhteistyöryhmän tehtävät määritellään tarkemmin Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksessä.

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän jäsenet ohjelmakaudella 2014-2020

Puheenjohtaja:
 • Soile Kuitunen, puheenjohtaja, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (varalla Marita Orava)
Kuntaosapuoli:
 • Esko Kilpinen, 1. vpj, Suomen Keskusta (varalla Marja Kauppi)
 • Juha Intke, Suomen Keskusta (varalla Hannu Tiusanen)
 • Maritta Mynttinen, Suomen Keskusta (varalla Jaakko Hänninen)
 • Sanna Metsälä, Suomen Keskusta (varalla Minna Korhonen)
 • Mauri Wessman, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, (varalla Heino Kokkonen)
 • Ritva Suomalainen, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (varalla Hilkka Virtanen)
 • Armi Salo-Oksa, Kansallinen Kokoomus (varalla Ahti Myllys)
 • Pekka Heikkilä, Vihreä liitto (varalla Minna Pöntinen)
Alueviranomaiset:
 • Juha Pulliainen (2. vpj) (varalla Kalevi Pölönen)
 • Pekka Häkkinen (varalla Kirsi Kosunen)
 • Tommi Huttunen (varalla Timo Järvinen)
 • Maija Puurunen (varalla Tuuliainen Ossi)
 • Matti Ruuska (varalla Kirsi Kohonen)
 • Tarja Hämäläinen (varalla Antti Heikkilä)
Järjestöosapuoli:
 • Kari Kokkola (3. vpj) (varalla Sirpa Hakkarainen)
 • Kaija Viljakainen (varalla Kalevi Savolainen)
 • Ari Mäkitalo (varalla Nina Jussi-Pekka)
 • Heikki Hämäläinen (varalla Satu Lipsanen)
 • Vesa Kallio (varalla Jouni Paunonen)
 • Nina Rasola (varalla Heikki Tynkkynen)
aSIANTUNTIJAT:
 • Miia Kuisma
 • Heikki Seila
 • Tuukka Liukko
 • Esa Näätänen
 • Maisa Häkkinen