Rahoitus ja hankkeet

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ

EU:n rakennerahasto-ohjelmien (EAKR ja ESR) toteutumista Etelä-Savossa ohjaa ja valvoo Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä. Puhetta yhteistyöryhmässä johtaa Teemu Hirvonen (sd) Savonlinnasta.

Puheenjohtajan lisäksi ryhmässä on 20 jäsentä (vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen kuitenkin vain 17 + puheenjohtaja). Jäsenistä kolmasosa edustaa maakuntahallintoa eli kuntasektoria, toinen kolmannes valtion aluekehitysviranomaisia - ELY-keskusta, aluehallintovirastoa (AVI) ja Suomen Metsäkeskusta - ja kolmas kolmannes keskeisimpiä etujärjestöjä. Lisäksi yhteistyöryhmä täydentää osaamistaan asiantuntijoiden avulla. Yhteistyöryhmän asettaa maakuntahallitus.

Yhteistyöryhmän tehtävät

Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävänä on toteuttaa alueen maakuntaohjelmassa määriteltyjä kehittämistavoitteita toteuttamiseksi ja sovittaa yhteen eri kehittämisohjelmia ja rahoitusvälineitä. Tässä tarkoituksessa yhteistyöryhmä::

 • hyväksyy ja tarvittaessa tarkistaa maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman, joka suuntaa maakuntaan osoitettua rakennerahastojen rahoitusta ja vastaavaa kansallista rahoitusta ja muuta alueen kehittämiseen vaikuttavaa rahoitusta,
 • käsittelee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja tarvittavilta osin aluehallintoviraston esitykset strategiseksi tulostavoiteasiakirjaksi,
 • antaa tarvittaessa lausuntoja toimialueelleen kohdistuvista rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisista teemoista sekä maaseuturahaston tai muista aluekehitykselle merkittävistä hankesuunnitelmista sekä asettaatärkeysjärjestykseen alueen osallistumisen niihin (lausunto ei ole rahoittajaa velvoittava),
   
 • antaa sitovan lausunnon alueelliseen suunnitelmaan sisältyvästä hankehakemuksesta,
 • edesauttaa laajojen, aluekehittämiselle merkittävien hankekokonaisuuksien valmistelua ja edistää niiden toteuttamista eri rahoitusvälineillä,
 • tekee tarvittaessa rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä valintakriteerejä tarkentavia alueellisia valintakriteerejä ja ilmoittaa niistä hallintoviranomaiselle sekä huolehtii tarvittavista menettelytavoista niiden soveltamiseksi alueella,
   
 • määrittelee tarvittavat alueelliset menettelyt, joilla varmistetaan rahoitettaviksi hyväksyttävien hankkeiden mahdollisten ympäristövaikutusten selvittäminen ennen rahoituspäätösten tekoa,
 • raportoi rakennerahasto-ohjelman toteutumisesta hallintoviranomaiselle ja tarvittaessa esittää sille rakennerahasto-ohjelmaa koskevia muutostarpeita,
 • tiedottaa rakennerahasto-ohjelman toimeenpanosta,
 • hoitaa tarvittaessa myös muita tehtäviinsä liittyviä ja rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoon liittyviä tehtäviä, joista tarvittaessa määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.

Yhteistyöryhmän tehtävät määritellään tarkemmin Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksessä.