Tietopalvelu

TIEDOTTEET JA UUTISET


Maakuntahallituksen kokoustiedote 27.8.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 27.8. Mikkelissä syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Ajankohtaiskatsauksessa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti esille Heinäveden kaivoshankkeen. Maakuntauudistuksen tilannekatsauksessa käsiteltiin uudistuksen aikataulumuutos ja sen vaikutukset liiton toimintaan ja talouteen vuosina 2019-2021. Kokouksessa linjattiin maakuntaliiton osallistuminen perusteilla olevaan kolmen maakunnan talous- henkilöstö- ja ICT-hallinnon yhtiöön. Muut päätösasiat liittyivät hankerahoitukseen ja Etelä-Savon vuoden 2018 kylän nimeämiseen.

Kokouksessa kukitettiin Suomen tasavallan presidentin 27.6. nimeämät maakuntaneuvokset Pekka Selenius ja Jarkko Wuorinen.

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 27.8. Mikkelissä syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Ajankohtaiskatsauksessa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti esille Heinäveden kaivoshankkeen. Maakuntauudistuksen tilannekatsauksessa käsiteltiin uudistuksen aikataulumuutos ja sen vaikutukset liiton toimintaan ja talouteen vuosina 2019-2021. Kokouksessa linjattiin maakuntaliiton osallistuminen perusteilla olevaan kolmen maakunnan talous- henkilöstö- ja ICT-hallinnon yhtiöön. Muut päätösasiat liittyivät hankerahoitukseen ja Etelä-Savon vuoden 2018 kylän nimeämiseen.

MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN
Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen. puh. 050 500 2584

Heinäveden kaivoshanke

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kertoi ajankohtaiskatsauksessa Heinäveden kaivoshankkeesta. Malminetsintään erikoistunut brittiläisen Beowulf Miningin suomalainen tytäryhtiö Fennoscandian Resources haluaa perustaa kunnan alueelle grafiittikaivoksen. Suunniteltu kaivosalue sijaitsee Heinäveden Lajunlahdessa Varisveden ja Kermajärven välissä. 

Etelä-Savon maakuntahallitus on erityisen huolestunut kaivoshankkeen mahdollisista ympäristövaikutuksista. Hallitus totesi, että ympäristövaikutuksista ja niiden ehkäisystä tarvitaan lisätietoa. Hankkeesta käydään keskustelua myös kaivosyhtiön kanssa. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen esitti yhteydenottoa muihin Saimaan maakuntiin, jotta maakuntien kesken voidaan muodostaa yhteinen kanta kaivoshankkeeseen. Tämän todettiin olevan osa asian jatkovalmistelua. Kaivosasian käsittely jatkuu maakuntahallituksen syyskuun kokouksessa.

Talous 

Maakuntauudistuksen toteutumisaikataulu vaikuttaa olennaisesti Etelä-Savon maakuntaliiton talouden suunnitteluun. Aikataulusta saatiin lisätietoa kesällä, kun Suomen pääministeri ilmoitti uudistuksen siirtymisestä vuodella eteenpäin vuoden 2021 alkuun. Lait saadaan eduskunnasta tämän vuoden lopulla ja maakuntavaalit pidetään ensi keväänä. Tämän hetkisen tiedon mukaan nykymuotoisten maakuntaliittojen toiminta jatkuu vielä ainakin kaksi kalenterivuotta. 

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan yhteisen talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palveluita tuottavan yhtiön perustaminen

Maakuntauudistuksen valmisteluun tullut vuoden lisäaika käytetään hyödyksi esimerkiksi talouteen liittyvien asioiden kuten talous- henkilöstöhallinto ja ICT-yhtiön perustamiseen. Osana maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua on kartoitettu talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelujen yhteistyötä Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan kanssa. Kartoituksen perusteella esitetään, että kolmen maakunnan alueelle perustetaan yhteinen yhtiö, johon neuvotteluissa mukana olleet osapuolet toteuttavat liikkeenluovutukset. Maakuntahallitus linjasi kokouksessa, että maakuntaliitto osallistuu perustettavan yhtiön pääomittamiseen. Hallitus linjasi lisäksi, että pääomittamisen vaikutukset ja toimenpiteet otetaan huomioon vuoden 2019 talousarviossa. 


ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON LAUSUNNOT
Kokouksessa annettiin seuraavat lausunnot:

Lausunto turvallisuussuunnittelun kansallisista linjauksista
Lisätietoja: Hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula, puh. 0400 618 489 

Maakuntaliitto on sisäministeriön pyynnöstä valmistellut lausuntoa turvallisuussuunnittelun kansallisista linjauksista. Lausunto annetaan yhdessä maakuntauudistuksen valmistelun asiantuntijoiden kanssa. Etelä-Savon maakunnan näkemyksen mukaan turvallisuussuunnittelun Linjauksia on muotoiltava uudelleen siten, että turvallisuustyöstä kaikkine variaatioineen ja vivahteineen saadaan entistä toimivampaa. Maakuntauuudistus antaa mahdollisuuden asioiden uudelleen tarkasteluun.

Lausunto hallituksen esityksestä elintarvikelaiksi sekä eräiden lakien muuttamiseksi
Lisätietoja: Ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040 757 6698

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä eräiden lakien muuttamiseksi. Laki on tarkoitettu tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Etelä-Savon maakuntaliitto toteaa lausunnossaan, että esitys elintarvikelaiksi on valmisteltu huolella ja siinä on otettu huomioon niin yritysten kuin hallinnon toimintaympäristössä tapahtuneita ja tapahtuvia muutoksia. Maakuntaliitto pitää elintarvikelain kokonaisuudistusta perusteltuna ja olemassa olevaa säädäntöä selkeyttävänä. Maakuntahallitus kiinnitti erityistä huomiota siihen, ettei kausi- ja mikroyrityksille saa aiheutua kohtuuttomia kustannuksia.


ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö, hyvinvointi Eveliina Pekkanen, puh. 044 770 0591

Etelä-Savon alueellinen hyvinvointiryhmä ja maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä ovat laatineet alueellisen hyvinvointikertomuksen 2018-2020. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote hyväksyi kertomuksen 14.6.2018. Asiakirjassa esitellään monialaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmaa. Maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kytkeytyy kiinteästi myös uuden maakunnan valmisteilla olevaan strategiaan. Maakuntahallitus merkitsi kokouksessa hyvinvointikertomuksen tiedoksi.


MAAKUNTAHALLITUS MYÖNSI RAHOITUSTA NELJÄÄN HANKKEESEEN
Lisätietoja: Ohjelmapäällikkö Outi Leppäkangas, puh. 044 770 0239

Etelä-Savon maakuntahallitus myönsi rahoitusta kolmelle hankehakemukselle yhteensä n. 480 000 euron edestä. Tukea myönnettiin Itä-Savon Koulutuskuntayhtymälle DIGIHoiva investointi–hankkeeseen, joka toteutetaan hankeparina DIGIHoiva ESR kehittämishankkeen kanssa. Hankkeiden yhteisenä tavoitteena on luoda uusinta teknologiaa sisältävä hyvinvointiteknologian HUB-oppimisympäristö, joka palvelee niin koulutuksen järjestäjien kuin alueen työ- ja elinkeinoelämän osaamisen kehittämistarpeita. 

Tukea myönnettiin myös Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:lle Grüne Woche Saimaa –hankkeeseen. Hankkeen puitteissa osallistutaan maailman suurimpaan elintarvikemessuun Berliinissä.  Hankkeen tavoitteena on valmentaa Saimaan alueen elintarvike- ja matkailuyrityksiä solmimaan kontakteja kansainvälisillä markkinoilla. Hanke tuottaa yrityksille kansainvälistymiseen liittyvän valmennuksen, jossa keskitytään etenkin Saksan markkinoilla toimimiseen ja näkyvyyden hankkimiseen. Hankkeen tavoite on muodostaa kehittäjäorganisaatioiden ja yritysten verkostoja, jotka toimivat aktiivisesti yrityksen kehittämisen tukena. Yritykset verkostoituvat kotimaassa ja kansainvälisesti, mikä auttaa niitä saamaan lisää kauppaa ja entistä vahvemman jalansijan Euroopan markkinoilla.

Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle myönnettiin puolestaan rahoitusta Harvinaisten maametallien talteenotto vaihtoehtoisista raaka-aineista -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia sähkökemiallisiin ilmiöihin sekä ioninvaihtoon perustuvia harvinaisten maametallien talteenottoratkaisuja sivuvirroista kuten elektroniikkaromu, kuonat, tuhkat ja lietteet ja tutkia niiden tehokkuutta sekä taloudellisuutta. Tavoitteena on luoda kattava verkosto, jonka tarkoituksena on edistää metallien kierrätystä Kaakkois-Suomen alueella. Hanke toteutetaan Kaakkois-Suomen merkittävien toimijoiden Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Kouvola Innovationin yhteistyönä. 

Rakennerahastohankkeiden lisäksi maakuntahallitus myönsi AIKO-rahoitusta n. 35 000 euroa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle Digillä dialogia - ruokatuottajien ja asiakkaiden kohtaaminen -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Etelä-Savon ruokatuottajien tietämystä ja osaamista digitaalisten tuottaja-asiakas -vuorovaikutuksen kanavista ja välineistä. Toiseksi tavoitteena on selvittää kokeiluilla, mitä valittujen digitaalisten kanavien/välineiden käyttöönotto pienissä ruokatuottajayrityksissä vaatii. Lisäksi hanke tuottaa ja levittää tietoa kokeiltujen digitaalisten välineiden soveltuvuudesta ja yritysten ja asiakkaiden kokemasta hyödystä. Hanke on osa eurooppalaisen Smart Specialisation Agrifood Platformin Traceability and Big Data -verkoston kansainvälistä toimintaa. Hankkeen tuloksena Etelä-Savon elintarvikealan yritysten tietoisuus digitaalisista vuorovaikutuskanavista lisääntyy ja yritysten valmius ottaa niihin liittyviä välineitä käyttöön lisääntyy. 


ETELÄ-SAVON VUODEN KYLÄ 2018 ON LOHILAHTI SULKAVALTA 
Lisätietoja: Ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040 757 6698

Etelä-Savon vuoden kylän valinnalla nostetaan esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätään kylätoiminnan tunnettavuutta. Maakuntahallitus nimesi Järvi-Suomen kylät ry:n esityksestä 2018 Lohilahden kylän Sulkavalta Etelä-Savon vuoden kyläksi. Lohilahden kylä on virkeästi toimiva kyläyhteisö, jolla on pitkät perinteet ja katse tulevaisuudessa. Kylä sijaitsee lossiyhteyden takana ja sieltä löytyvät kaikki kyläläisten tarvitsemat palvelut. Kylän yhdistystoiminta on virkeää ja asukkaat osallistuvat aktiivisesti erilaisiin talkoisiin. Kylällä on kesäisin suuri kesätori.
Lohilahden kylän asukkaat tekevät tiivistä yhteistyötä niin Sulkavan kunnan kuin seurakunnankin kanssa. Kylällä toimii kyläkoulu, joka on kylän sydän. Lohilahdella on panostettu liikuntamahdollisuuksien parantamiseen rakentamalla mm. retkeilyreittejä sekä frisbeegolfrata. Kylä järjestää yhdessä naapurikylien kanssa monia tapahtumia ympäri vuoden sekä osallistuu mm. Suomi meloo ja Sulkavan soudut tapahtumien järjestelyihin.

Lisätietoja: 
Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270 ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584.
  

  • Julkaistu 27.08.2018

Jaa


Uutisarkisto

Maakuntahallituksen kokoustiedote 27.8.2018

Julkaistu 27.08.2018

Kokouksessa kukitettiin Suomen tasavallan presidentin 27.6. nimeämät maakuntaneuvokset Pekka Selenius ja Jarkko Wuorinen.

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 27.8. Mikkelissä syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Ajankohtaiskatsauksessa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti esille Heinäveden kaivoshankkeen. Maakuntauudistuksen tilannekatsauksessa käsiteltiin uudistuksen aikataulumuutos ja sen vaikutukset liiton toimintaan ja talouteen vuosina 2019-2021. Kokouksessa linjattiin maakuntaliiton osallistuminen perusteilla olevaan kolmen maakunnan talous- henkilöstö- ja ICT-hallinnon yhtiöön. Muut päätösasiat liittyivät hankerahoitukseen ja Etelä-Savon vuoden 2018 kylän nimeämiseen.

MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN
Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen. puh. 050 500 2584

Heinäveden kaivoshanke

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kertoi ajankohtaiskatsauksessa Heinäveden kaivoshankkeesta. Malminetsintään erikoistunut brittiläisen Beowulf Miningin suomalainen tytäryhtiö Fennoscandian Resources haluaa perustaa kunnan alueelle grafiittikaivoksen. Suunniteltu kaivosalue sijaitsee Heinäveden Lajunlahdessa Varisveden ja Kermajärven välissä. 

Etelä-Savon maakuntahallitus on erityisen huolestunut kaivoshankkeen mahdollisista ympäristövaikutuksista. Hallitus totesi, että ympäristövaikutuksista ja niiden ehkäisystä tarvitaan lisätietoa. Hankkeesta käydään keskustelua myös kaivosyhtiön kanssa. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen esitti yhteydenottoa muihin Saimaan maakuntiin, jotta maakuntien kesken voidaan muodostaa yhteinen kanta kaivoshankkeeseen. Tämän todettiin olevan osa asian jatkovalmistelua. Kaivosasian käsittely jatkuu maakuntahallituksen syyskuun kokouksessa.

Talous 

Maakuntauudistuksen toteutumisaikataulu vaikuttaa olennaisesti Etelä-Savon maakuntaliiton talouden suunnitteluun. Aikataulusta saatiin lisätietoa kesällä, kun Suomen pääministeri ilmoitti uudistuksen siirtymisestä vuodella eteenpäin vuoden 2021 alkuun. Lait saadaan eduskunnasta tämän vuoden lopulla ja maakuntavaalit pidetään ensi keväänä. Tämän hetkisen tiedon mukaan nykymuotoisten maakuntaliittojen toiminta jatkuu vielä ainakin kaksi kalenterivuotta. 

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan yhteisen talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palveluita tuottavan yhtiön perustaminen

Maakuntauudistuksen valmisteluun tullut vuoden lisäaika käytetään hyödyksi esimerkiksi talouteen liittyvien asioiden kuten talous- henkilöstöhallinto ja ICT-yhtiön perustamiseen. Osana maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua on kartoitettu talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelujen yhteistyötä Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan kanssa. Kartoituksen perusteella esitetään, että kolmen maakunnan alueelle perustetaan yhteinen yhtiö, johon neuvotteluissa mukana olleet osapuolet toteuttavat liikkeenluovutukset. Maakuntahallitus linjasi kokouksessa, että maakuntaliitto osallistuu perustettavan yhtiön pääomittamiseen. Hallitus linjasi lisäksi, että pääomittamisen vaikutukset ja toimenpiteet otetaan huomioon vuoden 2019 talousarviossa. 


ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON LAUSUNNOT
Kokouksessa annettiin seuraavat lausunnot:

Lausunto turvallisuussuunnittelun kansallisista linjauksista
Lisätietoja: Hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula, puh. 0400 618 489 

Maakuntaliitto on sisäministeriön pyynnöstä valmistellut lausuntoa turvallisuussuunnittelun kansallisista linjauksista. Lausunto annetaan yhdessä maakuntauudistuksen valmistelun asiantuntijoiden kanssa. Etelä-Savon maakunnan näkemyksen mukaan turvallisuussuunnittelun Linjauksia on muotoiltava uudelleen siten, että turvallisuustyöstä kaikkine variaatioineen ja vivahteineen saadaan entistä toimivampaa. Maakuntauuudistus antaa mahdollisuuden asioiden uudelleen tarkasteluun.

Lausunto hallituksen esityksestä elintarvikelaiksi sekä eräiden lakien muuttamiseksi
Lisätietoja: Ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040 757 6698

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä eräiden lakien muuttamiseksi. Laki on tarkoitettu tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Etelä-Savon maakuntaliitto toteaa lausunnossaan, että esitys elintarvikelaiksi on valmisteltu huolella ja siinä on otettu huomioon niin yritysten kuin hallinnon toimintaympäristössä tapahtuneita ja tapahtuvia muutoksia. Maakuntaliitto pitää elintarvikelain kokonaisuudistusta perusteltuna ja olemassa olevaa säädäntöä selkeyttävänä. Maakuntahallitus kiinnitti erityistä huomiota siihen, ettei kausi- ja mikroyrityksille saa aiheutua kohtuuttomia kustannuksia.


ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö, hyvinvointi Eveliina Pekkanen, puh. 044 770 0591

Etelä-Savon alueellinen hyvinvointiryhmä ja maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä ovat laatineet alueellisen hyvinvointikertomuksen 2018-2020. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote hyväksyi kertomuksen 14.6.2018. Asiakirjassa esitellään monialaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmaa. Maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kytkeytyy kiinteästi myös uuden maakunnan valmisteilla olevaan strategiaan. Maakuntahallitus merkitsi kokouksessa hyvinvointikertomuksen tiedoksi.


MAAKUNTAHALLITUS MYÖNSI RAHOITUSTA NELJÄÄN HANKKEESEEN
Lisätietoja: Ohjelmapäällikkö Outi Leppäkangas, puh. 044 770 0239

Etelä-Savon maakuntahallitus myönsi rahoitusta kolmelle hankehakemukselle yhteensä n. 480 000 euron edestä. Tukea myönnettiin Itä-Savon Koulutuskuntayhtymälle DIGIHoiva investointi–hankkeeseen, joka toteutetaan hankeparina DIGIHoiva ESR kehittämishankkeen kanssa. Hankkeiden yhteisenä tavoitteena on luoda uusinta teknologiaa sisältävä hyvinvointiteknologian HUB-oppimisympäristö, joka palvelee niin koulutuksen järjestäjien kuin alueen työ- ja elinkeinoelämän osaamisen kehittämistarpeita. 

Tukea myönnettiin myös Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:lle Grüne Woche Saimaa –hankkeeseen. Hankkeen puitteissa osallistutaan maailman suurimpaan elintarvikemessuun Berliinissä.  Hankkeen tavoitteena on valmentaa Saimaan alueen elintarvike- ja matkailuyrityksiä solmimaan kontakteja kansainvälisillä markkinoilla. Hanke tuottaa yrityksille kansainvälistymiseen liittyvän valmennuksen, jossa keskitytään etenkin Saksan markkinoilla toimimiseen ja näkyvyyden hankkimiseen. Hankkeen tavoite on muodostaa kehittäjäorganisaatioiden ja yritysten verkostoja, jotka toimivat aktiivisesti yrityksen kehittämisen tukena. Yritykset verkostoituvat kotimaassa ja kansainvälisesti, mikä auttaa niitä saamaan lisää kauppaa ja entistä vahvemman jalansijan Euroopan markkinoilla.

Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle myönnettiin puolestaan rahoitusta Harvinaisten maametallien talteenotto vaihtoehtoisista raaka-aineista -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia sähkökemiallisiin ilmiöihin sekä ioninvaihtoon perustuvia harvinaisten maametallien talteenottoratkaisuja sivuvirroista kuten elektroniikkaromu, kuonat, tuhkat ja lietteet ja tutkia niiden tehokkuutta sekä taloudellisuutta. Tavoitteena on luoda kattava verkosto, jonka tarkoituksena on edistää metallien kierrätystä Kaakkois-Suomen alueella. Hanke toteutetaan Kaakkois-Suomen merkittävien toimijoiden Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Kouvola Innovationin yhteistyönä. 

Rakennerahastohankkeiden lisäksi maakuntahallitus myönsi AIKO-rahoitusta n. 35 000 euroa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle Digillä dialogia - ruokatuottajien ja asiakkaiden kohtaaminen -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Etelä-Savon ruokatuottajien tietämystä ja osaamista digitaalisten tuottaja-asiakas -vuorovaikutuksen kanavista ja välineistä. Toiseksi tavoitteena on selvittää kokeiluilla, mitä valittujen digitaalisten kanavien/välineiden käyttöönotto pienissä ruokatuottajayrityksissä vaatii. Lisäksi hanke tuottaa ja levittää tietoa kokeiltujen digitaalisten välineiden soveltuvuudesta ja yritysten ja asiakkaiden kokemasta hyödystä. Hanke on osa eurooppalaisen Smart Specialisation Agrifood Platformin Traceability and Big Data -verkoston kansainvälistä toimintaa. Hankkeen tuloksena Etelä-Savon elintarvikealan yritysten tietoisuus digitaalisista vuorovaikutuskanavista lisääntyy ja yritysten valmius ottaa niihin liittyviä välineitä käyttöön lisääntyy. 


ETELÄ-SAVON VUODEN KYLÄ 2018 ON LOHILAHTI SULKAVALTA 
Lisätietoja: Ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040 757 6698

Etelä-Savon vuoden kylän valinnalla nostetaan esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätään kylätoiminnan tunnettavuutta. Maakuntahallitus nimesi Järvi-Suomen kylät ry:n esityksestä 2018 Lohilahden kylän Sulkavalta Etelä-Savon vuoden kyläksi. Lohilahden kylä on virkeästi toimiva kyläyhteisö, jolla on pitkät perinteet ja katse tulevaisuudessa. Kylä sijaitsee lossiyhteyden takana ja sieltä löytyvät kaikki kyläläisten tarvitsemat palvelut. Kylän yhdistystoiminta on virkeää ja asukkaat osallistuvat aktiivisesti erilaisiin talkoisiin. Kylällä on kesäisin suuri kesätori.
Lohilahden kylän asukkaat tekevät tiivistä yhteistyötä niin Sulkavan kunnan kuin seurakunnankin kanssa. Kylällä toimii kyläkoulu, joka on kylän sydän. Lohilahdella on panostettu liikuntamahdollisuuksien parantamiseen rakentamalla mm. retkeilyreittejä sekä frisbeegolfrata. Kylä järjestää yhdessä naapurikylien kanssa monia tapahtumia ympäri vuoden sekä osallistuu mm. Suomi meloo ja Sulkavan soudut tapahtumien järjestelyihin.

Lisätietoja: 
Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270 ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584.
  

Etelä-Karjala ja Etelä-Savo siirtyvät matkailun yhteismarkkinoinnissa seuraavalle tasolle – Saimaa sopimus
Saimaan yhteismarkkinoinnin tehostamista suunnitellaan kahden maakunnan voimin. Etelä-Karjala ja Etelä-Savo päivittävät Saimaa-sopimuksen ulottumaan ainakin vuoteen 2025 asti, koska kokemukset ovat kolmelta vuodelta hyvät.
27.08.2019
TIEDOTE: SDP:n kesäkokouksen iltatilaisuus Savonlinnassa 27.8.
SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunta, ministeriryhmä ja puoluejohto saapuvat Varkauteen ja Savonlinnaan kesäkokoukseensa elokuun lopussa. Etelä-Savon maakuntaliitto isännöi tiistaina Savonlinnan ravintola Wanha Kasinolla järjestettävää iltatilaisuutta.
26.08.2019
Missä mennään Arctic Investmetnt Platform -hankkeessa?
Arctic Investment Platform (AIP) -hanke tukee pohjoisten harvaanasuttujen alueiden rahoitusyhteistyötä. Hankkeessa tuotetaan toteutettavuusselvitys, joka sisältää analyysin alueen investointitarpeista ja -potentiaalista sekä esitykset rahoitusmallista ja tukijärjestelmästä.
22.08.2019
Kannanotto EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021–2027 varojen jakoon
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat kokoontuivat 21.-22.8. maakuntien huippukokoukseen Kuopiossa teemalla Itä- ja Pohjois-Suomi - kestävää kasvua koko Suomelle. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa kansallisesta ja EU:n aluepolitiikasta sekä IP -alueen yhteistyöstä. 
22.08.2019
Rahoitusta kahteen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeeseen
Maakuntahallitus myönsi kokouksessaan rahoitusta kahdelle hankkeelle noin 1,5 miljoonaa euroa.
17.06.2019
Ei tyrmätä etukäteen
Uuden hallituksen sote-uudistuksen pohjana on kahdeksantoista maakuntaa, joista Etelä-Savo on yksi.
27.05.2019
Menetelmiä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen
Haukivuoren ja Kangasniemen julkisten rakennusten arvoa, kuntoa ja uusiokäyttömahdollisuuksia on selvitetty Etelä-Savon maakuntaliiton hankkeessa. Esimerkkitaajamien perusteella kehitettiin yhteistyömuotoja ja -menetelmiä taajamien elinvoiman edistämiseksi sekä julkisen rakennuskannan hallintaan ja kestävään uusiokäyttöön.
24.05.2019
MAAKUNTAHALLITUS 20.5.: Paikkariippumattoman työn yleistyminen voi muuttaa väestöennusteen suuntaa
Paikkariippumaton työ ja sen edellyttämän toimintaympäristön mahdollistaminen sekä maakunnan vahvuuksiin satsaaminen vaikuttavat väestökehitykseen.
20.05.2019
Vastaa liikkumisen ilmastotalkoot kyselyyn ja voita Jopo (Itä-Suomi)
Pohjois-Savon ELY-keskus yhdessä Pohjois-Savon liiton, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa selvittää verkkokyselyllä itäsuomalaisten näkemyksiä liikkumisen ilmastotalkoista ja tarpeesta vähentää oman liikkumisensa päästöjä. Kyselyn tuloksia käytetään Itä-Suomen liikennejärjestelmän kehittämiseen ja kansallisella tasolla vaikuttamiseen.
06.05.2019
Keskushallinnon vastaisku
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen pohtii blogissaan siirtyykö päätöksenteko kahdeksaltatoista maakunnalta keskusvirastoihin.
02.05.2019
Itä-Suomen neuvottelukunnan kannanotto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun alkuvaiheeseen
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun selvitykset on laadittava tasapuolisesti ja vuorovaikutteisesti sekä tavoitteet määriteltävä asiakaslähtöisesti.
30.04.2019
Itä-Suomen neuvottelukunnan kokoustiedote 24.4.2019
Itä-Suomen maakunnat tarjoavat liikenne- ja viestintäministeriölle tietoja ja osaamista valtakunnallisen liikennejärjestelmän suunnitteluun vuorovaikutuksen lisäämiseksi.
25.04.2019
TIEDOTE: Alueellisten erojen takia Itä- ja Pohjois-Suomi tarvitsee oman EU-ohjelman
Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnat ovat ilmaisseet yhteisen huolensa EU:n ohjelmakauden 2021–2027 kansallisen valmistelun tilanteesta. Neuvottelukuntien mielestä Suomessa ei suhtauduta tarpeeksi vakavasti Euroopan komission tuoreisiin näkemyksiin maamme sisäisistä kehittyneisyyseroista.
25.04.2019
Kysely sähköautoista matkailuliikenteessä
Tervetuloa vastaamaan Etelä-Savon yrittäjille suunnattuun kyselyyn sähköautoista matkailuliikenteessä. Vastaathan kyselyyn 10.5. mennessä!
24.04.2019
Saimaan pääsy UNESCOn Global Geopark -verkostoon etenee
UNESCOn arviointiraportissa todetaan, että kaikki edellytykset UNESCO Global Geopark -statukselle ovat Saimaalla kunnossa ja vaaditut kehitystoimet ovat helposti toteutettavissa.
18.04.2019
TIEDOTE: EU-komissio huolissaan Suomen alueellisista kehittyneisyyseroista
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat esittävät tulevalle EU-budjettikaudelle omaa rakennerahasto-ohjelmaa, joka vastaa harvaan asutun pohjoisen alueen erityishaasteisiin.
16.04.2019
TIEDOTE: Etelä-Savon maakuntahallituksen kokous16.4.2019
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 16. huhtikuuta Mikkelissä. Maakuntahallitus keskusteli mm. Itä-Suomen yhteisistä tavoitteista ja päämääristä valtakunnalliseen liikennejärjestelmään ja päätti rahoituksesta viidelle hankkeelle.
16.04.2019
Kulttuurileijonat ruotivat ideoita luolassaan
Ensimmäinen Etelä-Savon kulttuurileijonien luolatapahtuma järjestettiin perjantaina 5.4. Mikkelissä. Rahoitushenkinen tapahtuma, jossa ammattilaiset ruotivat yhdeksän uutta luovaa ideaa, oli ehdottomasti menestys.
05.04.2019
Maakuntauudistus oli sopiva syyllinen
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen pohtii 4.4. Savon Sanomien Torstaivieras -osiossa nopeita keinoja elinvoiman kehittämiseen. Maakunta- ja sote-uudistuksen hyviä tuloksia ei ole syytä hukata. Keskushallinnon yksityiskohtaisen ohjauksen sijaan on luotava rakentava yhteistyö maakuntien, kuntien ja valtion kesken.
04.04.2019
Itäradoista tulee tulevaisuuden kasvukäytäviä
Itäratoja ei tule nähdä yksinomaan liikennekäytävinä, vaan niillä on isompi merkitys koko Itä- ja Kaakkois-Suomen kehityksen kannalta.
04.04.2019
Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän tiedote 22.3.2019
Yhteistyöryhmä evästi koheesiopolitiikan ja maaseudun kehittämisohjelman valmistelua ja puolsi rahoitusta neljälle hankkeelle, yhteensä noin 1,3 miljoonan euron edestä.
26.03.2019
Tietoliikennealustan rakentamisessa ja vision luonnissa yhteistyö on ratkaisevaa
Etelä-Savo on huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuuden osalta Suomen sisäisessä vertailussa jälkijunassa. Samaan aikaan niin julkisen sektorin palveluiden kuin kaupallisten toimijoidenkin palvelutuotanto siirtyy kasvavassa määrin digitaalisiin kanaviin.
21.03.2019
MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSTIEDOTE 18.03.2019
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 18. maaliskuuta Mikkelissä. Maakuntahallitus keskusteli kokouksessa mm. valtakunnallisen ja maakunnallisen liikennejärjestelmätyön tilanteesta ja maakunta- ja sote-uudistuksen päättyvästä valmistelusta.
18.03.2019
Helsingin Sanomien Kasvava Suomi -liitteessä juttu Etelä-Savosta
Etelä-Savon maakuntaliitto, Miksei Oy, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungit ovat yhteistyössä tehneet artikkelin Helsingin Sanomien liitteessä ilmestyvään Kasvava Suomi -julkaisuun. Artikkeli on nimeltään Ekologiset innovaatiot tuovat kasvua. Se tuo esille erityisesti Etelä-Savossa olevien, maakunnallisten toimijoiden tärkeän työn koko maan elinvoimaisuuden ja taloudellisen kasvun edistämisessä.
14.03.2019
Saimaan maakuntaviesti starttasi sunnuntaina 3.3.2019
Savonlinnan Tanhuvaaran Urheiluopiston laduilla hiihdetyssä viestitapahtumassa yhdistettiin ensimmäisen kerran Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntaviestit.
03.03.2019
TIEDOTE 28.2.2019: EU-komissiolta vahva tuki Itä- ja Pohjois-Suomen asemalle EU:n tulevassa koheesiopolitiikassa
Itä- ja Pohjois-Suomen näkemys alueen huomioimisesta tulevassa koheesiopolitiikassa saa komissiolta vahvaa tukea. Komission suosituksen mukaan koheesiopolitiikan rahoituksella tulee vahvistaa innovaatiotoiminnan ja tuottavuuden kasvua ohjelmakaudella 2021-2027 erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa.
28.02.2019
Maakuntahallitus kokoontui 18.2.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 18.2. Mikkelissä. Kokouksessa maakuntahallitus keskusteli väestöennusteesta, myönsi rahoitusta kahteen hankkeeseen ja antoi lausuntoja.
18.02.2019
Maakuntahallitus kokoontui 28.01.2019
Päätösasioina hallituksessa tehtiin yksi rahoituspäätös ja annettiin maakuntaliitolle valtuudet hakea Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta (EAKR) kahteen hankkeeseen.
28.01.2019
TIEDOTE: Nuorten maakunnallinen vaikuttajaryhmä starttaa Etelä-Savossa
Etelä-Savon nuorille avautuu alkuvuodesta uudenlainen mahdollisuus vaikuttaa kotimaakunnan asioihin, kun nuorten maakunnallisen vaikuttajaryhmän toiminta käynnistyy. Ryhmä ottaa kantaa maakunnan ajankohtaisiin asioihin ja maakuntauudistukseen.
18.01.2019
TIEDOTE: Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 hakuprosessi polkaistiin käyntiin!
Itä-Suomen neljän maakunnan liittojen ja keskuskaupunkien sekä Savonlinnan kaupungin edustajat kokoontuivat keskiviikkona 16.1. Savonlinnaan pohtimaan kulttuuripääkaupunkihaun etenemistä ja rahoitusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisee kansallisen kulttuuripääkaupunkihaun keväällä 2019 ja hakuaikaa on noin vuosi.
17.01.2019
MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSTIEDOTE 17.12.2018
Etelä-Savon maakuntahallituksen vuoden 2018 viimeinen kokous pidettiin maanantaina 17.12. Mikkelissä. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti ajankohtaiskatsaukseensa Itä-Suomen maakuntien yhteiset hallitusohjelmatavoitteet, joista sovittiin Itä-Suomen neuvottelukuntien kokouksessa 12.12.2018. Maakunnan tilannetta tarkasteltiin ajankohtaisten tilastojen perusteella. Erityisesti työvoiman saatavuus maakunnan työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin nousi keskusteluun. Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessa Etelä-Savon osaamisstrategian ja antoi lausunnot Valtionvarainministeriölle Heinäveden ja Joroisten kuntien mahdollisen maakuntavaihdoksen aikataulusta sekä lausunnot Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaehdotuksesta ja Pohjois-Karjalan maakuntakaavaluonnoksesta.
17.12.2018
TIEDOTE: Itä-Suomen neuvottelukunta linjasi yhteiset hallitusohjelmatavoitteet
Itä-Suomen maakunnat Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Kainuu ovat sopineet yhteisistä hallitusohjelmatavoitteista. Itä-Suomessa on paljon potentiaalia, luonnonvaroja ja erityisosaamista. Hallitusohjelmatavoitteissa esitetään toimenpiteitä, joiden avulla mahdollisuudet voidaan hyödyntää maakuntien ja koko Suomen kestävän kasvun hyväksi.
14.12.2018
TIEDOTE: Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman
Etelä-Savon maakuntavaltuusto kokoontui 26.11.2018 Mikkelin kaupungintalolle talousarviokokoukseen. Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2019-2021 sekä talousarvion vuodelle 2019.
26.11.2018
Maakunta palkitsi parhaita imagon rakentajia
Etelä-Savon parhaat -palkinto myönnetään toiminnasta, joka kohentaa merkittävällä tavalla maakunnan yhteishenkeä, identiteettiä tai imagoa. Palkinto annetaan vuosittain 1-3 yritykselle, yhteisölle tai henkilölle. Tämänvuotiset palkinnot jaettiin lauantaina 24.11. Mikkelin teatteriravintola Ilossa järjestetyssä pienimuotoisessa tilaisuudessa.
24.11.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.11.2018
Maakuntahallitus puolsi hankkeille rahoitusta yhteensä n. 2,1 miljoonan euron edestä. Lisäksi kokouksessa annettiin lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselle Vt5 tiesuunnitelman muutoksesta ja muutoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta sekä Uudenmaan liitolle lausunto alueen maakuntakaavaluonnoksesta.
20.11.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 22.10.2018
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti ajankohtaiskatsauksessaan esille maakunnan tuoreimmat väestötiedot. Lisäksi hän kertoi Itä-Suomen neljän maakunnan yhteisestä aikeesta hakea Savonlinnaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Tavoitteena on hakea Savonlinnalle ja ympäröiville alueille kansainvälistä näkyvyyttä, turismia ja monipuolista kulttuuritarjontaa. Seuraavan kerran asiaa käsitellään Itä-Suomen neuvottelukunnan kokouksessa, joka pidetään torstaina 25.10. Helsingissä. Hallitus antoi kokouksessa lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle VR:n rautateiden osto- ja velvoiteliikenteestä ja maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta kalastuslain muuttamiseksi. Päätösasiana käsiteltiin rahoituksen myöntäminen matkailukohteiden saavutettavuutta ja toimintaedellytyksiä tukevan liikennejärjestelmän kehittämiseen.
22.10.2018
TIEDOTE: Kenelle sinä myöntäisit Etelä-Savon parhaat –palkinnon vuonna 2018?
Etelä-Savo etsii jälleen maakunnan parhaita yhteishengen, identiteetin tai imagon kohentajia. Ehdotuksia ja perustelut Etelä-Savon parhaat -palkinnon 2018 saajaksi voi jättää sähköisesti maakunnan verkkosivuilla!
16.10.2018
TIEDOTE: Savot ja Karjalat suunnittelevat hakevansa Savonlinnaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026
Savonlinna on Itä-Suomen maakuntien yhteinen ehdokas Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Saimaa-ilmiö -nimen saanut yhteishanke julkistettiin torstaina 11. lokakuuta Rantasalmella järjestettävässä Itä-Suomi nousuun -kutsuseminaarissa.
11.10.2018
Maakuntahallitus kokoontui 24.9.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantai-iltapäivänä 24.9. Helsingissä. Maakuntahallitus antoi kokouksessaan useita lausuntoja. Lausunto annettiin muun muassa kasvupalveluvirastosta, erityishuoltopiireistä, Vaalijalan kehyssuunnitelmasta ja maanteiden ja rautateiden runkoverkosta. Maakuntahallitus käsitteli myös Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpano- ja rahoitussuunnitelman ja jatkoi keskustelua Heinäveden kaivoshankkeesta.
24.09.2018
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat haluavat Suomen EU-rahoitussaannon maksimointia
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokous pidettiin Lapissa 30. - 31. elokuuta 2018 teemalla Iskukykyisiä yhdessä. Mukana olivat Lapin lisäksi Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala.
31.08.2018
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen johto kokoontuu Rovaniemelle perinteiseen huippukokoukseen
Maakuntien huippukokous järjestetään tänä vuonna Lapissa 30. - 31. elokuuta 2018 teemalla Iskukykyisiä yhdessä. Mukana ovat Lapin lisäksi Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala. Samaan aikaan yhteistyössä huippukokouksen kanssa linjataan maakuntien yhteisiä kehittämisen kärkiä alueen yhteisessä Elinkeinot murroksessa (ELMO) –pilotissa.
30.08.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 27.8.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 27.8. Mikkelissä syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Ajankohtaiskatsauksessa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti esille Heinäveden kaivoshankkeen. Maakuntauudistuksen tilannekatsauksessa käsiteltiin uudistuksen aikataulumuutos ja sen vaikutukset liiton toimintaan ja talouteen vuosina 2019-2021. Kokouksessa linjattiin maakuntaliiton osallistuminen perusteilla olevaan kolmen maakunnan talous- henkilöstö- ja ICT-hallinnon yhtiöön. Muut päätösasiat liittyivät hankerahoitukseen ja Etelä-Savon vuoden 2018 kylän nimeämiseen.
27.08.2018
Taajamahankkeelle kotisivut
Etelä-Savon ja Varsinais-Suomen liittojen 'Välineitä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen'-hankkeen kotisivut on avattu.
07.08.2018
Päämajasymposiumissa puhutti Suomen sisäinen turvallisuus
Mikkelin Päämajasymposiumissa 4.7. keskusteltiin sekä vuoden 1918 tapahtumien seurauksista että tämän päivän sisäisestä turvallisuudesta.
04.07.2018
Päämajasymposium 2018 pohtii Suomen sisäistä turvallisuutta
Kaikelle kansalle avoin ja maksuton Päämajan kesäsymposium järjestetään Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa. Yhdennentoista Päämajasymposiumin kantavana teemana on Suomen sisäinen turvallisuus.
28.06.2018
Pekka Seleniukselle ja Jarkko Wuoriselle maakuntaneuvoksen arvonimet
Suomen tasavallan presidentti on myöntänyt Pekka Seleniukselle ja Jarkko Wuoriselle maakuntaneuvoksen arvonimet.
27.06.2018
Maakuntaliitossa avoinna viestintäpäällikön tehtävä
Etelä-Savon maakuntaliitto hakee viestintäpäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
26.06.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 18.6.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 18.6. Mikkelissä. Ennen kesätaukoa pidetyssä kokouksessa hallitus antoi lausuntoja, valtuutti Etelä-Savon maakuntaliiton hakemaan jatkoaikaa Etelä-Savon ennakointiverkko -hankkeelle ja päätti myöntää rahoitusta neljälle hankkeelle.
18.06.2018
Maakuntavaltuusto käsitteli vuoden 2017 toimintaa ja taloutta
Maakuntavaltuusto kokoontui Mikkelissä 28.5.2018 käsittelemään vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
28.05.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 21.05.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 21.5. Mikkelissä. Maakuntahallituksen toinen varapuheenjohtaja, Teemu Hirvonen, osallistui viimeistä kertaa Etelä-Savon maakuntahallituksen kokoukseen, sillä uudet työtehtävät vievät hänet pääkaupunkiseudulle. Maakuntahallitus kiittää Hirvosta yhdeksän vuotta kestäneestä hyvästä työstä maakunnan hyväksi!
21.05.2018
Etelä-Savossa on modernin arkkitehtuurin helmiä - selvityksenkin mukaan!
Etelä-Savon maakuntaliitossa on valmistunut FM Laura Vikmanin laatima taustaselvitys maakunnan modernista arkkitehtuurista. Selvitykseen on koottu yhteen valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten inventointien tietoja. Inventointi tarkoittaa puolueetonta selvitystä alueen, maiseman ja rakennuskannan kulttuurihistoriallisista arvoista. Inventointia varten tehdään valokuvauksia, maastokäyntejä, haastatteluja, arviointeja, museoarkistoihin perehtymistä ja aineiston kokoamista.
19.03.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.2.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 19.2. Mikkelissä. Pitkällä asialistalla oli muun muassa asiaa maakuntauudistuksesta, maakuntaliiton tilinpäätös ja henkilöstöraportti, kuitulaboratorion investoinnit, villiruuan kehittämisen yksikkö, puukaupan huutokauppapalvelu ja hallitukselta pyydetyt lausunnot. Maakuntajohtaja esitteli kokouksen alussa maakunnan työttömyystilanteen. Työttömyystilanne on parantunut viime vuodesta, mutta on silti maan keskiarvoa huonompi. Väestö maakunnan alueella on vähentynyt vuoden aikana merkittävästi. Matkailuun liittyvistä hankkeista keskusteltiin kokouksessa, hankkeiden yhtenä tavoitteena on yöpymisten määrän lisääminen alueella.
19.02.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 15.01.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 15.1.2018 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. Hallitus keskusteli maakunta- ja sote-uudistuksesta ja päätti kahden AIKO (alueelliset innovaatiot ja kokeilut) -rahoituksen myöntämisestä.
15.01.2018