Tietopalvelu

TIEDOTTEET JA UUTISET


Etelä-Savon maakuntahallituksen kokoustiedote 23.9.

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui tänään Mikkelissä. Hallitus myönsi kokouksessaan rahoitusta noin 2,2 miljoonan euron edestä seitsemälle hankkeelle.

Maakuntahallitus keskusteli kokouksen alussa maakunnan ajankohtaisista asioista:

Lomakiinteistöjen kauppa elpyy

Maakuntahallitus keskusteli Etelä-Savon lomakiinteistöjen kaupan etenemisestä. Taloudellisesti lomakiinteistöjen keskihinnat ovat maan keskitasoa. Kiinteistökauppa on elpynyt, muttei ole saavuttanut vielä huippuvuosien 2008-2011 tasoa. Varustetaso, verkkoyhteydet, liikenneyhteydet ja trendit määräävät lomakiinteistökaupan tulevaisuuden kehitystä esimerkiksi monipaikkaisuuden ja etätyön tekemisen kannalta.

SOTE-uudistuksen valmisteluvastuu on sote-kuntayhtymillä

Rinteen hallitus etenee sote-valmistelussa kahdeksantoista sote-maakunnan mallilla, jotka maantieteellisesti vastaavat nykyisiä maakuntia. Valmistelussa edetään sote edellä. Nykymaakuntien tehtäviä selvitetään. Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelussa korostuvat tulevaisuuden sote-keskukset, joiden tavoitteena on mm. parantaa palveluiden laatua ja saatavuutta. Valmistelusta vastaavat maakunnan sote-kuntayhtymät Essote ja Sosteri.

Maakuntarajoista käytävään keskusteluun ei ole aihetta

Syyskuun aikana on käyty julkista keskustelua erilaisista Itä-Suomen maakuntamalleista. Keskusteluissa ei ole tullut esille sellaista uutta, joka antaisi aihetta muuttaa aikaisempia linjauksia. Maakuntahallitus on vuonna 2016 lausunut, että Etelä-Savo haluaa toimia yhtenä kahdeksastatoista itsenäisestä maakunnasta. Maakuntahallituksen mukaan maakuntien yhdistämisestä ei koituisi hyötyä. Rajojen poistaminen ei lisää Itä-Suomen elinvoimaa eikä muuta väestökehityksen trendiä. Mitään sellaista uudistusta ei myöskään hallitusohjelmassa ole, jonka vuoksi keskustelua olisi tällä hetkellä aiheellista käydä. Maakuntahallituksella ei ole syytä muuttaa aikaisempaa maakuntalinjausta.


MAAKUNTAVALTUUSTOSSA ESITETTYJEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY
Lisätietoja: Aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760

Etelä-Savon maakuntavaltuuston kokouksessa 27.5. esitettiin kaksi aloitetta, jotka koskivat ilmastonmuutoksen vaikutuksia eteläsavolaiselle elinkeinoelämälle. Ilmastotyöryhmän perustaminen on valtuustoaloitteiden vastausten ytimessä. Yhtenä Hiilivapaa Etelä-Savo hankkeen toimenpiteenä on perustaa Etelä-Savon ilmastotyöryhmä, jonka työnimenä on ilmastopaneeli.

Ilmastopaneelin perustamisen johtoajatuksena on, että olemalla mukana yhteistyöfoorumeissa ja tutkimushankkeissa voidaan Etelä-Savossakin parhaiten vaikuttaa ilmastoasioihin. Tavoitteena on ilmastoasioiden ja keskustelun nykyistä parempi koordinointi, yhteistyö ja tietopalvelu Etelä-Savossa. Toisin sanoen kootaan asiantuntemus ja tieto sekä rakennetaan foorumi, jossa ilmastoasioista voidaan keskustella ja tehdä aloitteita toimenpiteiksi.

Etelä-Savon maakuntaliitto ja ELY-keskus ovat osaltaan mukana ilmastotyöryhmän perustamisessa, työryhmän sisältöpainotuksissa sekä ilmastotyöryhmän työn jatkumisen ja resurssoinnin turvaamisessa. Rinteen hallitusohjelman ilmastokirjaukset, niiden seuranta ja hyödyntäminen Etelä-Savossa muodostavat ilmastotyöryhmän työn keskeisen sisällön. Työryhmän työtä ja sen kehittämistarpeita on mahdollisuus arvioida nykyisen hallituskauden jälkeen.


ETELÄ-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SEURANTARAPORTTI JA DIGITAALISUUDEN EDISTÄMINEN ETELÄ-SAVOSSA
Lisätietoja: Aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760 ja kehittämispäällikkö Marko Tanttu, puh. 044 770 0488

Maakuntahallituksessa on uusittu maakuntakaavan seurantaraportti, joka on myös maankäyttöpoliittinen tilannekatsaus. Raportin pääviesti on: Tietopohjan ja yhteistyön merkitys korostuvat.

Maakuntahallituksessa käsiteltiin kaksi merkittävää yhteistyö- ja toimintamalliesitystä, joita voidaan pitää edellä mainitun pääviestin toteutuksena. Ensimmäinen esitys on ilmastoasioiden edistämisen ja koordinoinnin yhteistyö- ja toimintamalli ja toinen on digitaalisuuden edistämisen ja koordinoinnin yhteistyö- ja toimintamalli.

Maakuntahallitus valtuutti kokouksessa maakuntaliiton hakemaan valtionavustusta Valtionvarainministeriöltä digituen alueelliseen koordinaatioon ja valmistelemaan AIKO-rahoitushakemuksen Etelä-Savon tavoitteellisesta tietoliikenneverkosta.


HALLITUSOHJELMAN LUPAAMAT ALUEKEHITTÄMISEN MÄÄRÄRAHAT HALUTAAN MAAKUNTIIN
Lisätietoja: Aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903

Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi viraston lausunnon aluekehittämislain muutosesityksestä, joka mahdollistaa alueiden kehittämisen määrärahan sisällyttämisen valtion vuoden 2020 budjettiin. Lakiesityksen taustana on pääministeri Rinteen hallitusohjelman kirjaus maakuntien liitoille valtion budjetista osoitettavasta nopeasti ja joustavasti hyödynnettävästä aluekehitysrahoituksesta. Maakuntaliitto korosti lausunnossaan, että määräraha tulee hallitusohjelman mukaisesti kanavoida aluekehittämisviranomaisina toimivien maakuntaliittojen kautta alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen eikä lakiesityksen tavoin varata siitä merkittävää osaa työ- ja elinkeinoministeriön kautta myönnettäviin tukiin. Maakuntahallitus keskusteli myös lakiesityksen tarkoittaman määrärahan suuruudesta – lakiesityksen perusteluissa mainittu 40 miljoonan euron määrärahaesitys kutistui viimeviikkoisessa valtioneuvoston budjettiesityksessä 20 miljoonaan, ja siitäkin työ- ja elinkeinoministeriö osoittaisi vain viisi miljoonaa euroa maakuntiin aluekehittämisen tarpeisiin.

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastotoimintaa koskeva laajempi lainsäädäntöuudistus on myös käynnistynyt. Lähtökohtana valmistelulle on, että kaikki maakuntaliitot toimivat rakennerahastorahoitusta välittävinä toimieliminä, kuten ne Itä- ja Pohjois-Suomessa ovat toimineet tähänkin asti. Uudet lait on tarkoitus saada voimaan vuoden 2021 alussa EU:n uuden rakennerahastokauden käynnistyessä.


ETELÄ-SAVON MAAKUNTAHALLITUS MYÖNSI RAHOITUSTA NOIN 2,2 MILJOONAN EURON EDESTÄ SEITSEMÄLLELLE HANKKEELLE
Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 040 542 6140

Hankeparissa selvitetään mikromuovien ja lääkeaineiden kuormitusta Saimaaseen purettavissa jätevesissä

Uudet haitta-aineet jätevesissä ja järviympäristössä eteläisellä Saimaalla -hankkeessa selvitetään uusien haitta-aineiden kuormitusta eteläiseen Saimaaseen purettavissa jätevesissä, sekä uusien haitta-aineiden kulkeutumista järviympäristössä. Mikromuovien analysointiin liittyvän tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen -hankkeessa hankitaan automatisoitu Raman-mikroskooppi, jota käytetään edellä mainitun hankkeen tutkimuksen mikromuovien ja lääkeaineiden karakterisointiin. Hankeparin toteuttaa Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT.

Puukuitupohjaisen 3D-tulostuksen kehittämiseen rahoitusta

Myös Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu sai rahoitusta hankepariin. AMAP-laite, ainetta lisäävän valmistuksen laiteprojekti alueellisessa teknologiaklusterissa -hankkeessa rakennettava tutkimusfasiliteetti koostuu teollisesta teknisten muovien ja kuitukomposiittien 3D-tulostuslaitteesta, soveltuvasta tulostimesta sekä 3D-tulostimesta, jolla tulostetaan jatkuvaa hiilikuitua erittäin lujan muovikomposiitin valmistamiseksi. Lisäksi varustukseen kuuluu 3Dskanneri ja ohjelmistoja tulostusmallien optimoimiseen.

AMAP -Ainetta lisäävän valmistuksen sovellukset alueellisessa teknologiaklusterissa -hankkeessa tavoitteena on luoda kannattavaa liiketoimintaa sekä uusia työpaikkoja Etelä-Savon alueelle sekä tuotantoon että palveluliiketoimintaan ottamalla käyttöön viimeisintä ainetta lisäävän valmistuksen ja 3D-tulostuksen teknologiaa. Lisätään ja syvennetään alueen tutkimus- ja yritystoimijoiden sovellusosaamista puukuitupohjaisten kestävän kehityksen materiaalien kehittämiseksi ainetta lisäävän valmistuksen sovelluksissa ja tuoteratkaisuissa.

Hankkeita vapaa-ajan asumisen kehittämistoimiin ja Saimaan ruokakulttuurin edistämiseen

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy sai rahoitusta kolmeen hankkeeseen. Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi 2019-2021 -hanke on maakunnallinen kehittämis- ja tutkimushanke. Tavoitteena on luoda vapaa-ajan asumisen eri sektoreita ja toimijoita yhdistävä, kumppanuuteen perustuva yhteistoimintamalli ja kehittämisalusta kehittämis- ja tutkimustoimenpiteiden vuorovaikutuksella vastaamaan nimenomaan vapaa-ajan asumisena ilmenevän monipaikkaisen asumisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tavoitteena on myös osallistaa vapaa-ajan asumisen palveluja tarjoavia yrityksiä vapaa-ajan asumisen kehittämistä koskevaan TKI-toimintaan. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa maakunnan brändiä laadullisesti parhaana kestävän mökkeilyn seutuna ja vapaa-ajan asumisen kehittämisen ja tutkimuksen osaajana sekä edistää kestävää, ilmastomyönteistä mökkeilyä. Kehittämistoimien tukena tuotetaan ja käytetään uutta tietoa ja tutkimusta.

D.O.Saimaa - Food&Culture on hanke, jossa edistetään alueen ruokakulttuuria. D.O.Saimaa - Food&Culture -hankkeen missiona on edistää Suomen ja Saimaan alueen ruokakulttuuria ja gastronomiaa. Tavoitteena on mm. artisaaniruuan, hyvän palvelun ja paikallisten raaka-aineiden arvostuksen nostaminen sekä oman alueemme ruokakulttuurin sekä yhdessä ruokailun merkityksen esiin tuominen.


MAAKUNTAHALLITUS HYVÄKSYI MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN JA MYÖNSI JÄRJESTÖJEN ÄÄNI MUKAAN MAAKUNNAN KEHITTÄMISEEN -HANKKEELLE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAA

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen, puh. 044 770 0591, kehittämispäällikkö Marko Tanttu, puh. 044 770 0488 ja osallisuuskoordinaattori Terhi Venäläinen, puh. 040 655 9793

Maakunnallinen nuorisovaltuusto ja maakunnallinen järjestöneuvottelukunta on perustettu parantamaan eteläsavolaisten osallistumismahdollisuuksia. Etelä-Savon maakuntahallitus korostaa maakuntatasolla tehtävää yhteistyötä ja osallisuuden, vaikuttamisen ja vuoropuhelun kehittämistä. Tavoitteena on saada nuorisovaltuustosta ja järjestöneuvottelukunnasta aidosti nuorten ja järjestöjen ääntä esiintuovat ja yhteisöllisyyttä lisäävät yhteistyöelimet.

Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Savon maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintasäännön ja myönsi noin 35 000 euroa maakunnan kehittämisrahaa Etelä-Savon maakuntaliitolle Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen – hankkeelle.


  • Julkaistu 23.09.2019

Jaa


Uutisarkisto

Etelä-Savon maakuntahallituksen kokoustiedote 23.9.

Julkaistu 23.09.2019

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui tänään Mikkelissä. Hallitus myönsi kokouksessaan rahoitusta noin 2,2 miljoonan euron edestä seitsemälle hankkeelle.

Maakuntahallitus keskusteli kokouksen alussa maakunnan ajankohtaisista asioista:

Lomakiinteistöjen kauppa elpyy

Maakuntahallitus keskusteli Etelä-Savon lomakiinteistöjen kaupan etenemisestä. Taloudellisesti lomakiinteistöjen keskihinnat ovat maan keskitasoa. Kiinteistökauppa on elpynyt, muttei ole saavuttanut vielä huippuvuosien 2008-2011 tasoa. Varustetaso, verkkoyhteydet, liikenneyhteydet ja trendit määräävät lomakiinteistökaupan tulevaisuuden kehitystä esimerkiksi monipaikkaisuuden ja etätyön tekemisen kannalta.

SOTE-uudistuksen valmisteluvastuu on sote-kuntayhtymillä

Rinteen hallitus etenee sote-valmistelussa kahdeksantoista sote-maakunnan mallilla, jotka maantieteellisesti vastaavat nykyisiä maakuntia. Valmistelussa edetään sote edellä. Nykymaakuntien tehtäviä selvitetään. Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelussa korostuvat tulevaisuuden sote-keskukset, joiden tavoitteena on mm. parantaa palveluiden laatua ja saatavuutta. Valmistelusta vastaavat maakunnan sote-kuntayhtymät Essote ja Sosteri.

Maakuntarajoista käytävään keskusteluun ei ole aihetta

Syyskuun aikana on käyty julkista keskustelua erilaisista Itä-Suomen maakuntamalleista. Keskusteluissa ei ole tullut esille sellaista uutta, joka antaisi aihetta muuttaa aikaisempia linjauksia. Maakuntahallitus on vuonna 2016 lausunut, että Etelä-Savo haluaa toimia yhtenä kahdeksastatoista itsenäisestä maakunnasta. Maakuntahallituksen mukaan maakuntien yhdistämisestä ei koituisi hyötyä. Rajojen poistaminen ei lisää Itä-Suomen elinvoimaa eikä muuta väestökehityksen trendiä. Mitään sellaista uudistusta ei myöskään hallitusohjelmassa ole, jonka vuoksi keskustelua olisi tällä hetkellä aiheellista käydä. Maakuntahallituksella ei ole syytä muuttaa aikaisempaa maakuntalinjausta.


MAAKUNTAVALTUUSTOSSA ESITETTYJEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY
Lisätietoja: Aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760

Etelä-Savon maakuntavaltuuston kokouksessa 27.5. esitettiin kaksi aloitetta, jotka koskivat ilmastonmuutoksen vaikutuksia eteläsavolaiselle elinkeinoelämälle. Ilmastotyöryhmän perustaminen on valtuustoaloitteiden vastausten ytimessä. Yhtenä Hiilivapaa Etelä-Savo hankkeen toimenpiteenä on perustaa Etelä-Savon ilmastotyöryhmä, jonka työnimenä on ilmastopaneeli.

Ilmastopaneelin perustamisen johtoajatuksena on, että olemalla mukana yhteistyöfoorumeissa ja tutkimushankkeissa voidaan Etelä-Savossakin parhaiten vaikuttaa ilmastoasioihin. Tavoitteena on ilmastoasioiden ja keskustelun nykyistä parempi koordinointi, yhteistyö ja tietopalvelu Etelä-Savossa. Toisin sanoen kootaan asiantuntemus ja tieto sekä rakennetaan foorumi, jossa ilmastoasioista voidaan keskustella ja tehdä aloitteita toimenpiteiksi.

Etelä-Savon maakuntaliitto ja ELY-keskus ovat osaltaan mukana ilmastotyöryhmän perustamisessa, työryhmän sisältöpainotuksissa sekä ilmastotyöryhmän työn jatkumisen ja resurssoinnin turvaamisessa. Rinteen hallitusohjelman ilmastokirjaukset, niiden seuranta ja hyödyntäminen Etelä-Savossa muodostavat ilmastotyöryhmän työn keskeisen sisällön. Työryhmän työtä ja sen kehittämistarpeita on mahdollisuus arvioida nykyisen hallituskauden jälkeen.


ETELÄ-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SEURANTARAPORTTI JA DIGITAALISUUDEN EDISTÄMINEN ETELÄ-SAVOSSA
Lisätietoja: Aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760 ja kehittämispäällikkö Marko Tanttu, puh. 044 770 0488

Maakuntahallituksessa on uusittu maakuntakaavan seurantaraportti, joka on myös maankäyttöpoliittinen tilannekatsaus. Raportin pääviesti on: Tietopohjan ja yhteistyön merkitys korostuvat.

Maakuntahallituksessa käsiteltiin kaksi merkittävää yhteistyö- ja toimintamalliesitystä, joita voidaan pitää edellä mainitun pääviestin toteutuksena. Ensimmäinen esitys on ilmastoasioiden edistämisen ja koordinoinnin yhteistyö- ja toimintamalli ja toinen on digitaalisuuden edistämisen ja koordinoinnin yhteistyö- ja toimintamalli.

Maakuntahallitus valtuutti kokouksessa maakuntaliiton hakemaan valtionavustusta Valtionvarainministeriöltä digituen alueelliseen koordinaatioon ja valmistelemaan AIKO-rahoitushakemuksen Etelä-Savon tavoitteellisesta tietoliikenneverkosta.


HALLITUSOHJELMAN LUPAAMAT ALUEKEHITTÄMISEN MÄÄRÄRAHAT HALUTAAN MAAKUNTIIN
Lisätietoja: Aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903

Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi viraston lausunnon aluekehittämislain muutosesityksestä, joka mahdollistaa alueiden kehittämisen määrärahan sisällyttämisen valtion vuoden 2020 budjettiin. Lakiesityksen taustana on pääministeri Rinteen hallitusohjelman kirjaus maakuntien liitoille valtion budjetista osoitettavasta nopeasti ja joustavasti hyödynnettävästä aluekehitysrahoituksesta. Maakuntaliitto korosti lausunnossaan, että määräraha tulee hallitusohjelman mukaisesti kanavoida aluekehittämisviranomaisina toimivien maakuntaliittojen kautta alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen eikä lakiesityksen tavoin varata siitä merkittävää osaa työ- ja elinkeinoministeriön kautta myönnettäviin tukiin. Maakuntahallitus keskusteli myös lakiesityksen tarkoittaman määrärahan suuruudesta – lakiesityksen perusteluissa mainittu 40 miljoonan euron määrärahaesitys kutistui viimeviikkoisessa valtioneuvoston budjettiesityksessä 20 miljoonaan, ja siitäkin työ- ja elinkeinoministeriö osoittaisi vain viisi miljoonaa euroa maakuntiin aluekehittämisen tarpeisiin.

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastotoimintaa koskeva laajempi lainsäädäntöuudistus on myös käynnistynyt. Lähtökohtana valmistelulle on, että kaikki maakuntaliitot toimivat rakennerahastorahoitusta välittävinä toimieliminä, kuten ne Itä- ja Pohjois-Suomessa ovat toimineet tähänkin asti. Uudet lait on tarkoitus saada voimaan vuoden 2021 alussa EU:n uuden rakennerahastokauden käynnistyessä.


ETELÄ-SAVON MAAKUNTAHALLITUS MYÖNSI RAHOITUSTA NOIN 2,2 MILJOONAN EURON EDESTÄ SEITSEMÄLLELLE HANKKEELLE
Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 040 542 6140

Hankeparissa selvitetään mikromuovien ja lääkeaineiden kuormitusta Saimaaseen purettavissa jätevesissä

Uudet haitta-aineet jätevesissä ja järviympäristössä eteläisellä Saimaalla -hankkeessa selvitetään uusien haitta-aineiden kuormitusta eteläiseen Saimaaseen purettavissa jätevesissä, sekä uusien haitta-aineiden kulkeutumista järviympäristössä. Mikromuovien analysointiin liittyvän tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen -hankkeessa hankitaan automatisoitu Raman-mikroskooppi, jota käytetään edellä mainitun hankkeen tutkimuksen mikromuovien ja lääkeaineiden karakterisointiin. Hankeparin toteuttaa Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT.

Puukuitupohjaisen 3D-tulostuksen kehittämiseen rahoitusta

Myös Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu sai rahoitusta hankepariin. AMAP-laite, ainetta lisäävän valmistuksen laiteprojekti alueellisessa teknologiaklusterissa -hankkeessa rakennettava tutkimusfasiliteetti koostuu teollisesta teknisten muovien ja kuitukomposiittien 3D-tulostuslaitteesta, soveltuvasta tulostimesta sekä 3D-tulostimesta, jolla tulostetaan jatkuvaa hiilikuitua erittäin lujan muovikomposiitin valmistamiseksi. Lisäksi varustukseen kuuluu 3Dskanneri ja ohjelmistoja tulostusmallien optimoimiseen.

AMAP -Ainetta lisäävän valmistuksen sovellukset alueellisessa teknologiaklusterissa -hankkeessa tavoitteena on luoda kannattavaa liiketoimintaa sekä uusia työpaikkoja Etelä-Savon alueelle sekä tuotantoon että palveluliiketoimintaan ottamalla käyttöön viimeisintä ainetta lisäävän valmistuksen ja 3D-tulostuksen teknologiaa. Lisätään ja syvennetään alueen tutkimus- ja yritystoimijoiden sovellusosaamista puukuitupohjaisten kestävän kehityksen materiaalien kehittämiseksi ainetta lisäävän valmistuksen sovelluksissa ja tuoteratkaisuissa.

Hankkeita vapaa-ajan asumisen kehittämistoimiin ja Saimaan ruokakulttuurin edistämiseen

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy sai rahoitusta kolmeen hankkeeseen. Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi 2019-2021 -hanke on maakunnallinen kehittämis- ja tutkimushanke. Tavoitteena on luoda vapaa-ajan asumisen eri sektoreita ja toimijoita yhdistävä, kumppanuuteen perustuva yhteistoimintamalli ja kehittämisalusta kehittämis- ja tutkimustoimenpiteiden vuorovaikutuksella vastaamaan nimenomaan vapaa-ajan asumisena ilmenevän monipaikkaisen asumisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tavoitteena on myös osallistaa vapaa-ajan asumisen palveluja tarjoavia yrityksiä vapaa-ajan asumisen kehittämistä koskevaan TKI-toimintaan. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa maakunnan brändiä laadullisesti parhaana kestävän mökkeilyn seutuna ja vapaa-ajan asumisen kehittämisen ja tutkimuksen osaajana sekä edistää kestävää, ilmastomyönteistä mökkeilyä. Kehittämistoimien tukena tuotetaan ja käytetään uutta tietoa ja tutkimusta.

D.O.Saimaa - Food&Culture on hanke, jossa edistetään alueen ruokakulttuuria. D.O.Saimaa - Food&Culture -hankkeen missiona on edistää Suomen ja Saimaan alueen ruokakulttuuria ja gastronomiaa. Tavoitteena on mm. artisaaniruuan, hyvän palvelun ja paikallisten raaka-aineiden arvostuksen nostaminen sekä oman alueemme ruokakulttuurin sekä yhdessä ruokailun merkityksen esiin tuominen.


MAAKUNTAHALLITUS HYVÄKSYI MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN JA MYÖNSI JÄRJESTÖJEN ÄÄNI MUKAAN MAAKUNNAN KEHITTÄMISEEN -HANKKEELLE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAA

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen, puh. 044 770 0591, kehittämispäällikkö Marko Tanttu, puh. 044 770 0488 ja osallisuuskoordinaattori Terhi Venäläinen, puh. 040 655 9793

Maakunnallinen nuorisovaltuusto ja maakunnallinen järjestöneuvottelukunta on perustettu parantamaan eteläsavolaisten osallistumismahdollisuuksia. Etelä-Savon maakuntahallitus korostaa maakuntatasolla tehtävää yhteistyötä ja osallisuuden, vaikuttamisen ja vuoropuhelun kehittämistä. Tavoitteena on saada nuorisovaltuustosta ja järjestöneuvottelukunnasta aidosti nuorten ja järjestöjen ääntä esiintuovat ja yhteisöllisyyttä lisäävät yhteistyöelimet.

Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Savon maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintasäännön ja myönsi noin 35 000 euroa maakunnan kehittämisrahaa Etelä-Savon maakuntaliitolle Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen – hankkeelle.


Etelä-Karjala ja Etelä-Savo siirtyvät matkailun yhteismarkkinoinnissa seuraavalle tasolle – Saimaa sopimus
Saimaan yhteismarkkinoinnin tehostamista suunnitellaan kahden maakunnan voimin. Etelä-Karjala ja Etelä-Savo päivittävät Saimaa-sopimuksen ulottumaan ainakin vuoteen 2025 asti, koska kokemukset ovat kolmelta vuodelta hyvät.
27.08.2019
TIEDOTE: SDP:n kesäkokouksen iltatilaisuus Savonlinnassa 27.8.
SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunta, ministeriryhmä ja puoluejohto saapuvat Varkauteen ja Savonlinnaan kesäkokoukseensa elokuun lopussa. Etelä-Savon maakuntaliitto isännöi tiistaina Savonlinnan ravintola Wanha Kasinolla järjestettävää iltatilaisuutta.
26.08.2019
Missä mennään Arctic Investmetnt Platform -hankkeessa?
Arctic Investment Platform (AIP) -hanke tukee pohjoisten harvaanasuttujen alueiden rahoitusyhteistyötä. Hankkeessa tuotetaan toteutettavuusselvitys, joka sisältää analyysin alueen investointitarpeista ja -potentiaalista sekä esitykset rahoitusmallista ja tukijärjestelmästä.
22.08.2019
Kannanotto EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021–2027 varojen jakoon
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat kokoontuivat 21.-22.8. maakuntien huippukokoukseen Kuopiossa teemalla Itä- ja Pohjois-Suomi - kestävää kasvua koko Suomelle. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa kansallisesta ja EU:n aluepolitiikasta sekä IP -alueen yhteistyöstä. 
22.08.2019
Rahoitusta kahteen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeeseen
Maakuntahallitus myönsi kokouksessaan rahoitusta kahdelle hankkeelle noin 1,5 miljoonaa euroa.
17.06.2019
Ei tyrmätä etukäteen
Uuden hallituksen sote-uudistuksen pohjana on kahdeksantoista maakuntaa, joista Etelä-Savo on yksi.
27.05.2019
Menetelmiä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen
Haukivuoren ja Kangasniemen julkisten rakennusten arvoa, kuntoa ja uusiokäyttömahdollisuuksia on selvitetty Etelä-Savon maakuntaliiton hankkeessa. Esimerkkitaajamien perusteella kehitettiin yhteistyömuotoja ja -menetelmiä taajamien elinvoiman edistämiseksi sekä julkisen rakennuskannan hallintaan ja kestävään uusiokäyttöön.
24.05.2019
MAAKUNTAHALLITUS 20.5.: Paikkariippumattoman työn yleistyminen voi muuttaa väestöennusteen suuntaa
Paikkariippumaton työ ja sen edellyttämän toimintaympäristön mahdollistaminen sekä maakunnan vahvuuksiin satsaaminen vaikuttavat väestökehitykseen.
20.05.2019
Vastaa liikkumisen ilmastotalkoot kyselyyn ja voita Jopo (Itä-Suomi)
Pohjois-Savon ELY-keskus yhdessä Pohjois-Savon liiton, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa selvittää verkkokyselyllä itäsuomalaisten näkemyksiä liikkumisen ilmastotalkoista ja tarpeesta vähentää oman liikkumisensa päästöjä. Kyselyn tuloksia käytetään Itä-Suomen liikennejärjestelmän kehittämiseen ja kansallisella tasolla vaikuttamiseen.
06.05.2019
Keskushallinnon vastaisku
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen pohtii blogissaan siirtyykö päätöksenteko kahdeksaltatoista maakunnalta keskusvirastoihin.
02.05.2019
Itä-Suomen neuvottelukunnan kannanotto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun alkuvaiheeseen
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun selvitykset on laadittava tasapuolisesti ja vuorovaikutteisesti sekä tavoitteet määriteltävä asiakaslähtöisesti.
30.04.2019
Itä-Suomen neuvottelukunnan kokoustiedote 24.4.2019
Itä-Suomen maakunnat tarjoavat liikenne- ja viestintäministeriölle tietoja ja osaamista valtakunnallisen liikennejärjestelmän suunnitteluun vuorovaikutuksen lisäämiseksi.
25.04.2019
TIEDOTE: Alueellisten erojen takia Itä- ja Pohjois-Suomi tarvitsee oman EU-ohjelman
Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnat ovat ilmaisseet yhteisen huolensa EU:n ohjelmakauden 2021–2027 kansallisen valmistelun tilanteesta. Neuvottelukuntien mielestä Suomessa ei suhtauduta tarpeeksi vakavasti Euroopan komission tuoreisiin näkemyksiin maamme sisäisistä kehittyneisyyseroista.
25.04.2019
Kysely sähköautoista matkailuliikenteessä
Tervetuloa vastaamaan Etelä-Savon yrittäjille suunnattuun kyselyyn sähköautoista matkailuliikenteessä. Vastaathan kyselyyn 10.5. mennessä!
24.04.2019
Saimaan pääsy UNESCOn Global Geopark -verkostoon etenee
UNESCOn arviointiraportissa todetaan, että kaikki edellytykset UNESCO Global Geopark -statukselle ovat Saimaalla kunnossa ja vaaditut kehitystoimet ovat helposti toteutettavissa.
18.04.2019
TIEDOTE: EU-komissio huolissaan Suomen alueellisista kehittyneisyyseroista
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat esittävät tulevalle EU-budjettikaudelle omaa rakennerahasto-ohjelmaa, joka vastaa harvaan asutun pohjoisen alueen erityishaasteisiin.
16.04.2019
TIEDOTE: Etelä-Savon maakuntahallituksen kokous16.4.2019
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 16. huhtikuuta Mikkelissä. Maakuntahallitus keskusteli mm. Itä-Suomen yhteisistä tavoitteista ja päämääristä valtakunnalliseen liikennejärjestelmään ja päätti rahoituksesta viidelle hankkeelle.
16.04.2019
Kulttuurileijonat ruotivat ideoita luolassaan
Ensimmäinen Etelä-Savon kulttuurileijonien luolatapahtuma järjestettiin perjantaina 5.4. Mikkelissä. Rahoitushenkinen tapahtuma, jossa ammattilaiset ruotivat yhdeksän uutta luovaa ideaa, oli ehdottomasti menestys.
05.04.2019
Maakuntauudistus oli sopiva syyllinen
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen pohtii 4.4. Savon Sanomien Torstaivieras -osiossa nopeita keinoja elinvoiman kehittämiseen. Maakunta- ja sote-uudistuksen hyviä tuloksia ei ole syytä hukata. Keskushallinnon yksityiskohtaisen ohjauksen sijaan on luotava rakentava yhteistyö maakuntien, kuntien ja valtion kesken.
04.04.2019
Itäradoista tulee tulevaisuuden kasvukäytäviä
Itäratoja ei tule nähdä yksinomaan liikennekäytävinä, vaan niillä on isompi merkitys koko Itä- ja Kaakkois-Suomen kehityksen kannalta.
04.04.2019
Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän tiedote 22.3.2019
Yhteistyöryhmä evästi koheesiopolitiikan ja maaseudun kehittämisohjelman valmistelua ja puolsi rahoitusta neljälle hankkeelle, yhteensä noin 1,3 miljoonan euron edestä.
26.03.2019
Tietoliikennealustan rakentamisessa ja vision luonnissa yhteistyö on ratkaisevaa
Etelä-Savo on huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuuden osalta Suomen sisäisessä vertailussa jälkijunassa. Samaan aikaan niin julkisen sektorin palveluiden kuin kaupallisten toimijoidenkin palvelutuotanto siirtyy kasvavassa määrin digitaalisiin kanaviin.
21.03.2019
MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSTIEDOTE 18.03.2019
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 18. maaliskuuta Mikkelissä. Maakuntahallitus keskusteli kokouksessa mm. valtakunnallisen ja maakunnallisen liikennejärjestelmätyön tilanteesta ja maakunta- ja sote-uudistuksen päättyvästä valmistelusta.
18.03.2019
Helsingin Sanomien Kasvava Suomi -liitteessä juttu Etelä-Savosta
Etelä-Savon maakuntaliitto, Miksei Oy, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungit ovat yhteistyössä tehneet artikkelin Helsingin Sanomien liitteessä ilmestyvään Kasvava Suomi -julkaisuun. Artikkeli on nimeltään Ekologiset innovaatiot tuovat kasvua. Se tuo esille erityisesti Etelä-Savossa olevien, maakunnallisten toimijoiden tärkeän työn koko maan elinvoimaisuuden ja taloudellisen kasvun edistämisessä.
14.03.2019
Saimaan maakuntaviesti starttasi sunnuntaina 3.3.2019
Savonlinnan Tanhuvaaran Urheiluopiston laduilla hiihdetyssä viestitapahtumassa yhdistettiin ensimmäisen kerran Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntaviestit.
03.03.2019
TIEDOTE 28.2.2019: EU-komissiolta vahva tuki Itä- ja Pohjois-Suomen asemalle EU:n tulevassa koheesiopolitiikassa
Itä- ja Pohjois-Suomen näkemys alueen huomioimisesta tulevassa koheesiopolitiikassa saa komissiolta vahvaa tukea. Komission suosituksen mukaan koheesiopolitiikan rahoituksella tulee vahvistaa innovaatiotoiminnan ja tuottavuuden kasvua ohjelmakaudella 2021-2027 erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa.
28.02.2019
Maakuntahallitus kokoontui 18.2.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 18.2. Mikkelissä. Kokouksessa maakuntahallitus keskusteli väestöennusteesta, myönsi rahoitusta kahteen hankkeeseen ja antoi lausuntoja.
18.02.2019
Maakuntahallitus kokoontui 28.01.2019
Päätösasioina hallituksessa tehtiin yksi rahoituspäätös ja annettiin maakuntaliitolle valtuudet hakea Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta (EAKR) kahteen hankkeeseen.
28.01.2019
TIEDOTE: Nuorten maakunnallinen vaikuttajaryhmä starttaa Etelä-Savossa
Etelä-Savon nuorille avautuu alkuvuodesta uudenlainen mahdollisuus vaikuttaa kotimaakunnan asioihin, kun nuorten maakunnallisen vaikuttajaryhmän toiminta käynnistyy. Ryhmä ottaa kantaa maakunnan ajankohtaisiin asioihin ja maakuntauudistukseen.
18.01.2019
TIEDOTE: Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 hakuprosessi polkaistiin käyntiin!
Itä-Suomen neljän maakunnan liittojen ja keskuskaupunkien sekä Savonlinnan kaupungin edustajat kokoontuivat keskiviikkona 16.1. Savonlinnaan pohtimaan kulttuuripääkaupunkihaun etenemistä ja rahoitusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisee kansallisen kulttuuripääkaupunkihaun keväällä 2019 ja hakuaikaa on noin vuosi.
17.01.2019
MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSTIEDOTE 17.12.2018
Etelä-Savon maakuntahallituksen vuoden 2018 viimeinen kokous pidettiin maanantaina 17.12. Mikkelissä. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti ajankohtaiskatsaukseensa Itä-Suomen maakuntien yhteiset hallitusohjelmatavoitteet, joista sovittiin Itä-Suomen neuvottelukuntien kokouksessa 12.12.2018. Maakunnan tilannetta tarkasteltiin ajankohtaisten tilastojen perusteella. Erityisesti työvoiman saatavuus maakunnan työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin nousi keskusteluun. Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessa Etelä-Savon osaamisstrategian ja antoi lausunnot Valtionvarainministeriölle Heinäveden ja Joroisten kuntien mahdollisen maakuntavaihdoksen aikataulusta sekä lausunnot Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaehdotuksesta ja Pohjois-Karjalan maakuntakaavaluonnoksesta.
17.12.2018
TIEDOTE: Itä-Suomen neuvottelukunta linjasi yhteiset hallitusohjelmatavoitteet
Itä-Suomen maakunnat Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Kainuu ovat sopineet yhteisistä hallitusohjelmatavoitteista. Itä-Suomessa on paljon potentiaalia, luonnonvaroja ja erityisosaamista. Hallitusohjelmatavoitteissa esitetään toimenpiteitä, joiden avulla mahdollisuudet voidaan hyödyntää maakuntien ja koko Suomen kestävän kasvun hyväksi.
14.12.2018
TIEDOTE: Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman
Etelä-Savon maakuntavaltuusto kokoontui 26.11.2018 Mikkelin kaupungintalolle talousarviokokoukseen. Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2019-2021 sekä talousarvion vuodelle 2019.
26.11.2018
Maakunta palkitsi parhaita imagon rakentajia
Etelä-Savon parhaat -palkinto myönnetään toiminnasta, joka kohentaa merkittävällä tavalla maakunnan yhteishenkeä, identiteettiä tai imagoa. Palkinto annetaan vuosittain 1-3 yritykselle, yhteisölle tai henkilölle. Tämänvuotiset palkinnot jaettiin lauantaina 24.11. Mikkelin teatteriravintola Ilossa järjestetyssä pienimuotoisessa tilaisuudessa.
24.11.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.11.2018
Maakuntahallitus puolsi hankkeille rahoitusta yhteensä n. 2,1 miljoonan euron edestä. Lisäksi kokouksessa annettiin lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselle Vt5 tiesuunnitelman muutoksesta ja muutoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta sekä Uudenmaan liitolle lausunto alueen maakuntakaavaluonnoksesta.
20.11.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 22.10.2018
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti ajankohtaiskatsauksessaan esille maakunnan tuoreimmat väestötiedot. Lisäksi hän kertoi Itä-Suomen neljän maakunnan yhteisestä aikeesta hakea Savonlinnaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Tavoitteena on hakea Savonlinnalle ja ympäröiville alueille kansainvälistä näkyvyyttä, turismia ja monipuolista kulttuuritarjontaa. Seuraavan kerran asiaa käsitellään Itä-Suomen neuvottelukunnan kokouksessa, joka pidetään torstaina 25.10. Helsingissä. Hallitus antoi kokouksessa lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle VR:n rautateiden osto- ja velvoiteliikenteestä ja maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta kalastuslain muuttamiseksi. Päätösasiana käsiteltiin rahoituksen myöntäminen matkailukohteiden saavutettavuutta ja toimintaedellytyksiä tukevan liikennejärjestelmän kehittämiseen.
22.10.2018
TIEDOTE: Kenelle sinä myöntäisit Etelä-Savon parhaat –palkinnon vuonna 2018?
Etelä-Savo etsii jälleen maakunnan parhaita yhteishengen, identiteetin tai imagon kohentajia. Ehdotuksia ja perustelut Etelä-Savon parhaat -palkinnon 2018 saajaksi voi jättää sähköisesti maakunnan verkkosivuilla!
16.10.2018
TIEDOTE: Savot ja Karjalat suunnittelevat hakevansa Savonlinnaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026
Savonlinna on Itä-Suomen maakuntien yhteinen ehdokas Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Saimaa-ilmiö -nimen saanut yhteishanke julkistettiin torstaina 11. lokakuuta Rantasalmella järjestettävässä Itä-Suomi nousuun -kutsuseminaarissa.
11.10.2018
Maakuntahallitus kokoontui 24.9.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantai-iltapäivänä 24.9. Helsingissä. Maakuntahallitus antoi kokouksessaan useita lausuntoja. Lausunto annettiin muun muassa kasvupalveluvirastosta, erityishuoltopiireistä, Vaalijalan kehyssuunnitelmasta ja maanteiden ja rautateiden runkoverkosta. Maakuntahallitus käsitteli myös Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpano- ja rahoitussuunnitelman ja jatkoi keskustelua Heinäveden kaivoshankkeesta.
24.09.2018
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat haluavat Suomen EU-rahoitussaannon maksimointia
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokous pidettiin Lapissa 30. - 31. elokuuta 2018 teemalla Iskukykyisiä yhdessä. Mukana olivat Lapin lisäksi Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala.
31.08.2018
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen johto kokoontuu Rovaniemelle perinteiseen huippukokoukseen
Maakuntien huippukokous järjestetään tänä vuonna Lapissa 30. - 31. elokuuta 2018 teemalla Iskukykyisiä yhdessä. Mukana ovat Lapin lisäksi Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala. Samaan aikaan yhteistyössä huippukokouksen kanssa linjataan maakuntien yhteisiä kehittämisen kärkiä alueen yhteisessä Elinkeinot murroksessa (ELMO) –pilotissa.
30.08.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 27.8.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 27.8. Mikkelissä syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Ajankohtaiskatsauksessa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti esille Heinäveden kaivoshankkeen. Maakuntauudistuksen tilannekatsauksessa käsiteltiin uudistuksen aikataulumuutos ja sen vaikutukset liiton toimintaan ja talouteen vuosina 2019-2021. Kokouksessa linjattiin maakuntaliiton osallistuminen perusteilla olevaan kolmen maakunnan talous- henkilöstö- ja ICT-hallinnon yhtiöön. Muut päätösasiat liittyivät hankerahoitukseen ja Etelä-Savon vuoden 2018 kylän nimeämiseen.
27.08.2018
Taajamahankkeelle kotisivut
Etelä-Savon ja Varsinais-Suomen liittojen 'Välineitä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen'-hankkeen kotisivut on avattu.
07.08.2018
Päämajasymposiumissa puhutti Suomen sisäinen turvallisuus
Mikkelin Päämajasymposiumissa 4.7. keskusteltiin sekä vuoden 1918 tapahtumien seurauksista että tämän päivän sisäisestä turvallisuudesta.
04.07.2018
Päämajasymposium 2018 pohtii Suomen sisäistä turvallisuutta
Kaikelle kansalle avoin ja maksuton Päämajan kesäsymposium järjestetään Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa. Yhdennentoista Päämajasymposiumin kantavana teemana on Suomen sisäinen turvallisuus.
28.06.2018
Pekka Seleniukselle ja Jarkko Wuoriselle maakuntaneuvoksen arvonimet
Suomen tasavallan presidentti on myöntänyt Pekka Seleniukselle ja Jarkko Wuoriselle maakuntaneuvoksen arvonimet.
27.06.2018
Maakuntaliitossa avoinna viestintäpäällikön tehtävä
Etelä-Savon maakuntaliitto hakee viestintäpäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
26.06.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 18.6.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 18.6. Mikkelissä. Ennen kesätaukoa pidetyssä kokouksessa hallitus antoi lausuntoja, valtuutti Etelä-Savon maakuntaliiton hakemaan jatkoaikaa Etelä-Savon ennakointiverkko -hankkeelle ja päätti myöntää rahoitusta neljälle hankkeelle.
18.06.2018
Maakuntavaltuusto käsitteli vuoden 2017 toimintaa ja taloutta
Maakuntavaltuusto kokoontui Mikkelissä 28.5.2018 käsittelemään vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
28.05.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 21.05.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 21.5. Mikkelissä. Maakuntahallituksen toinen varapuheenjohtaja, Teemu Hirvonen, osallistui viimeistä kertaa Etelä-Savon maakuntahallituksen kokoukseen, sillä uudet työtehtävät vievät hänet pääkaupunkiseudulle. Maakuntahallitus kiittää Hirvosta yhdeksän vuotta kestäneestä hyvästä työstä maakunnan hyväksi!
21.05.2018
Etelä-Savossa on modernin arkkitehtuurin helmiä - selvityksenkin mukaan!
Etelä-Savon maakuntaliitossa on valmistunut FM Laura Vikmanin laatima taustaselvitys maakunnan modernista arkkitehtuurista. Selvitykseen on koottu yhteen valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten inventointien tietoja. Inventointi tarkoittaa puolueetonta selvitystä alueen, maiseman ja rakennuskannan kulttuurihistoriallisista arvoista. Inventointia varten tehdään valokuvauksia, maastokäyntejä, haastatteluja, arviointeja, museoarkistoihin perehtymistä ja aineiston kokoamista.
19.03.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.2.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 19.2. Mikkelissä. Pitkällä asialistalla oli muun muassa asiaa maakuntauudistuksesta, maakuntaliiton tilinpäätös ja henkilöstöraportti, kuitulaboratorion investoinnit, villiruuan kehittämisen yksikkö, puukaupan huutokauppapalvelu ja hallitukselta pyydetyt lausunnot. Maakuntajohtaja esitteli kokouksen alussa maakunnan työttömyystilanteen. Työttömyystilanne on parantunut viime vuodesta, mutta on silti maan keskiarvoa huonompi. Väestö maakunnan alueella on vähentynyt vuoden aikana merkittävästi. Matkailuun liittyvistä hankkeista keskusteltiin kokouksessa, hankkeiden yhtenä tavoitteena on yöpymisten määrän lisääminen alueella.
19.02.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 15.01.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 15.1.2018 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. Hallitus keskusteli maakunta- ja sote-uudistuksesta ja päätti kahden AIKO (alueelliset innovaatiot ja kokeilut) -rahoituksen myöntämisestä.
15.01.2018