Rahoitus ja hankkeet

EU-OHJELMAT ETELÄ-SAVOSSA

EU-rakennerahasto-ohjelma vuosille 2014–2020 ohjaa sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varojen käyttöä

Ohjelmakaudet

EU-ohjelmakausi 2014-2020

EU-ohjelmakaudella 2014–2020 koko Suomessa on vain yksi rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma. Tämä yksi ohjelma ohjaa sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varojen käyttöä. Ohjelmassa on myös kaksi alueellista suunnitelmaa:

  • Itä- ja Pohjois-Suomea varten
  • Etelä- ja Länsi-Suomea varten

Alueellinen suunnitelma tarkentaa valtakunnallisen rakennerahasto-ohjelman toteutusta. Alueellinen suunnitelma huomioi alueen erityispiirteet ja painotukset. Maakuntalähtöinen toteutus pohjautuu maakuntaohjelmiin, joiden tueksi on tehty myös toimeenpanosuunnitelmat. Ohjelmaa ohjaa ja valvoo maakunnan yhteistyöryhmä.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellista suunnitelmaa valmisteltiin maakuntaliittojen johdolla tiiviissä yhteistyössä ELY-keskusten kanssa. Seitsemää maakuntaa koskeva aluesuunnitelmaluonnos löytyy alla olevasta linkistä..

EU:n rakennerahasto-ohjelman toteuttamiseen liittyvä Etelä-Savon alueellinen rahoitussuunnitelma sisältää esityksen siitä, miten EU-kauden rakennerahastovarat käytetään Etelä-Savossa kyseisenä vuonna. Suunnitelma täydentää Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa, ja sen ovat laatineet Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskus yhteistyössä.

Rahoitussuunnitelma  tarkastelee EU-ohjelman 2014–2020 toimintalinjoja ja rahoittajien välisiä rahoitussuhteita Etelä-Savossa vuositasolla. Laskelmat pohjautuvat maakunnan kehittämistarpeisiin sekä rakennerahasto-ohjelman toteutumaan. Rahoitussuunnitelma  ei osoita erikseen rahoitusta ylimaakunnalliseen hanketoimintaan (kohdentamaton).

Toimeenpanosuunnitelman rahoitussuunnitelma vuosille 2019-2020 (.pdf)

Toteutus ja sisällöt

Uudellakin ohjelmakaudella ohjelmat pannaan toimeen pääsääntöisesti maakunnissa. Rahoittajaviranomaisia ovat Ely-keskukset ja maakuntaliitot. Maakunnan yhteistyöryhmän rooli vahvistuu nykyisestä. Osa ohjelmarahoista käytetään valtakunnallisiin teemoihin.

Ohjelman tavoitteena on:

  • edistää pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä,
  • tuottaa uutta tietoa ja osaamista ja hyödyntää sitä,
  • edistää vähähiilistä taloutta,
  • parantaa alueiden saavutettavuutta,
  • parantaa työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta,
  • kehittää koulutusta, ammattitaitoa ja elinikäistä oppimista ja
  • lisätä sosiaalista osallisuutta ja torjua köyhyyttä.

Itä- ja Pohjois-Suomen asema

Itä-ja Pohjois-Suomeen tulee vuosina 2014-2020 reilut 770 miljoonaa euroa EU-rahaa. Rahoitus on 70 prosenttia koko Suomeen tulevasta EU-rahasta. Lisäksi ohjelmaan tulee Suomen valtion budjettirahaa.

Etelä-Savon osuus Itä- ja Pohjois-Suomeen kohdistuvasta EU-rakennerahasto-ohjelmien rahoituksesta on uudella kaudella 13,1 prosenttia (kuluneella kaudella 14,3). Koko seitsemän vuoden ohjelmakaudella Etelä-Savo saa EU-rahaa 101,2 milj. euroa, mikä on viidenneksen kuluneen kauden tasoa alempi.

Lisätietoja Etelä-Savossa antaa aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903.

EU-ohjelmakausi 2007-2013

Etelä-Savossa toteutettiin vuosina 2007–2013 EU:n alueellisia kilpailukyky- ja työllisyysohjelmia, joista toinen ohjasi Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahojen käyttöä ja toinen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahojen käyttöä. EU-ohjelmarahaa oli seitsenvuotisella ohjelmakaudella jaossa noin 220 miljoonaa euroa. Siitä noin puolet oli EU-rahaa ja puolet Suomen kansallista, pääosin valtion rahaa.

Vipuvaikutus tavoitteena

Kilpailukyky- ja työllisyysohjelmat rahoittivat hankkeita, jotka kehittävät Etelä-Savon ja sen yritysten kilpailukykyä, kohentavat innovaatiorakenteita ja osaamista sekä parantavat työllisyyttä. Ohjelmien eteläsavolaisista rahoituslinjauksista ja rahoitettavista toimista sovittiin maakunnan yhteistyöasiakirjassa, jonka maakunnan yhteistyöryhmä tekee vuosittain.

EU-ohjelmarahalla rahoitettiin ensisijassa kehittämishankkeita, joiden vaikutukset ovat pitkäaikaiset ja joissa pienellä panoksella saadaan aikaan mahdollisimman isoja parannuksia. EU:n rakennerahasto-ohjelmien rahoitus Etelä-Savossa on vain noin yksi prosenttia koko maakunnan alueellisesta bruttokansantuotteesta. Sen vuoksi rahat pyritään myöntämään hankkeille, joiden vipuvaikutus on mahdollisimman suuri.

Lisätietoja Etelä-Savossa antaa aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903. Lisätietoa myös Itä-Suomen yhteisiltä rakennerahastosivuilta.

EU-ohjelmakausi 2000-2006

Etelä-Savossa toteutettiin vuosina 2000 - 2006 Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelmaa. Ykkösohjelmasta maakuntaan tuli vajaat 150 miljoonaa euroa EU:n aluepoliittista rahoitusta ja saman verran kotimaista, valtion ja kuntien kehittämisrahoitusta.

Etelä-Savossa toteutettiin myös muun muassa Kaakkois-Suomi Venäjä Naapuruusohjelmaa (ent. Kaakkois-Suomen Interreg IIIA -ohjelma), Innovatiiviset toimet -ohjelmaa ja Leader-ohjelmia.

Lisätietoa ohjelmakaudesta 2000 - 2006 antaa vt.maakuntajohtaja Riitta Koskinen Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 040 540 5903.

Valmistautuessaan EU:n uuteen ohjelmakauteen Suomen itäiset ja pohjoiset maakunnat ja Pohjois-Ruotsi teetättivät yhdessä selvityksen erityispiirteistään. Selvityksen Northern periferal, sparsely populated regions in the European Union teki ruotsalainen Nordregion-tutkimuslaitos. Tutustu selvitykseen. (10,8 Mt; pdf)

Maaseudun elinvoimaisuutta tuetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmin ja alueellisten ja paikallisten maaseudun kehittämissuunnitelmien kautta.