Maakunnan kehittäminen

Ennakoiva hyvinvoinnin edistäminen ja turvallinen elinympäristö 

Maakuntastrategian kärkivalinnat -  vesi, metsä, ruoka -  tuovat aluetalouteen kasvun mahdollisuuksia. Aineellisen hyvinvoinnin lisäksi niiden puhtaus ja turvallisuus on edellytys sille, että alueen asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat voivat kokea elämänlaatunsa hyväksi. 

Etelä-Savossa on toiseksi eniten vapaa-ajan asuntoja Suomessa ja maakuntaa voidaan pitää vapaa-ajan asumisen mallialueena. Ylpeästi voidaan myös sanoa, että sujuva arki on Etelä-Savossa totta. Tämän todistaa se, että yli 90 % Etelä-Savon väestöstä asuu enintään 15 min etäisyydellä taajamien työpaikoista ja palveluista. Sujuvan arjen ansiosta pääosalle eteläsavolaisista jää joka päivä noin 1 tunti enemmän aikaa vaikka harrastuksiin. Puhdas luonto, vesi ja metsä ovat kotiovella. Maakunnan erikokoiset ja -tyyppiset taajamat erikoistuvat omien vahvuuksien pohjalta niin elinkeinojen, asumisen kuin vapaa-ajanasutuksenkin näkökulmasta.

Maakunnassa hyvinvointi ymmärretään läpileikkaavana kaikessa toiminnassa ja ennakoivaan hyvinvoinnin edistämiseen panostetaan ihmisten eri ikävaiheissa määrätietoisesti, jotta eläkkeelle jäätäisiin mahdollisimman terveinä ja eläkkeellesiirtymisikä nousisi. Terveyttä ja hyvinvointia kehitetään aiempaa enemmän paikallislähtöisesti mm. yhdessä järjestökentän kanssa. 

Hyvinvointiyrittäjyys, terveysmatkailu, Green Care ovat potentiaalisia alueen omiin vahvuuksiin pohjautuvia uusia ja kasvavia mahdollisuuksia. Niihin panostaminen tuo aluetalouteen kasvun mahdollisuuksia. Huomioitava on myös digitalisaation ja terveysteknologian mahdollisuudet hyödynnetään ihmisten omaehtoisessa terveyden edistämisessä, hyvinvointiyrittäjyyden potentiaalissa ja terveyspalveluiden laadun parantamisessa. 

Etelä-Savon mittava kulttuuritarjonta, kulttuuritoiminta ja kulttuuriperinnön vaaliminen ja matalan kynnyksen liikuntamahdollisuudet ovat olennainen osa hyvinvointia. Maakunnassa järjestetään vuosittain koko joukko kansainvälisestikin tunnettuja kulttuuri-ja urheilutapahtumia, jotka houkuttelevat alueelle runsaasti vierailijoita. Lisäksi nämä alueen omat tapahtumat tuovat asukkailleen hyvinvointia yhteisöllisyyden, sosiaalisen pääoman ja alueeseen identifioitumisen muodossa. 

Saimaa ja Etelä-Savo tunnetaan vuonna 2030 ihmisten hyvinvoinnin huippualueena sekä yhteisöllisyyden ja paikallislähtöisen hyvinvoinnin kehittämisen kokeilu- ja mallialueena -  myös kansainvälisesti.Etelä-Savo - Saimaan maakunta | Strategia 2030