Maakunnan kehittäminen

Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikennealusta

Etelä-Savon maakuntaliiton tavoitteena on käynnistää maakunnan tavoitteellista tietoliikennealustaa koskevan suunnitelman laadinta syksyn 2019 aikana. Maakuntaliiton tavoitteena on laatia suunnitelma yhdessä tietoliikennealan toijoiden ja maakunnan kuntien kanssa. Suunnitelman laatimisen tueksi ja aiheesta kiinnostuneiden toimijoiden kartoittamiseksi sekä näiden näkemysten huomioimiseksi Etelä-Savon maakuntaliitto on julkaissut tietopyynnön Hilma-ilmoituskanavassa 23.8.2019. 

Tältä sivulta löytyy maakuntaliiton alustava kuvaus tavoitteellisen tietoliikennalustan suunnittelusta sekä Hilmassa julkaistun tietopyynnön kysymykset liitteineen. Pyydämme tietopyynnön sisällöstä kiinnostuneita tutustumaan Hilmassa olevaan ilmoitukseemme, jossa on kuvattu tietopyyntöön liittyviä menettelyjä on kuvattu tarkemmin. Tietopyyntöön voi jättää vastauksia 20.9.2019 16.00 asti. Vastaukset pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@esavo.fi, viestin aiheeksi: Vastaukset tietopyyntöön.

Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä Etelä-Savon maakuntaliitto korvaa tietopyyntöön vastaamisesta aiheutuvia kustannuksia.

ALUSTAVA HANKEKUVAUS: Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikennealusta.

Valtioneuvosto teki 4.12.2008 periaatepäätöksen valtakunnallisesta laajakaistahankkeesta. Tavoitteena oli, että vuoden 2015 loppuun mennessä lähes kaikki (yli 99 prosenttia väestöstä) vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaiset toimipaikat olisivat enintään kahden kilometrin etäisyydellä nopeudella 100 Mbit/s toimivan yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta. Etelä-Savossa ei ole päästy periaatepäätöksen mukaiseen tavoitteeseen. Maakunnassa laajakaistan runkoverkkoja on rakennettu Juvalla, Joroisissa, Hirvensalmella, Kangasniemellä, Mikkelissä, Mäntyharjulla, Pertunmaalla, Puumalassa sekä Rantasalmella.

Valokuituverkon rakentaminen on edellä mainituissakin kunnissa tapahtunut pääosin taajama-alueilla sekä niiden välittömässä läheisyydessä. Runkoverkko ei kata koko kuntaa, näin ollen kuntien kaikki vakituiset asunnot ja yritykset eivät sijaitse kahden kilometrin säteellä runkoverkosta. Näin ollen tarve kehittää laajakaistapalveluiden saatavuutta maaseutualueilla on ilmeinen.

Etelä-Savon aluerakenne, vesistöjen pirstoma pitkien etäisyyksien sekä kauttaaltaan mutta harvaan asuttu maakunta, asettaa oman haasteensa kattavan tietoliikenneverkon rakentamiselle. Tulevaisuuden tietoliikennekapasiteetin tarve edellyttäisi koko Etelä-Savon kattavan kiinteän verkon rakentamista mutta aluerakenteen takia kiinteää verkkoa ei käytännössä ole tarkoituksenmukaista rakentaa koko maakuntaan kattavasti.

Etelä-Savon tietoliikenneverkon kehittämiseksi on ajateltu laatia visio tai suunnitelma Etelä-Savon tavoitteellisesta tietoliikenneverkosta. Alustavan käsityksen mukaan visiossa olisi keskeisessä roolissa kiinteän verkon rakentaminen ja samanaikaisella mobiiliyhteyksien parantamisella luodaan koko Etelä-Savon alueelle paremmat tietoliikenneyhteydet. Mobiiliyhteyksien parantamiseksi olisi muun muassa varmistettava tukiasemien tiedonsiirtokapasiteetin riittävyys ja nopeus rakentamalla kuituverkko tätä tavoitetta tukeville tukiasemille.

Hankkeen tavoitteena on tehdä maakunnallinen visio / suunnitelma tavoitteellisesta tietoliikenneverkosta Etelä-Savosta. Tavoitteena on myös esittää keinoja ja vaihtoehtoja vision toteuttamiseksi.

Toivomme tietopyynnöstä kiinnostuneiden vastaavan seuraaviin kysymyksiin. Vastauksia hyödynnetään selvitystyön jatkosuunnittelussa sekä siihen liittyvässä sidosryhmätyössä. Vastaukset eivät ole sitovia vaan Etelä-Savon maakuntaliitto käy tarkentavat neuvottelut toimijoiden kanssa ja sitoumukset tehdään erikseen.

 1. Pidättekö Etelä-Savon tavoitteellisen tietoliikennealusta vision / suunnitelman laatimista tarpeellisena? Jos kyllä, niin mihin suunnitelman laadinnalla tulisi mielestänne pyrkiä?
 1. Mitä asioita suunnitelman laadinnassa tulisi ottaa huomioon?
 1. Mikä olisi mielestänne oikea suunnittelutarkkuus kiinteälle verkolle?
  Maakunnassa on jo tehty suunnitelmia runkoverkon sijoittumisesta Laaja kaistaa kaikille hankkeen yhteydessä (kts. kartta). Tuleeko nyt mahdollisesti laadittavan suunnitelman olla yksityiskohtaisempi?
 1. Miten mobiiliyhteydet ja niiden kehittäminen tulisi ottaa huomioon suunnitelmassa?
 1. Keitä toimijoita suunnitelman laadinnan yhteydessä olisi hyvä kuulla?
 1. a) Onko organisaationne hallussa tietoja, joita voidaan hyödyntää suunnitelman laadinnassa? Jos kyllä, mitä tietoja?
  b) Oletteko valmis luovuttamaan tietoja Etelä-Savon maakuntaliiton käyttöön suunnitelman laadintaa varten?
 1. Onko organisaationne valmis
  1. osallistumaan suunnitelman laadintaan? Jos kyllä niin antakaa yhteyshenkilön yhteystiedot
  2. osallistumaan sidosryhmätyöskentelyyn?
  3. kommentoimaan suunnitelmaa sen valmistelun aikana?
  4. rahoittamaan suunnitelman laadintaa, jos kyllä, niin kuinka suurella rahoitusosuudella?
    
 2. Muita ajatuksia Etelä-Savon tietoliikenneyhteyksien kehittämisestä?

Lisätietoja antaa:

Kehittämispäällikkö Marko Tanttu, 044 77 00 488, etunimi.sukunimi@esavo.fi