Maakunnan kehittäminen

HYVINVOINTIA KULTTUURISTA ETELÄ-SAVOON

Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon on Taiteen edistämiskeskuksen rahoittama hanke, jossa edistetään ja juurrutetaan kulttuurista hyvinvointityötä osaksi uuden Etelä-Savon maakunnan ja kuntien toimintoja. Hanke on osa OKM:n ja STM:n yhteistä prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen kärkihanketta, jossa vakiinnutetaan taide- ja kulttuuripalvelut osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Kärkihankkeen perustan muodostavat lukuisat tutkimukset, joiden mukaan aktiivinen taiteisiin ja kulttuuriin osallistuminen vahvistaa sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä.  

Etelä-Savossa valmistaudutaan maakunta- ja sote-uudistukseen myös kulttuurin näkökulmasta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kulttuurin avulla on maakunnan ja kuntien yhdyspintakysymys, eli kuuluu sekä maakunnan että kunnan rooliin ja intresseihin.  Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteistyömallit osaksi uuden maakunnan ja kuntien työtä. Tarkastelussa keskeisessä asemassa on sosiaali- ja terveydenhuolto, mutta kulttuurin liityntäpinnat myös maakunnan muihin tehtäviin, esim. alue- ja elinkeinoelämän kehitykseen, ovat tarkastelussa mukana.

Hanke koostuu kolmesta toisiaan tukevasta kokonaisuudesta: Hankkeen koordinoimana luodaan Etelä-Savoon kulttuurihyvinvointisuunnitelma, mahdollistetaan konkreettisia kokeiluja ja rakennetaan verkostoista pysyvä tapa toimia. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Sosteri) sekä Etelä-Savon ELY-keskus. Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä kuntien, järjestöjen, oppilaitosten, Itä-Suomen aluehallintoviraston sekä alueella toimivien hyvinvointiverkostojen kanssa. Taiteen ammattilaisia palkataan maakunnan alueella tehtäviin kokeiluihin, ja he ovat myös mukana kulttuurihyvinvointisuunnitelman tekemisessä.

Hankkeen päätyttyä voit tutustua kulttuurihyvinvoinnin alueelliseen edistämiseen Etelä-Savossa osoitteessa www.esavo.fi/kulttuurihyvinvointi.

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia edistää terveyttä ja hyvinvointia läpi elämänkaaren.

Taide ja kulttuuri luovat jo itsessään hyvinvointia ja mielekästä elämää. Niitä voidaan käyttää myös tavoitteellisesti hyvinvoinnin edistämiseen.

Iästään, voinnistaan tai elinolosuhteistaan riippumatta ihminen on kulttuurinen, luova ja itseään ilmaiseva olento, jolla on kulttuurisia tarpeita ja oikeuksia.

Etelä-Savon alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman luomisprosessi kytkeytyy kuntien ja maakunnan hyvinvointikertomukseen sekä maakuntaohjelmatyöhön. Tavoitteena on pohtia yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa, kuinka kulttuurihyvinvointipalvelut voidaan tulevaisuuden maakunnassa organisoida ja toteuttaa entistä paremmin. Kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa tehdään seuraavissa elämänkaari-periaatteella kootuissa teemaryhmissä:

 1. Lapset ja nuoret (0-15v), lapsiperheet ja nuoret aikuiset (16-24v)
 2. Työikäiset (25–64 v)
 3. Yli 65- vuotiaat
 4. Osallistumiseensa erityistä tukea tarvitsevat
 5. Ympäristö
 6. Koulutus ja tutkimus

Hankkeen edetessä alueen asiantuntijat ja keskeiset sidosryhmät kutsutaan myös laajemmin mukaan keskusteluun erilaisissa tapahtumissa ja työryhmissä sekä sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla. Kulttuurihyvinvointisuunnitelma julkaistaan asiakirjana ja YouTube-videona.

Kulttuurihyvinvointipalvelut ovat asiakas- ja tarvelähtöisesti räätälöityjä taide-, taidekasvatus- ja kulttuuripalveluja, joille on asetettu julkilausuttu hyvinvointitavoite.

Kulttuurihyvinvointipalveluiden avulla mahdollistetaan taiteen, taidekasvatuksen ja kulttuuritarjonnan saatavuus myös niille ihmisille, jotka eivät erilaisista syistä johtuen voi käyttää jo tarjolla olevia palveluja.

Kulttuurihyvinvoinnin toteuttamisessa korostuu taide- ja kulttuuritoimijoiden ammattimainen, pitkäjänteinen ja monialainen yhteistyö.

Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hankkeessa toteutetaan syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana kuusi pilottia, joiden tarkoituksena on lisätä ja juurruttaa taidetta ja kulttuuria osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja alueen hyvinvointipalveluita. Kokeiluilla kehitetään, testataan ja arvioidaan uusia toimintatapoja ja yhteistyömuotoja kulttuurin tuottajien sekä kunta- ja sote-sektorin yhteistyössä. Pilottien valinnassa painotettiin toiminnan juurruttamisen näkökulmaa, yhteistyöverkostoa sekä omaa rahoituspohjaa. 

Hankkeeseen valitut pilotit ovat:

 • Essote: ArtEssote – Taidetoiminnan juurruttaminen Mikkelin keskussairaalaan ja Talvipuutarha-konseptin kehittäminen
 • Essote: Ilopillereitä ja kulttuurin kipinöitä – Kulttuurikummitoiminnan käynnistäminen ja kulttuurin vieminen osaksi arkea vanhus- ja vammaispalveluiden yksiköissä
 • Pieksämäen kaupunki: Yhtä rataa – Kulttuuritoiminnan juurruttaminen Hiekanpään elämänkaarikampukselle
 • Lastenkulttuurikeskus Verso: Taideneuvola – Vauvamuskaritoiminnan aloittaminen neuvoloissa kolmen kunnan alueella
 • Savonlinnan kaupunki: Kaikukortti – Kaikukortin pilotointi pienituloisten lapsiperheiden tueksi
 • Linnalan opisto: Kulttuuria hoivakoteihin – Vapaaehtoisten yhteislauluohjaajien kouluttaminen

Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hankkeessa saatamme alueen kulttuuri- ja hyvinvointialojen toimijat yhteisten pöytien ääreen ja toimimaan yhdessä sote- ja maakuntauudistuksen murrosvaiheessa. Maakunnan kulttuuri- ja hyvinvointitoimijoita kutsutaan osallistumaan keskusteluun kulttuurin ja hyvinvoinnin suhteesta sekä heille jaetaan tietoa kulttuurin hyvinvointivaikutuksista. Hankkeen aikana järjestetään työpajoja ja kutsutaan toimijoita kokoon kunnallisten ja alueellisten kulttuurihyvinvointipöytien ympärille. Kokoamme yhteen monialaisia ja -ammatillisia verkostoja, jotka koostuvat mm. sote-palveluiden tuottajista, julkisorganisaatioiden, kuntien, järjestöjen ja oppilaitosten edustajista sekä taide- ja kulttuuritoimijoista. Tuemme hankkeessa myös kuntien hyvinvointikoordinaattorien toimintaa kokoamalla maakunnallisen hyvinvointikoordinaattorien yhteistyöverkoston.

Verkostoyhteistyössä pyritään kuulemaan maakunnan toimijoiden näkemyksiä, tukemaan yhteistä tahtotilaa sekä löytämään konkreettisia ratkaisuja kulttuurihyvinvointitoiminnan juurruttamiseen. Prosessi kytkeytyy kuntien ja maakunnan hyvinvointikertomukseen sekä maakuntaohjelmatyöhön.

Ajankohtaista: www.facebook.com/hyvinvointiakulttuuristaesavo
Linkit: http://minedu.fi/prosenttiperiaate

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2017 - 31.12.2018.
Yhteystiedot: Koordinaattori Taru Tähti,  040 704 3861, taru.tahti@esavo.fi