Maakunnan kehittäminen

MAAKUNTAKAAVOITUS ETELÄ-SAVOSSA

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka kattaa usean kunnan alueen. Maakuntakaava esittää alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoittaa maakunnan kehittämiselle tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan laadinnasta vastaa Etelä-Savon maakuntaliitto.

Maakuntakaava toimii ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavoja ja asemakaavoja sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.

Maakuntakaavan ajantasaisuuden seuranta

Osana kokonaisvaltaisen aluekehityksen tilannekuvan kehittämistä maakuntaliitto on laatinut maakuntakaavan seurantaraportin; Etelä-Savon maakuntakaavan seurantaraportti 2019.

Tavoitteena on parantaa ja kehittää maankäyttöpolitiikan kokonaisvaltaista seurantaa vähitellen osaksi maakunnan aluekehityksen tilannekuvaa. Seurantaraportin pääviestit ovat:​

  1. Yhteisen tietopohjan ja yhteistyön merkitys korostuvat maakunnan elinvoimaisuuden kehittämisessä
  2. Maakuntastrategian päivitystyö 2020 haastaa myös maakuntakaavan ja sen kehittämisperiaatteet
  3. Maakuntakaavassa on päivitystarpeita ja ne täsmentyvät vireillä olevien suunnitelmien ja selvitysten myötä

Voimassaolevien maakuntakaavojen yhdistelmä on helpoin tapa tarkastella Etelä-Savon maakuntakaavatilannetta

Kaavat ovat voimassa yhtä aikaa, joten niiden ohjausvaikutus maakunnan alueidenkäyttöön on aina selvitettävä kokonaisuutena. Olemme koonneet voimassaolevien maakuntakaavojen tiedot yhdisteläselostukseksi, johon on koottu kaavojen taustat, merkinnät ja kohdeluettelo yhdeksi kokonaisuudeksi. Lisäksi kaavakartat on yhdistetty kokonaisuudeksi:

Selaile karttaa ja klikkaa tietoa kaavamerkinnöistä. Kartan saa myös auki suurempana uuteen selainikkunaan.

Etelä-Savon maakuntakaavat ESRIN formaateissa (shp, gdp) zip-paketissa ladattavissa tästä.

Etelä-Savon maakuntakaavojen WMS-rajapinnan URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/maakuntakaavat/etela_savo/etela_savo_maakuntakaava_ms6

Lisätietoa em. paikkatietoaineistoista löytyy kansallisesta paikkatietohakemistosta.

Etelä-Savossa on voimassa kolme maakuntakaavaa

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavalla päivitettiin vuonna 2010 vahvistettua maakuntakaavaa. Suurimpina muutoksina kaavassa käsiteltiin kaupan aluevarauksia, turvetuotantoa sekä maakuntastrategian yhteydessä valmisteltuja maakunnan maankäytön strategisia linjauksia. Muilta osin muutostarpeet perustuivat pääasiassa eri maankäyttömuotojen suunnittelu- ja toteutustilanteiden täsmentymisiin. Tämän vuoksi 2. vaihemaakuntakaavaa voidaan kuvata voimassaolevan Etelä-Savon maakuntakaavan (2010) päälle tehtynä päivityselementtinä.

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan aineistot:

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavalla täydennettiin Etelä-Savon voimassaolevaa maakuntakaavaa tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden osalta.

Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan 9. kesäkuuta 2014 ja ympäristöministeriö vahvisti kaavan 3.2.2016.

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan aineistot:

Etelä-Savon maakuntakaava vuodelta 2010 on ns. kokonaismaakuntakaava eli siinä käsitellään kaikkia maankäyttömuotoja. Sen vahvistuskäsittelyn yhteydessä Etelä-Savon siihen asti voimassa olleet seutukaavat kumottiin kokonaan lukuun ottamatta vaihtoehtoinen tai ohjeellinen päärata –merkinnällä seutukaavassa osoitettua Lahti-Mikkeli oikoratavarausta (pr 16.207).  Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan muilta osin paitsi neljän vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnän osalta. KHO on päätöksellään 19.8.2011 pitänyt ympäristöministeriön päätöksen voimassa. Osia Etelä-Savon maakuntakaavasta (2010) on kumottu Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan yhteydessä.

Etelä-Savon maakuntakaavan (2010) asiakirjat:

Tälle sivulle on koottu tietoa Etelä-Savon vaihemaakuntakaavojen laadintaaan liittyneistä tausta-aineistoista ja selvityksistä. Alla olevat linkit joko avaavat pdf-tiedoston (lukemiseen tarvitsee Adobe readerin) tai aineistoon liittyvän kotisivun uuteen selainikkunaan. Luetteloa täydennetään sitä mukaa kun aineistoja valmistuu:

Keskusverkko, asuminen ja elinkeinorakenteet

Matkailu ja virkistys

Liikenne

Tekninen huolto ja erityisalueet

Tuulivoima

Luonnonvarojen käyttö

Kiviaineshuolto

Pohjavedet ja vedenhankinta

Turvetuotanto

Kaivokset

Luonnonympäristö

Kulttuuriympäristö


Kysymyksiä ja vastauksia maakuntakaavasta

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka koskee laajempaa aluetta kuin yksi kunta. Etelä-Savossa maakuntakaava on laadittu koko maakunnan alueelle.

Maakuntakaava osoittaa maa-alueet sellaisille toiminnoille, joilla on merkitystä yli kuntarajojen ja jotka ovat tärkeitä sekä koko Suomen että Etelä-Savon kehitykselle, esimerkkeinä tie- tai rataoikaisuille varattavat maa-alueet tai teollisuudelle, kauppakeskuksille, turvetuotannolle tai jätehuoltoon varattavat maa-alueet.

Maakuntakaava ohjaa myös kuntien kaavoitusta. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntien yleis-, asema- ja ranta-asemakaavat eivät saa olla ristiriidassa maakuntakaavan kanssa. Sekä kuntien että muiden viranomaisten, esimerkiksi ympäristökeskuksen tai tiepiirin, on edistettävä maakuntakaavassa hyväksyttyjä maankäyttölinjauksia, toisin sanoen ne eivät saa tehdä sellaisia päätöksiä, jotka vaikeuttavat maakuntakaavan toteutumista.

Jokaista alueen asukasta maakuntakaava koskee muun muassa siten, että se varaa alueita suojeltaviksi tai virkistyskäyttöön. Kaava voi lisäksi määritellä erilaisia suunnitteluperiaatteita. Ne voivat esimerkiksi säädellä loma-asutuksen määrää ja sijaintia.

Maakuntakaavan tekee kukin maakuntaliitto omalle alueelleen. Maakuntakaavat laaditaan yhteistyössä kuntien, muiden viranomaisten, elinkeinoelämän ja etujärjestöjen kanssa. Keskustelutilaisuuksissa ja tiedottamalla liitto kerää myös maakunnan maanomistajien ja muiden asukkaiden palautetta kaavan aluevarauksista.

Maakuntakaavan tehtävänä on ohjata maankäyttöä siten, että se on pitkällä aikavälillä suunnitelmallista ja ottaa huomioon sekä valtakunnalliset että maakunnalliset maankäytön tavoitteet. Niitä määrittelevät esimerkiksi valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet ja maakuntavaltuuston hyväksymät maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma.

Maakuntakaava säätelee melko yleisellä tasolla maankäyttöä eli se varaa maa-alueita esimerkiksi liikenteelle, elinkeinoelämälle, asumiselle, vapaa-ajan asumiselle, jätehuollolle, energiatuotannolle, luonnonsuojelulle ja virkistykselle.

Yksityiskohtaisesti maankäytöstä päättää kunta yleiskaavassa ja asemakaavassa sekä maanomistaja ja kunta yhdessä ranta-asemakaavassa.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaikkia maankäytön viranomaisia koskee ns. maakuntakaavan edistämisvelvoite. Tämä tarkoittaa, että kaavoituksen lisäksi myös muissa viranomaispäätöksissä on huomioitava maakuntakaavamerkinnät ja pyrittävä aktiivisesti edistämään niiden toteuttamista.

Maakuntakaava tehdään koko Etelä-Savon alueelle eli kaikkiin sen kuntiin, joita ovat Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava.

Kaava koskeekin periaatteessa kaikkia eteläsavolaisia kuntia, niiden asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä. Erityisesti kaava koskee kaikkia niitä, jotka omistavat maata Etelä-Savossa.

Maakuntakaavasta saa tietoa Etelä-Savon maakuntaliitosta (yhteystiedot tämän tiedotteen lopussa), tiettyinä aikoina kuntien ilmoitustauluilta, maakunnan tiedotusvälineistä ja maakunnan kirjastoista. Maakunnan kotisivuilta löytyy taustatietoa kaavoituksesta, siihen liittyviä asiakirjoja ja yhteystietoja.

Yleistietoa kaavoituksesta ja siihen liittyvistä säädöksistä saa mm. ympäristöhallinnon verkkopalvelusta sekä valtion säädöstietopankki Finlexistä.