Maakunnan kehittäminen

ETELÄ-SAVO – SAIMAAN MAAKUNTA ON PUHTAASTI PARAS!

Maakuntastrategia linjaa kehittämisen kärjet ja niille asetetut pitkän aikajänteen tavoitteet vuoteen 2030. Kolme kärkeä - vesi, metsä, ruoka - ovat elementit, joihin perustuvaan yritystoimintaan ja osaamiseen aluetalouden kasvupotentiaali nojaa tulevaisuudessa Etelä-Savossa. Valinnat kytkeytyvät saumattomasti Etelä-Savon luontaisiin vahvuuksiin. Maakunnassa on kaikkiin kärkiin liittyvää vahvaa raaka-ainetuotantoa sekä korkeamman jalostusasteen yritys-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Kaikissa kolmessa kärjessä digitaalisuus ja digitaaliset sovellukset ovat keskeinen kasvun ja kehittymisen edellytys.

Etelä-Savon – Saimaan maakunnan visio vuoteen 2030 on Puhtaasti Paras!. Visio kuvaa maakunnan kärkivalintojen näkökulmasta vahvoja luontoarvoja ja runsaita luonnonvaroja sekä niitä prosesseja, joiden kautta alueen kilpailukyky nojaa kestävään elinkeinotoimintaan, osaamiseen ja hyvinvointiin. Keskiössä ovat ihmiset - niin maakunnan asukkaat, matkailijat kuin alueella vapaa-aikaansa viettävät. Päämääränä on, että meille kaikille Etelä-Savo on puhtaasti paras paikka työskennellä, opiskella ja elää.  

Strategia on laadittu vuoden 2016 aikana yhdessä alueen eri toimijoiden kanssa. Tähän työhön osallistui sen eri vaiheissa lähes tuhat eteläsavolaista (Liite 1) . Prosessissa haettiin yhteistä tahtotilaa sekä teräviä kärkivalintoja tulevaisuuden rakentamisen vetureiksi. Strategiaprosessia taustoitettiin syksyllä 2015 tehdyllä Etelä-Savon skenaariotarkastelulla, jossa tulevaisuuden suuntaviivoja kartoitettiin niin globaalista, kansallisesta kuin maakunnankin näkökulmasta (Liite 2). Strategian valinnat konkretisoidaan toimenpiteiksi samanaikaisesti laaditussa Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavassa ja vuonna 2017 laadittavassa maakuntaohjelmassa.

Käynnissä oleva maakuntauudistus koskettaa julkisten palvelujen myötä kaikkia eteläsavolaisia. Sen tuloksena syntyvien itsehallinnollisten maakuntien rakentaminen haastaa maakunnat, valtion ja kuntakentän uudenlaiseen yhteistyöhön. Lisäksi julkisen talouden kireys ja leikkauspaineet tuovat tähän oman haasteensa. Uusien monialaisten maakuntien tehtävät kattavat kaikessa laajuudessaan sekä palveluiden tilaamisen sekä niiden tuottamisen, voidaan siis puhua maakuntakonsernista. 

Kyselyt

Keväällä 2016 toteutettiin sähköiset kyselyt peruskoulun päättäneelle ikäluokalle sekä maakunnan yrittäjille kaikissa Etelä-Savon kunnissa.

Tiedotus

Strategiaprosessista tiedotettiin aktiivisesti koko valmistelun ajan.

Yhteensä strategian valmisteluun on osallistunut noin 1000 eteläsavolaista.

Tutustu liitteeseen

Etelä-Savon skenaarioiden kiteytykset

Kuvio esittelee, millaiset tulevaisuudenkuvat eli skenaariota saattavat toteutua riippuen kansainvälisen politiikan kehityksestä sekä resurssien (esim. luonnonvarat, vesi, energia, puhdas ympäristö) saatavuudesta maailmassa. Skenaariot eivät ole ennusteita vaan mahdollisia kehityskulkuja, joihin Etelä-Savo valmistautuu tarvittaessa reagoimaan.

Skenaariot laadittiin yhdessä Gapful Oy:n kanssa syksyllä 2015.

Välttämättömät toimenpiteet ja skenaariokohtaiset varautumissuunnitelmat

Skenaarioiden pohjalta laadittiin välttämättömät toimenpiteet, jotka Etelä-Savossa tulisi tehdä riippumatta siitä, mikä skenaario tai niiden yhdistelmä tulevaisuudessa toteutuu. Lisäksi jokaisen skenaarion toteutumisen varalle luotiin omat varautumissuunnitelmansa antamaan suuntaa sille, mitä Etelä-Savossa tulee tehdä tai painottaa, jos maailma muuttuu tietyn skenaarion kaltaiseksi.

Tutustu liitteeseen


Etelä-Savo - Saimaan maakunta | Strategia 2030