Päätöksenteko ja -tekijät

PÄÄTÖKSENTEKO JA -TEKIJÄT

Etelä-Savon maakuntaliiton ylin päättävä elin on maakuntavaltuusto, jossa kullakin eteläsavolaisella kunnalla on vähintään yksi edustaja. Yhteensä valtuutettuja on 67. Maakuntavaltuuston valitsee kunnallisvaltuustojen valitsema edustajainkokous neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kokoonpanon tulee vastata viimeisten kunnallisvaalien tulosta. Kaikki maakuntavaltuutetut ovat myös omien kuntiensa valtuutettuja.

Liiton käytännön työtä johtaa 13-jäseninen maakuntahallitus, jonka maakuntavaltuusto valitsee. Myös hallituksen poliittinen koostumus määräytyy kunnallisvaalien perusteella.

Tarkastuslautakunta on viisijäseninen elin, joka arvioi toteutuvatko valtuuston asettamat tavoitteet liiton käytännön toiminnassa.

Maakuntaliiton virasto toimeenpanee maakuntahallituksen ja valtuuston tekemiä päätöksiä. Viraston työtä johtaa maakuntajohtaja ja hänen alaisuudessaan työskentelee reilut kolmisenkymmentä viranhaltijaa ja toimihenkilöä.

Maakuntaliiton toiminnan ja päätöksenteon pelisäännöt on esitetty:

Luottamushenkilöpalkkiot on määritelty luottamushenkilöiden palkkiosäännössä.

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita, velvollisuus ei koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.

Ilmoitusvelvollisia ovat:

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • hallituksen jäsenet, varajäsenet, esittelijä
  • lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, esittelijät
  • teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet, esittelijä

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Ilmoituksen tehneen on viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissaan tapahtuneista muutoksista. Voit tehdä ilmoituksen tällä dokumentilla (lähetä täytetty dokumentti: kirjaamo@esavo.fi)

Linkki luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoituksiin

Linkki viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoituksiin

Kuntaliitto on antanut ohjeistuksen sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä.

Linkki rekisteriselosteeseen

ylläpito tietojärjestelmäpäällikkö Tuomo Laakso, Etelä-Savon maakuntaliitto