Maakunnan kehittäminen

Osaava työvoima ja kilpailukykyiset yritykset

Etelä-Savo on vuonna 2016 Suomen yrittäjävaltaisin maakunta väestön määrään suhteutettuna. Tämä on hyvä perusta tulevaisuuden kasvulle. Kasvu-uralle päästäkseen maakunta tarvitsee investointeja niin aineellisia (infra) kuin aineettomiakin (osaaminen). Vesi, metsä ja ruoka tarjoavat alueella toimiville ja tänne sijoittumista suunnitteleville yrityksille erityistä kilpailuetua paitsi luonnonvarojen ja luontoarvojen, myös teknologiaosaamisen sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta. Etelä-Savo on pien- ja mikroyritysvaltainen ja yrityskenttä on erittäin kehittämisorientoitunut ja ketterä uusien liiketoimintamallien edistäjä.

Maakunnassamme on joustavat työmarkkinat. Tämä mahdollistaa alueen oppilaitosten sekä viranomaisten kanssa yhteistyössä räätälöidyt palvelut yrityksille uuden työvoiman rekrytoinnissa ja olemassa olevan työvoiman osaamisen kehittämisessä. Lisäksi alueellamme on paljon sukupolvenvaihdoksessa olevia yrityksiä, jotka tarjoavat mahdollisuuden aloittaa oma yrittäjyysura jo toimivassa ja kannattavassa yrityksessä. 

Maakunnan oppilaitokset kouluttavat osaavaa työvoimaa alueen yritysten tarpeisiin. Tulevaisuudessa eriasteista koulutusta järjestetäänkin enenevissä määrin yhdessä yritysten kanssa. Vuonna 2030 maakunnassa on vahvaan osaamiseen pohjautuvaa toisen asteen koulutusta, Suomen paras ammattikorkeakoulu sekä kaikille kärkialoille suunnattua verkostomaisesti toteutettua yliopistokoulutusta ja -tutkimusta. 

Matkailu on Etelä-Savossa keskeinen toimiala. Sen ytimessä ovat Saimaan alueen verkostomaisesti toimivat mikro- ja pienyritykset, jotka hakevat kasvua tuotekehityksestä, markkinoinnista ja myynnistä – palveluista. Vuonna 2030 Saimaan alue on ympärivuotisen matkailun vetovoimainen ykköskohde. Tämä edellyttää niin toimivia liikennepalveluita ja matkailun kytkemistä entistä tiiviimmin osaksi maakuntamme palvelu- ja yhdyskuntarakennetta.

Etelä-Savo on lähellä pääkaupunkiseudun ja Pietarin suuria markkinoita. Alueemme saavutettavuutta parannetaan jatkuvasti ja päämääränä on tavaroiden ja ihmisten sujuva liikkuminen Etelä-Savoon ja täältä maailmalle. Pääväylämme ovat Savonrata, valtatie viisi, Savonlinnan lentokenttä sekä Saimaan syväväylä. Muun päätieverkon ja alemman tieverkon merkitys korostuu elinkeinorakenteen kautta, esimerkkinä matkailupalveluiden sijoittuminen ja biotalouden logistiikkavirrat. Parannamme saavutettavuuttamme lisäksi kehittämällä nopeita tietoliikenneyhteyksiä ja -palveluita.

Etelä-Savon maakunta tarjoaa ihmisten toimeentulolle ja yrittäjyydelle sekä yritysten kasvulle hyvän kehitysalustan, joka perustuu alueen omiin resursseihin ja vahvuuksiin, palveluiden toimivuuteen ja nopeuteen sekä asioiden hoitamisen helppouteen. Nämä elementit yhdessä luovat edellytykset tulevaisuuden muuttovoitolle.

Etelä-Savo - Saimaan maakunta | Strategia 2030