Tietopalvelu

Uusia hankkeita ja rahoitusta

Metsähakkeen laadun parantaminen ja mittausjärjestelmän tehostaminen jatkuvatoimisen laadunmittauksen tuottaman informaation avulla (JATKUMO)

Hankkeessa tutkitaan metsähakkeen jatkuvatoimisen laadunmittauksen tuomia etuja hakkeen laadun optimoimiseksi voimalaitoskäytössä sekä koko polttoaineen toimitusketjun - kannolta kattilaan - toiminnan ja kustannustehokkuuden optimoimiseksi. Voimalaitoksen polttoainekuljettimelle asennettavalla röntgenmittauslaitteella polttoainevirrasta mitataan reaaliajassa kosteuspitoisuutta ja epäpuhtauksien, kuten kivien ja vierasesineiden määrää. Metsähakkeen vastaanottotavat mallinnetaan ja arvioidaan jatkuvatoimisen mittausmenetelmän vaikutuksia polttoaineen hankintajärjestelmään. Jatkuvatoimisen mittausmenetelmällä voidaan vähentää polttoaineen ei-toivottua laadun vaihtelua. Polttoaineentoimittajat saavat välitöntä palautetta toimittamansa hakkeen laadusta ja voivat näin nopeasti puuttua mahdollisten laatuongelmien syihin. Metsähakkeen kilpailukyky polttoaineena Etelä-Savossa paranee ja hankintaketjut toimivat aiempaa kustannustehokkaammin. Samalla myös metsähakkeen hankintaan ja käyttöön liittyvät kasvihuonepäästöt vähenevät.

Hankkeen toteuttaja on Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Teknologia-alan arvoketjujen vähähiiliset ratkaisut ja digitaalinen hallinta vienti- ja kansainvälistymisvalmiuksien edistämiseksi – DCFB

Hankkeen tavoitteena on vähähiilisyyttä lisäävien resurssitehokkaiden ja digitaalisten ratkaisujen käyttöönoton edistäminen valmistavassa teollisuudessa sekä edesauttaa ja tiivistää hankkeen piirissä olevien yritysten keskinäistä yhteistyötä ja kehittää uusien verkostomuotoisten toimintamallien käyttöönottoa yritysten kansainvälistymisessä. Hankkeen tavoitteena on lisäksi muodostaa kaksi yritysryhmää sekä kehittää näiden kilpailukykyä sekä vienti- ja kansainvälistymisvalmiuksia. Toisella yritysryhmällä on enemmän kokemusta kansainvälistymisestä ja toisella resurssitehokkaiden, lean-ajatteluun pohjautuvien aiempaa vähähiilisempien ratkaisujen kehittämisestä ja ICT-teknologian hyödyntämisestä toiminnassaan. Kaikille yrityksille yhteistä on tarve parantaa kansainvälistä kilpailukykyä digitaalisuudella ja vähähiilisillä ratkaisuilla. Hankkeessa pyritään tunnistamaan ja hyödyntämään eri ryhmissä toimivien yritysten välisiä yhteistyömahdollisuuksia. Hankkeen avulla pyritään myös juurruttamaan yrityksiin pitkäjänteiset käytännöt vähähiilisten toimintatapojen käytössä teollisissa prosesseissa sekä suunnitelmallinen verkostomainen toimiminen kansainvälistymisessä ja viennissä.

Hankkeen toteuttaja on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja osatoteuttajina Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy sekä Navitas Kehitys Oy.

                     

Teollisen ekosysteemin kehittämishanke

Teollisen ekosysteemin kehittämishankkeella määritellään Savonlinnan teollisen ekosysteemin kilpailukyvykkyys tulevaisuuden toimintaympäristössä valituilla Savonlinnalle luontaisilla kasvu-aloilla, joissa jo on menestyvää yritystoimintaa. Hankkeessa haetaan kokeneen kansainvälisen kaupan osaajan johdolla paikallisille pk-yrityksille uusia vientikanavia ja arvoketjuja. Hankkeessa määritellään yrityskohtaisesti kansainvälistymisen edellytykset ja rakennetaan asteittain valmiudet menestykselle kansainvälisillä markkinoilla. Yritysten henkilökunnan kansainvälisen liiketoiminnan valmiuksien ja osaamistarpeiden vahvistamiseksi kilpailukykyiselle tasolle kehitetään yhteistyössä oppilaitosten kanssa räätälöidyt ratkaisut.

Hankkeen tavoitteena on Savonlinnan teollisten toimialojen sekä Pk-sektorin (n. 20 yritystä) kansainvälisen kaupan volyymin lisääminen, uusien markkinakanavien löytäminen ja mukaan pääsy uusiin arvoketjuihin. Uusien teollisten investointien käynnistyminen, joko paikallisten yritysten tai paikkakunnalle etabloituvien yritysten toimesta. Kansainvälisen kaupan ammattilaisten määrän lisääminen paikallisissa pk-yrityksissä.

Hankkeen toteuttaja on Savonlinnan Hankekehitys Oy.

Veget ja hiilet haltuun pk-ruokapalveluyrityksissä

Kasvis- ja vegaaniruokaa haluavien asiakkaiden määrän kasvu sekä julkisuudessakin vahvasti esille tuotu tarve vähentää ruokahävikkiä, on pantu merkille eteläsavolaisissa ruokapalveluyrityksissä. Alueen yrityksillä on halu vastata molempiin trendeihin ja vahvistaa niihin liittyvää osaamista. Hankkeen tavoitteena on tuoda keinoja ruokahävikin vähentämiseen, ruokatuote- ja palvelutarjonnan monipuolistamiseen ja nostaa esille vastuulliseen toimintaan liittyvää markkinointimahdollisuuksia. Hanke järjestää erityyppisiä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia, joissa käsitellään kasvis- ja vegaaniruokavalioita, uusien proteiinilähteiden käyttömahdollisuuksia ja niiden kannattavaa käyttöä ruokalistoilla. Hanke tuottaa tietoa ruokatuotantoprosessien kohdista, joissa ruokahävikkiä syntyy ja tukee kokeiluja ruokahävikin määrän vähentämiseksi. Hanke tuottaa ja kokoaa yhteen näihin teemoihin liittyvää aineistoa, järjestää opintomatkan ja yhteistyötahojen kanssa esimerkiksi Inno-pajan uusien keinojen tai ratkaisujen löytämiseksi.

Hankkeen tuloksena syntyy uutta osaamista, joka edesauttaa vähähiilistä toimintaa ruoka-alalla ja vaikuttaa osallistuvien yritysten kykyyn vastata muuttuviin asiakastarpeisiin ja ajankohtaisiin ruokatrendeihin. Hankkeen toimenpiteet ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Hanke parantaa kestävän kehityksen mukaista vähähiilistä toimintaa ja tukee kiertotaloutta. Tietoisuuden lisääntyminen parantaa eteläsavolaisten yritysten liiketoiminnan kannattavuutta, kun tuote- ja palvelutarjonta kohtaa asiakkaiden muuttuvat tarpeet. Lisäksi hanke tukee yritysten mahdollisuuksia hyödyntää vähähiilisiä toimintatapoja markkinointiviestinnässä. Hankkeen toimenpiteet ovat: kartoitus ruokahävikistä, kartoitus kasvis- ja vegaaniruokatuotteista, koulutusta ja neuvontaa, yhteiskehittämistä, opintokäynti, sähköinen julkaisu. Mukaan toimintaan on sitoutunut alueen yrityksiä.

Hankkeen toteuttaja on Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy.

HevosWatti – Hevosenlannan demonstraatiokokeet Etelä-Savon elinkeinoelämää vahvistamaan

HevosWatti-hankkeen tavoitteena on saada tietoa hevosenlannan toimivuudesta rinnakkaispolton raaka-ainevirtana. Lisäksi tavoitteena on saada tietoa lantapohjaisen raaka-aineen logistiikkahuollon toimivuudesta ja varastointimahdollisuuksista. Hankkeessa tehdään pienmittakaavan polttokokeita hevosenlantapelleteille liikkuvalla arinakattilalla (120 kW) tai vaihtoehtoisesti omakotitalomittakaavan pellettikattilalla. Demonstraatiokokeiden aikana mitataan polton päästöjä ja seurataan materiaalin käyttäytymistä polttokokeiden aikana. Erityisesti seurataan muodostuvan tuhkan ominaisuuksia, kuten paakkuuntuvuutta ja sintraantuvuutta. Suur-Savon Sähkö Oy:n Juvan lämpölaitoksella tehtävillä polttokokeilla tehdään polttoaineen laadunseurantaa ja tutkitaan hevosenlannan vaikutusta savukaasujen laatuun. Lisäksi seurataan polttoaineen energiasisältöä ja hevosenlannan vaikutusta kattilan toimivuuteen, kuten ammoniakin vaikutusta kattilan rakenteisiin.

Hevosenlannan poltto on tähän saakka ollut Suomessa mahdollista vain hyväksytyillä jätteenpolttolaitoksilla. Hallitusohjelman yhtenä kärkihankkeena on mahdollistaa hevosenlannan käyttö laajemminkin energiantuotannossa.

Hanke toteutetaan Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteistyönä.

  

Sisällysluettelo