Tietopalvelu

TIEDOTTEET JA UUTISET


Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.11.2018

Maakuntahallitus puolsi hankkeille rahoitusta yhteensä n. 2,1 miljoonan euron edestä. Lisäksi kokouksessa annettiin lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselle Vt5 tiesuunnitelman muutoksesta ja muutoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta sekä Uudenmaan liitolle lausunto alueen maakuntakaavaluonnoksesta.

Etelä-Savon maakuntahallituksen kuluvan vuoden kymmenes kokous pidettiin maanantaina 19.11. Etelä-Savon maakuntaliiton toimitiloissa Mikkelissä.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti ajankohtaiskatsaukseensa Elinkeinot murroksessa -pilotin, jonka toiselle vaiheelle ollaan hakemassa rahoitusta. Pilotin yksi keskeinen tavoite on Itä- ja Pohjois-Suomen edunvalvonta Euroopan unionin suuntaan. Maakuntajohtaja kertoi katsauksessaan lisäksi maakunnan tuoreimmista tilastotiedoista, muun muassa väestökehityksestä. Koko maan tilanteen tapaan Etelä-Savon väestö on vähentynyt huolestuttavasti. 

Savon historia -kirjasarjan digitointityö julkistetaan helmikuussa 2019 Etelä- ja Pohjois-Savon valtuuskuntien talviseminaarissa Helsingissä. Sarja digitoidaan kokonaisuudessaan, jolloin hakuteokset ovat entistä sujuvammin nykyisten ja tulevien tutkijoiden ja harrastajien käytettävissä.

Maakuntahallitus puolsi hankkeille rahoitusta yhteensä n. 2,1 miljoonan euron edestä. Lisäksi kokouksessa annettiin lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselle Vt5 tiesuunnitelman muutoksesta ja muutoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta sekä Uudenmaan liitolle lausunto alueen maakuntakaavaluonnoksesta.


MAAKUNTAHALLITUS PUOLSI RAHOITUSTA HANKKEILLE YHTEENSÄ N. 2,1 MILJOONAN EURON EDESTÄ
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Teemu Räihä, puh. 044 770 0571.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman hankehakukierros päättyi Etelä-Savossa 28.9.2018. Etelä-Savon maakuntaliitolle jätettiin 12 EAKR-kehittämishankehakemusta, joilla haettiin rahoitusta n. 3,8 miljoonan euron edestä. Hakemuksia tuli innovaatioalustojen kansainvälistymiseen, yritysten sukupolven vaihdosten edistämiseen, puun uusien käyttömuotojen kehittämiseen, investointien edistämiseen sekä vähähiilisyyden edistämiseen. Tukea haettiin niin selvitysten tekemiseen ja uusien toimintatapojen kehittämiseen kuin uusien tuotteiden testaukseen ja pilotointiin.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman seuraava rahoitushaku päättyy Etelä-Savossa 15.2.2019. Hakuteemat on luettavissa rakennerahastot.fi -sivustolta, Itä-Suomen osiosta.

Etelä-Savon maakuntahallitus on 19.11.2016 pidetyssä kokouksessaan puoltanut rahoituksen myöntämistä yhdeksälle hankkeelle yhteensä n. 2,1 miljoonan euron edestä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Itä-Savon Uusyrityskeskuksen vetämiin hankkeisiin. Hankkeissa mm. testataan kalvobioreaktorin toimintaa ja biopolttonaineen uusia toimitusratkaisuja, edistetään yritysten sukupolven vaihdosta ja kehitetään tekoälyä hyödyntyviä teollisen internetin ratkaisuja puunjalostusteollisuudessa. Hankkeista kolme menee vielä Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi 19.12.2018 pidettävään kokoukseen.


ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON LAUSUNNOT
Kokouksessa annettiin seuraavat lausunnot:

Valtatie 5 parantaminen Juvan kunnan alueella välillä Nuutilanmäki-Vehmaa
Lisätietoja: Kehityspäällikkö Marko Tanttu, puh. 044 770 0488
Ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618

Maakuntahallituksessa oli lausunnolla sekä tiesuunnitelman Nuutilanmäki-Vehmaa muutos, että hankkeen ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma. VT5:n parantamishanke tarvitsee uuden tiesuunnitelman, koska tie toteutetaan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen nelikaistaisena ja osin uudessa tiekäytävässä. Samalla hanke tarvitsee myös ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (YVA-laki) mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin.

Ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmassa arvioitiin kolmea vaihtoehtoa: tietä ei rakenneta (0-vaihtoehto), vanhan tiesuunnitelman mukainen vaihtoehto, jossa tietä levennetään ja yksittäisinä toimenpiteinä on ohituskaista- ja toimenpidevarauksia sekä nyt tehdyn uuden tiesuunnitelman mukainen vaihtoehto, jossa valtatie sijoittuu uuteen maastokäytävään noin 4,1 km:n matkalla ja uusi rinnakkaistie rakennetaan välille Nuutilanmäki-Kettula. Uusia eritasoliittymiä on neljä: Nuutilanmäki, Kilpola, Pöllä ja Hatsola. Lisäksi Vehmaan eritasoliittymää parannetaan.

Uudessa vaihtoehdossa myös torjutaan tehokkaammin ympäristöhaittoja eli rakennetaan meluaitaa, kunnostetaan pilaantuneita maa-alueita ja uusitaan pohjavesisuojausta. Myös liikenneturvallisuus paranee ja liikenne tulee sujuvammaksi muita vaihtoehtoja paremmin. Toisaalta maata jää enemmän tien alle ja kaikkia haittoja luonnonympäristölle ei voida ehkäistä.

Etelä-Savon maakuntaliiton mielestä Valtatie 5 parantaminen välillä Nuutilanmäki-Vehmaa ympäristövaikutusten arviointiselostus antaa riittävän kuvan eri vaihtoehtojen vaikutuksista päätöksenteon tueksi.

Tiesuunnitelman osalta maakuntahallitus totesi, että uusi suunnitelma toteuttaa Etelä-Savon maakuntakaavan tavoitteita ja on maakuntakaavan mukainen. Uusi tiesuunnitelma on lisäksi Juvan kunnan laatimien yleis- ja asemakaavojen mukainen.

Lausunto Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksesta
Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672

Maakuntahallitus antoi lausunnon Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksesta 2050. Uudenmaan liitto uudistaa Uudenmaan maakunnan maakuntakaavaa. Uusimaa-kaavaksi nimetty maakuntakaava laaditaan koko Uudenmaan alueelle ja sen aikatähtäin on vuodessa 2050. Kaava kokoaa yhteen kaikki maankäytön keskeiset teemat, jotka tulee ratkaista maakuntakaavalla. Tullessaan voimaan kaava korvaa tällä hetkellä Uudellamaalla voimassa olevat maakuntakaavat. Etelä-Savon maakunnan kannalta Uusimaa-kaava 2050 luonnoksessa on keskeistä kaavaratkaisun vaikutukset Etelä-Savon maakunnan saavutettavuuden kehittämiseen.

Maakuntahallitus totesi lausunnossaan, että valtakunnallisten liikennekysymysten osalta Uusimaa-kaavan kaavaprosessi ei osu parhaimpaan mahdolliseen aikaan. Kaavassa käsitellään sellaisia väyläkysymyksiä, joiden suuntaviivat kannattaa käsitellä ensin uuden maantielain mukaisessa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Valtakunnallisesti merkittävien infraratkaisujen osalta maakuntahallitus toivoo käynnistyvän valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tuovan ryhtiä ja johdonmukaisuutta Suomen liikennejärjestelmän kehittämiseen. Nyt kaavaluonnoksen liikenneratkaisuihin jouduttiin ottamaan kantaa yksittäisinä väylämerkintöinä irrallaan valtakunnallisesta kokonaistarkastelusta.

 Etelä-Savoa koskettavat erityisesti kaavaratkaisussa esitettävät raideyhteyksien kehittämiseen liittyvät merkinnät. Helsinki-Vantaan lentoaseman saavutettavuuteen Etelä-Savon näkökulmasta tärkeät itäsuunnan raideliikenteen kehittämismerkinnät on kaavaluonnoksessa osoitettu pidemmän tähtäyksen merkinnöillä ulottuen kaavan tarkasteluajan jälkeiseen aikaan. Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on käynnistänyt nopean Itäradan osalta selvitystyön, joka valmistuu ennen kaavaehdotuksen nähtäville laittamista. LVM laatii selvityksen yhteistyössä ratavaihtoehtojen vaikutusalueen maakuntaliittojen kanssa. Maakuntahallitus totesi, että vireillä olevan kaavan laadinnassa tulisi huomioida LVM:n johdolla laadittavan Porvoo-Kouvola-yhteysvälin selvityksen tulokset. Etelä-Savon maakuntahallituksen näkökulmasta tärkeää olisi myös edistää ja jouduttaa etenkin Porvoo-Kouvola-yhteysvälin kehittämistä Uusimaa-kaavassa kaavaluonnosta aktiivisemmin merkinnän suunnittelutarkkuutta parantamalla.


SDP -RYHMÄN ALOITE MAAKUNTAHALLITUKSELLE KUNTIEN EDUNVALVONTATAVOITTEISTA  
Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584

Elokuussa maakuntahallitus sai Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen maakuntahallituksen jäsenten aloitteen maakunnallisten edunvalvontatavoitteiden keräämisestä kunnilta. Kunnilta kootut edunvalvontatavoitteet liittyvät keskeisesti liikenteeseen ja tienpitoon. Perusongelma on, että käytettävissä oleva perustienpidon rahoitus ei tähän mennessä ole mahdollistanut kuntien esittämien hankkeiden toteutusta.

Muun muassa maakuntaliiton kuntakierroksella otetaan vastaan kuntien esittämiä perusväylänpidon hankkeita. Tällä hetkellä laaditaan maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Kehitystyöhön otetaan kuntien esittämiä hankkeita ja niistä tehdään esitys maakuntavaltuustoon päätettäväksi vuonna 2019. Kokouksessa käytiin asiasta vilkasta keskustelua.

Edunvalvonnan jatkosta sovittiin, että maakuntajohtaja esittelee liikenteen edunvalvontatavoitteita marraskuun maakuntavaltuuston kokouksessa. Vuoropuhelua ja yhteydenpitoa kehitetään kuntien, maakuntaliiton ja Pohjois-Savon Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa.


DIAKIN TOIMINNAN JATKUMINEN PIEKSÄMÄELLÄ 
Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584

Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Diakonia-ammattikorkeakoulun hallitus päätti keskiviikkona 15.11., ettei se tässä vaiheessa esitä muutoksia kampusrakenteen strategiaan. Päätös tarkoittaa, että Diakin toiminta Pieksämäen toimipisteessä jatkuu ainakin toistaiseksi.

Etelä-Savon maakuntahallitus on huojentunut päätöksestä. Diakin koulutus on tärkeä osa Etelä-Savon ja koko Itä-Suomen osaamisstrategiaa. Pieksämäen yksikön toimintaa kehitetään ja mietitään keinoja, jotta se säilyttää asemansa kilpailukykyisenä ja kiinnostavana opiskelupaikkana.


MAAKUNNALLINEN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA HYVÄKSYTTIIN
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh. 040 773 7285 ja koordinaattori Taru Tähti, puh. 040 704 3861

Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Savon maakuntaliiton koordinoiman kaksivuotisen Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hankkeen tuloksena syntyneen maakunnallisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman jatkotyön pohjaksi. Suunnitelma on strateginen asiakirja, joka ohjaa kulttuurin ja hyvinvoinnin yhdyspinnoilla olevan toiminnan kehittämistä.

Suunnitelman tekoa rahoitti Taiteen edistämiskeskus osana Opetus- ja kulttuuriministeriön Prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen kärkihanketta.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma toimeenpanee osaltaan Etelä-Savon maakuntaohjelmaa vuosille 2018-2021. Lisäksi suunnitelma vie eteenpäin Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuusohjelmaa, jossa painotetaan kokeilukulttuurin sallimista, pysyvän ja tasapuolisen vuorovaikutuksen luomista toimijoiden välille sekä koko maakunnan kattavan kulttuuritarjonnan mahdollistamista.

- Yksi uuden maakunnan tehtävistä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhdessä kuntien kanssa. Se on pitkälti ennakoivaa työtä ja kulttuuri sopii siihen erinomaisesti, toteaa kokouksessa suunnitelmaa esitellyt koordinaattori Taru Tähti.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma tarjoaa strategisen tason tavoitteita sekä käytännönläheisiä toimenpide-ehdotuksia eteläsavolaisten organisaatioiden ja yhteisöjen käyttöön. Suunnitelma pyrkii innostamaan ja tarjoamaan ratkaisuja yhteiseen kulttuurin ja hyvinvoinnin kehittämiseen.

- Uuden maakunnan keskiössä on hyvinvoiva eteläsavolainen ihminen. Kulttuuria edistetään maakunnassa kuitenkin uudistuksen aikatauluista huolimatta, sillä edistäminen on myös osa maakunnan elinvoiman vahvistamista. Tavoitteenamme on kehittää Etelä-Savosta vireä, ihmisiä ja yrityksiä houkutteleva alue, jatkaa Tähti.

Suunnitelma konkretisoi kulttuuritoiminnan osalta myös Etelä-Savon alueellisessa hyvinvointisuunnitelmassa (2018-2020) esiintuotuja toimenpiteitä alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

- Maakunnan ja myös kuntien tasolla kulttuuri lisää yhteisöllisyyttä ja vahvistaa asukkaiden yhteistä näkemystä lähiympäristöstään. Yhteinen kulttuuri auttaa meitä kiinnostumaan, ymmärtämään ja vahvistamaan identiteettiämme ja osallisuuttamme, kuulumista johonkin yhteisöön, painottaa Tähti.

Lisätietoja: 
Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270 ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584.

  • Julkaistu 20.11.2018

Jaa


26 elo

Maakuntahallituksen kokoustiedote 26.8.2019

Maakuntahallitus kävi keskustelua liikenteen ajankohtaisista asioista 26.8. kokouksessaan. Lyhyellä aikavälillä Etelä-Savon edunvalvonnassa rataverkon eri hankkeiden painotuksista kiireellisin ja tärkein toimenpide on Savon ja Karjalan ratojen nopeuttaminen Kouvolan pohjoispuolella. Lue lisää

Uutisarkisto

Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.11.2018

Julkaistu 20.11.2018

Etelä-Savon maakuntahallituksen kuluvan vuoden kymmenes kokous pidettiin maanantaina 19.11. Etelä-Savon maakuntaliiton toimitiloissa Mikkelissä.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti ajankohtaiskatsaukseensa Elinkeinot murroksessa -pilotin, jonka toiselle vaiheelle ollaan hakemassa rahoitusta. Pilotin yksi keskeinen tavoite on Itä- ja Pohjois-Suomen edunvalvonta Euroopan unionin suuntaan. Maakuntajohtaja kertoi katsauksessaan lisäksi maakunnan tuoreimmista tilastotiedoista, muun muassa väestökehityksestä. Koko maan tilanteen tapaan Etelä-Savon väestö on vähentynyt huolestuttavasti. 

Savon historia -kirjasarjan digitointityö julkistetaan helmikuussa 2019 Etelä- ja Pohjois-Savon valtuuskuntien talviseminaarissa Helsingissä. Sarja digitoidaan kokonaisuudessaan, jolloin hakuteokset ovat entistä sujuvammin nykyisten ja tulevien tutkijoiden ja harrastajien käytettävissä.

Maakuntahallitus puolsi hankkeille rahoitusta yhteensä n. 2,1 miljoonan euron edestä. Lisäksi kokouksessa annettiin lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselle Vt5 tiesuunnitelman muutoksesta ja muutoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta sekä Uudenmaan liitolle lausunto alueen maakuntakaavaluonnoksesta.


MAAKUNTAHALLITUS PUOLSI RAHOITUSTA HANKKEILLE YHTEENSÄ N. 2,1 MILJOONAN EURON EDESTÄ
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Teemu Räihä, puh. 044 770 0571.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman hankehakukierros päättyi Etelä-Savossa 28.9.2018. Etelä-Savon maakuntaliitolle jätettiin 12 EAKR-kehittämishankehakemusta, joilla haettiin rahoitusta n. 3,8 miljoonan euron edestä. Hakemuksia tuli innovaatioalustojen kansainvälistymiseen, yritysten sukupolven vaihdosten edistämiseen, puun uusien käyttömuotojen kehittämiseen, investointien edistämiseen sekä vähähiilisyyden edistämiseen. Tukea haettiin niin selvitysten tekemiseen ja uusien toimintatapojen kehittämiseen kuin uusien tuotteiden testaukseen ja pilotointiin.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman seuraava rahoitushaku päättyy Etelä-Savossa 15.2.2019. Hakuteemat on luettavissa rakennerahastot.fi -sivustolta, Itä-Suomen osiosta.

Etelä-Savon maakuntahallitus on 19.11.2016 pidetyssä kokouksessaan puoltanut rahoituksen myöntämistä yhdeksälle hankkeelle yhteensä n. 2,1 miljoonan euron edestä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Itä-Savon Uusyrityskeskuksen vetämiin hankkeisiin. Hankkeissa mm. testataan kalvobioreaktorin toimintaa ja biopolttonaineen uusia toimitusratkaisuja, edistetään yritysten sukupolven vaihdosta ja kehitetään tekoälyä hyödyntyviä teollisen internetin ratkaisuja puunjalostusteollisuudessa. Hankkeista kolme menee vielä Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi 19.12.2018 pidettävään kokoukseen.


ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON LAUSUNNOT
Kokouksessa annettiin seuraavat lausunnot:

Valtatie 5 parantaminen Juvan kunnan alueella välillä Nuutilanmäki-Vehmaa
Lisätietoja: Kehityspäällikkö Marko Tanttu, puh. 044 770 0488
Ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618

Maakuntahallituksessa oli lausunnolla sekä tiesuunnitelman Nuutilanmäki-Vehmaa muutos, että hankkeen ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma. VT5:n parantamishanke tarvitsee uuden tiesuunnitelman, koska tie toteutetaan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen nelikaistaisena ja osin uudessa tiekäytävässä. Samalla hanke tarvitsee myös ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (YVA-laki) mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin.

Ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmassa arvioitiin kolmea vaihtoehtoa: tietä ei rakenneta (0-vaihtoehto), vanhan tiesuunnitelman mukainen vaihtoehto, jossa tietä levennetään ja yksittäisinä toimenpiteinä on ohituskaista- ja toimenpidevarauksia sekä nyt tehdyn uuden tiesuunnitelman mukainen vaihtoehto, jossa valtatie sijoittuu uuteen maastokäytävään noin 4,1 km:n matkalla ja uusi rinnakkaistie rakennetaan välille Nuutilanmäki-Kettula. Uusia eritasoliittymiä on neljä: Nuutilanmäki, Kilpola, Pöllä ja Hatsola. Lisäksi Vehmaan eritasoliittymää parannetaan.

Uudessa vaihtoehdossa myös torjutaan tehokkaammin ympäristöhaittoja eli rakennetaan meluaitaa, kunnostetaan pilaantuneita maa-alueita ja uusitaan pohjavesisuojausta. Myös liikenneturvallisuus paranee ja liikenne tulee sujuvammaksi muita vaihtoehtoja paremmin. Toisaalta maata jää enemmän tien alle ja kaikkia haittoja luonnonympäristölle ei voida ehkäistä.

Etelä-Savon maakuntaliiton mielestä Valtatie 5 parantaminen välillä Nuutilanmäki-Vehmaa ympäristövaikutusten arviointiselostus antaa riittävän kuvan eri vaihtoehtojen vaikutuksista päätöksenteon tueksi.

Tiesuunnitelman osalta maakuntahallitus totesi, että uusi suunnitelma toteuttaa Etelä-Savon maakuntakaavan tavoitteita ja on maakuntakaavan mukainen. Uusi tiesuunnitelma on lisäksi Juvan kunnan laatimien yleis- ja asemakaavojen mukainen.

Lausunto Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksesta
Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672

Maakuntahallitus antoi lausunnon Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksesta 2050. Uudenmaan liitto uudistaa Uudenmaan maakunnan maakuntakaavaa. Uusimaa-kaavaksi nimetty maakuntakaava laaditaan koko Uudenmaan alueelle ja sen aikatähtäin on vuodessa 2050. Kaava kokoaa yhteen kaikki maankäytön keskeiset teemat, jotka tulee ratkaista maakuntakaavalla. Tullessaan voimaan kaava korvaa tällä hetkellä Uudellamaalla voimassa olevat maakuntakaavat. Etelä-Savon maakunnan kannalta Uusimaa-kaava 2050 luonnoksessa on keskeistä kaavaratkaisun vaikutukset Etelä-Savon maakunnan saavutettavuuden kehittämiseen.

Maakuntahallitus totesi lausunnossaan, että valtakunnallisten liikennekysymysten osalta Uusimaa-kaavan kaavaprosessi ei osu parhaimpaan mahdolliseen aikaan. Kaavassa käsitellään sellaisia väyläkysymyksiä, joiden suuntaviivat kannattaa käsitellä ensin uuden maantielain mukaisessa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Valtakunnallisesti merkittävien infraratkaisujen osalta maakuntahallitus toivoo käynnistyvän valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tuovan ryhtiä ja johdonmukaisuutta Suomen liikennejärjestelmän kehittämiseen. Nyt kaavaluonnoksen liikenneratkaisuihin jouduttiin ottamaan kantaa yksittäisinä väylämerkintöinä irrallaan valtakunnallisesta kokonaistarkastelusta.

 Etelä-Savoa koskettavat erityisesti kaavaratkaisussa esitettävät raideyhteyksien kehittämiseen liittyvät merkinnät. Helsinki-Vantaan lentoaseman saavutettavuuteen Etelä-Savon näkökulmasta tärkeät itäsuunnan raideliikenteen kehittämismerkinnät on kaavaluonnoksessa osoitettu pidemmän tähtäyksen merkinnöillä ulottuen kaavan tarkasteluajan jälkeiseen aikaan. Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on käynnistänyt nopean Itäradan osalta selvitystyön, joka valmistuu ennen kaavaehdotuksen nähtäville laittamista. LVM laatii selvityksen yhteistyössä ratavaihtoehtojen vaikutusalueen maakuntaliittojen kanssa. Maakuntahallitus totesi, että vireillä olevan kaavan laadinnassa tulisi huomioida LVM:n johdolla laadittavan Porvoo-Kouvola-yhteysvälin selvityksen tulokset. Etelä-Savon maakuntahallituksen näkökulmasta tärkeää olisi myös edistää ja jouduttaa etenkin Porvoo-Kouvola-yhteysvälin kehittämistä Uusimaa-kaavassa kaavaluonnosta aktiivisemmin merkinnän suunnittelutarkkuutta parantamalla.


SDP -RYHMÄN ALOITE MAAKUNTAHALLITUKSELLE KUNTIEN EDUNVALVONTATAVOITTEISTA  
Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584

Elokuussa maakuntahallitus sai Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen maakuntahallituksen jäsenten aloitteen maakunnallisten edunvalvontatavoitteiden keräämisestä kunnilta. Kunnilta kootut edunvalvontatavoitteet liittyvät keskeisesti liikenteeseen ja tienpitoon. Perusongelma on, että käytettävissä oleva perustienpidon rahoitus ei tähän mennessä ole mahdollistanut kuntien esittämien hankkeiden toteutusta.

Muun muassa maakuntaliiton kuntakierroksella otetaan vastaan kuntien esittämiä perusväylänpidon hankkeita. Tällä hetkellä laaditaan maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Kehitystyöhön otetaan kuntien esittämiä hankkeita ja niistä tehdään esitys maakuntavaltuustoon päätettäväksi vuonna 2019. Kokouksessa käytiin asiasta vilkasta keskustelua.

Edunvalvonnan jatkosta sovittiin, että maakuntajohtaja esittelee liikenteen edunvalvontatavoitteita marraskuun maakuntavaltuuston kokouksessa. Vuoropuhelua ja yhteydenpitoa kehitetään kuntien, maakuntaliiton ja Pohjois-Savon Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa.


DIAKIN TOIMINNAN JATKUMINEN PIEKSÄMÄELLÄ 
Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584

Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Diakonia-ammattikorkeakoulun hallitus päätti keskiviikkona 15.11., ettei se tässä vaiheessa esitä muutoksia kampusrakenteen strategiaan. Päätös tarkoittaa, että Diakin toiminta Pieksämäen toimipisteessä jatkuu ainakin toistaiseksi.

Etelä-Savon maakuntahallitus on huojentunut päätöksestä. Diakin koulutus on tärkeä osa Etelä-Savon ja koko Itä-Suomen osaamisstrategiaa. Pieksämäen yksikön toimintaa kehitetään ja mietitään keinoja, jotta se säilyttää asemansa kilpailukykyisenä ja kiinnostavana opiskelupaikkana.


MAAKUNNALLINEN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA HYVÄKSYTTIIN
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh. 040 773 7285 ja koordinaattori Taru Tähti, puh. 040 704 3861

Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Savon maakuntaliiton koordinoiman kaksivuotisen Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hankkeen tuloksena syntyneen maakunnallisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman jatkotyön pohjaksi. Suunnitelma on strateginen asiakirja, joka ohjaa kulttuurin ja hyvinvoinnin yhdyspinnoilla olevan toiminnan kehittämistä.

Suunnitelman tekoa rahoitti Taiteen edistämiskeskus osana Opetus- ja kulttuuriministeriön Prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen kärkihanketta.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma toimeenpanee osaltaan Etelä-Savon maakuntaohjelmaa vuosille 2018-2021. Lisäksi suunnitelma vie eteenpäin Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuusohjelmaa, jossa painotetaan kokeilukulttuurin sallimista, pysyvän ja tasapuolisen vuorovaikutuksen luomista toimijoiden välille sekä koko maakunnan kattavan kulttuuritarjonnan mahdollistamista.

- Yksi uuden maakunnan tehtävistä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhdessä kuntien kanssa. Se on pitkälti ennakoivaa työtä ja kulttuuri sopii siihen erinomaisesti, toteaa kokouksessa suunnitelmaa esitellyt koordinaattori Taru Tähti.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma tarjoaa strategisen tason tavoitteita sekä käytännönläheisiä toimenpide-ehdotuksia eteläsavolaisten organisaatioiden ja yhteisöjen käyttöön. Suunnitelma pyrkii innostamaan ja tarjoamaan ratkaisuja yhteiseen kulttuurin ja hyvinvoinnin kehittämiseen.

- Uuden maakunnan keskiössä on hyvinvoiva eteläsavolainen ihminen. Kulttuuria edistetään maakunnassa kuitenkin uudistuksen aikatauluista huolimatta, sillä edistäminen on myös osa maakunnan elinvoiman vahvistamista. Tavoitteenamme on kehittää Etelä-Savosta vireä, ihmisiä ja yrityksiä houkutteleva alue, jatkaa Tähti.

Suunnitelma konkretisoi kulttuuritoiminnan osalta myös Etelä-Savon alueellisessa hyvinvointisuunnitelmassa (2018-2020) esiintuotuja toimenpiteitä alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

- Maakunnan ja myös kuntien tasolla kulttuuri lisää yhteisöllisyyttä ja vahvistaa asukkaiden yhteistä näkemystä lähiympäristöstään. Yhteinen kulttuuri auttaa meitä kiinnostumaan, ymmärtämään ja vahvistamaan identiteettiämme ja osallisuuttamme, kuulumista johonkin yhteisöön, painottaa Tähti.

Lisätietoja: 
Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270 ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584.

Maakuntahallituksen kokoustiedote 27.1.2020
Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 27.1. Etelä-Savon maakunnan osallisuusohjelman. Maakuntahallitus nimesi Ilpo Lehtisen Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmään Etelä-Savon ELY-keskuksen edustajaksi Maija Puurusen tilalle.
27.01.2020
Etelä-Savon saaristokuntien ja saaristo-osakuntien saaristolisät säilyvät ennallaan
Etelä-Savossa saaristokuntia ovat Enonkoski, Puumala ja Sulkava ja saaristo-osakuntia puolestaan Hirvensalmi, Mikkeli ja Savonlinna.
27.01.2020
Saimaa-ilmiön sytyttäjät rengasmatkalla Itä-Suomessa
Jani Halme, Saimi Hoyer ja Sari Kaasinen lähtevät rengasmatkalle jakamaan itäsuomalaista ilosanomaa ja innostamaan kaikkia mukaan luomaan ainutlaatuista Saimaa-ilmiötä.
16.01.2020
Osallistu saariston kehittämiseen, vastaa kyselyyn 19.1.2020 mennessä!
Saaristoasiain neuvottelukunta, SANK, on käynnistänyt valtakunnallisen saaristo-ohjelman laadinnan. Saaristossa asuvilla, siellä aikaa viettävillä ja saaristoasioiden parissa työtä tekevillä on paras käsitys saaristossa elämisen nykytilasta ja kehittämistarpeista.
19.12.2019
Etelä-Savon Leader-toimintaryhmät ja maakuntaliitto syventävät yhteistyötä
Yhteistyön syventämiseen kuuluu uuden ohjelmakauden valmistelu, kulttuuripääkaupunkityön yhteinen edistäminen, ennakointitiedon hyödyntäminen ja elinkeinorakenteen murrokseen vastaaminen.
19.12.2019
Etelä- ja Pohjois-Savon alueiden toimijoita kuultiin sote-uudistuksen aluejaosta
Sote-ministeriryhmä kutsui Etelä- ja Pohjois-Savon alueiden toimijat saman pöydän ääreen keskustelemaan maakuntajaosta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa.
17.12.2019
Maakuntahallituksen joulukuun kokouksen tiedote
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui tänään vuoden viimeiseen kokoukseensa Mikkelissä. Maakuntahallitus antoi lausuntoja ja myönsi rahoitusta viidelle hankkeelleyensä noin 850 000 euroa.
16.12.2019
Itä- Suomen maakunnat kiirehtivät valtiolta rahaa Saimaan kanavaan
Varustamoilta saatujen tietojen mukaan rahtiliikenne uhkaa vähentyä edelleen, jos ne eivät uskalla tehdä investointipäätöksiä uusista, suuremman kokoluokan rahtialuksista.
04.12.2019
Esitä mielipiteesi EU:n rakennerahasto-ohjelman valmistelun aloittamisesta
Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta
29.11.2019
Vapaa-ajan asukkaat ovat maakunnan parhaita!
Maakunta palkitsi Etelä-Savon vapaa-ajan asukkaat maakunnan parhaina 2019. Lisäksi palkinnon saivat muotoilun ja käsityön ammattilainen Pauliina Rundgren Mikkelistä ja Järvisydämen yrittäjä Markus Heiskanen Rantasalmelta.
28.11.2019
Etelä-Karjala ja Etelä-Savo perustivat yhteisen yhdistyksen Saimaan markkinointiin
Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Savon maakuntaliitto sekä Lappeenrannan, Imatran, Mikkelin, Savonlinnan ja Varkauden kaupungit päättivät syksyllä 2019 jatkaa hyväksi havaittua Saimaa-sopimukseen perustuvaa markkinointi- ja kehittämisyhteistyötä.
27.11.2019
Venäläisen kirjallisuuden helmiä: 1800-luvun klassikot
Tervetuloa kuulemaan venäläisen kirjallisuuden helmistä!
27.11.2019
Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO –yrityspilotissa rahoitetaan 7 hanketta liittyen puun arvoketjun tuoteinnovaatioihin
ELMO-yrityspilotin rahoitushaku toi määräaikaan mennessä 17 hakemusta, joista 7 hanketta valittiin rahoitettavaksi. Jaettavien innovaatiosetelien yhteissumma on 279 000 €.
22.11.2019
Terhi Venäläinen jatkaa maakunnan nuorten osallisuuden kehittämistä!
Kolme hanketyöntekijää aloittaa vuodenvaihteessa työnsä maakuntaliiton hankkeissa. Terhi Venäläinen ja Emmi-Elina Fjällström aloittavat nuorten osallisuutta vahvistavan -ESR -hankkeen projektikoordinaattoreina ja Jussi Linnala projektipäällikkönä digituen alueellisessa koordinaatiotehtävässä. 
22.11.2019
Maakuntavaltuuston kokoustiedote 19.11.2019, Vain yhtenäinen Etelä-Savo pärjää ja menestyy!
Etelä-Savon maakuntavaltuusto kokoontui tiistaina 19.11. Savonlinnassa. Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan Etelä-Savon maakuntaliiton talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2022.
19.11.2019
Julkilausuma: Vain yhtenäinen Etelä-Savo pärjää ja menestyy!
Etelä-Savon maakuntavaltuuston mielestä Etelä-Savon maakunta pärjää ja menestyy parhaiten yhtenäisenä.
19.11.2019
Maakuntahallituksen tiedote 18.11.
Maakuntahallitus antoi lausuntonsa maa- ja metsätalousministeriölle saaristokunnista, valtioneuvoston asetusluonnoksesta sote- ja pelastustoiminnan uudistamisen valtionavustuksista ja ehdotetusta Kymenlaakson maakuntakaavasta. Hallitus päätti kokouksessa yhdestä hankerahoituksesta.
18.11.2019
Maakuntahallitus lausui saaristokunnista ja Kymenlaakson maakuntakaavasta
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 18.11. Mikkelissä. Hallitus lausui kokouksessaan useista asioista ja teki yhden rahoituspäätöksen.
18.11.2019
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kiinnostui vesiliikennehankkeen tavoitteesta
500 rekkalastillista päivässä Saimaan laivoihin = 60 000 tonnin leikkaus CO2-päästöihin vuodessa
29.10.2019
Maakuntahallitus päätti rahoituksesta neljälle hankkeelle
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui tänään Mikkelissä. Hallitus myönsi kokouksessaan rahoitusta noin 800 000 euron edestä neljälle hankkeelle.
28.10.2019
Saimaa-ilmiöllä ilmiömäiset teemat: vesi, sillat ja itäinen ilo
Valitut teemat kumpuavat Itä-Suomea yhdistävistä haasteista ja kehittämisen painopistealueista.
21.10.2019
Järjestöjen ääni kuuluu Etelä-Savossa
Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta haluaa saada laajan järjestötoimijoiden joukon ja kansalaisten äänen kuuluviin. Toiminta käynnistyi lokakuun alussa pidetyssä järjestäytymiskokouksessa.
16.10.2019
Kenelle myöntäisit Etelä-Savon parhaat –palkinnon vuonna 2019?
Etelä-Savon maakuntaliitto etsii jälleen maakunnan parhaita yhteishengen, identiteetin tai imagon kohentajia.
14.10.2019
Etelä-Savon väestöennuste vuoteen 2040 päivitetty
Tilastokeskuksen väestöennustelaskelmien mukaan Etelä-Savon maakuntaan on odotettavissa edelleen tasaista väkiluvun alenemista aina vuoteen 2040 saakka.
30.09.2019
Itärata -hankkeen verkkosivut
Käy lukemassa verkkosivuilta, miksi Itärata on ratkaisu, jolla käännetään itäisen Suomen kehitys nousuun.
25.09.2019
Etelä-Savon maakuntahallituksen kokoustiedote 23.9.
Hallitus myönsi kokouksessaan rahoitusta noin 2,2 miljoonan euron edestä seitsemälle hankkeelle.
23.09.2019
Etelä-Karjala ja Etelä-Savo siirtyvät matkailun yhteismarkkinoinnissa seuraavalle tasolle – Saimaa sopimus
Saimaan yhteismarkkinoinnin tehostamista suunnitellaan kahden maakunnan voimin. Etelä-Karjala ja Etelä-Savo päivittävät Saimaa-sopimuksen ulottumaan ainakin vuoteen 2025 asti, koska kokemukset ovat kolmelta vuodelta hyvät.
27.08.2019
TIEDOTE: SDP:n kesäkokouksen iltatilaisuus Savonlinnassa 27.8.
SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunta, ministeriryhmä ja puoluejohto saapuvat Varkauteen ja Savonlinnaan kesäkokoukseensa elokuun lopussa. Etelä-Savon maakuntaliitto isännöi tiistaina Savonlinnan ravintola Wanha Kasinolla järjestettävää iltatilaisuutta.
26.08.2019
Missä mennään Arctic Investmetnt Platform -hankkeessa?
Arctic Investment Platform (AIP) -hanke tukee pohjoisten harvaanasuttujen alueiden rahoitusyhteistyötä. Hankkeessa tuotetaan toteutettavuusselvitys, joka sisältää analyysin alueen investointitarpeista ja -potentiaalista sekä esitykset rahoitusmallista ja tukijärjestelmästä.
22.08.2019
Kannanotto EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021–2027 varojen jakoon
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat kokoontuivat 21.-22.8. maakuntien huippukokoukseen Kuopiossa teemalla Itä- ja Pohjois-Suomi - kestävää kasvua koko Suomelle. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa kansallisesta ja EU:n aluepolitiikasta sekä IP -alueen yhteistyöstä. 
22.08.2019
Rahoitusta kahteen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeeseen
Maakuntahallitus myönsi kokouksessaan rahoitusta kahdelle hankkeelle noin 1,5 miljoonaa euroa.
17.06.2019
Ei tyrmätä etukäteen
Uuden hallituksen sote-uudistuksen pohjana on kahdeksantoista maakuntaa, joista Etelä-Savo on yksi.
27.05.2019
Menetelmiä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen
Haukivuoren ja Kangasniemen julkisten rakennusten arvoa, kuntoa ja uusiokäyttömahdollisuuksia on selvitetty Etelä-Savon maakuntaliiton hankkeessa. Esimerkkitaajamien perusteella kehitettiin yhteistyömuotoja ja -menetelmiä taajamien elinvoiman edistämiseksi sekä julkisen rakennuskannan hallintaan ja kestävään uusiokäyttöön.
24.05.2019
MAAKUNTAHALLITUS 20.5.: Paikkariippumattoman työn yleistyminen voi muuttaa väestöennusteen suuntaa
Paikkariippumaton työ ja sen edellyttämän toimintaympäristön mahdollistaminen sekä maakunnan vahvuuksiin satsaaminen vaikuttavat väestökehitykseen.
20.05.2019
Vastaa liikkumisen ilmastotalkoot kyselyyn ja voita Jopo (Itä-Suomi)
Pohjois-Savon ELY-keskus yhdessä Pohjois-Savon liiton, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa selvittää verkkokyselyllä itäsuomalaisten näkemyksiä liikkumisen ilmastotalkoista ja tarpeesta vähentää oman liikkumisensa päästöjä. Kyselyn tuloksia käytetään Itä-Suomen liikennejärjestelmän kehittämiseen ja kansallisella tasolla vaikuttamiseen.
06.05.2019
Keskushallinnon vastaisku
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen pohtii blogissaan siirtyykö päätöksenteko kahdeksaltatoista maakunnalta keskusvirastoihin.
02.05.2019
Itä-Suomen neuvottelukunnan kannanotto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun alkuvaiheeseen
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun selvitykset on laadittava tasapuolisesti ja vuorovaikutteisesti sekä tavoitteet määriteltävä asiakaslähtöisesti.
30.04.2019
Itä-Suomen neuvottelukunnan kokoustiedote 24.4.2019
Itä-Suomen maakunnat tarjoavat liikenne- ja viestintäministeriölle tietoja ja osaamista valtakunnallisen liikennejärjestelmän suunnitteluun vuorovaikutuksen lisäämiseksi.
25.04.2019
TIEDOTE: Alueellisten erojen takia Itä- ja Pohjois-Suomi tarvitsee oman EU-ohjelman
Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnat ovat ilmaisseet yhteisen huolensa EU:n ohjelmakauden 2021–2027 kansallisen valmistelun tilanteesta. Neuvottelukuntien mielestä Suomessa ei suhtauduta tarpeeksi vakavasti Euroopan komission tuoreisiin näkemyksiin maamme sisäisistä kehittyneisyyseroista.
25.04.2019
Kysely sähköautoista matkailuliikenteessä
Tervetuloa vastaamaan Etelä-Savon yrittäjille suunnattuun kyselyyn sähköautoista matkailuliikenteessä. Vastaathan kyselyyn 10.5. mennessä!
24.04.2019
Saimaan pääsy UNESCOn Global Geopark -verkostoon etenee
UNESCOn arviointiraportissa todetaan, että kaikki edellytykset UNESCO Global Geopark -statukselle ovat Saimaalla kunnossa ja vaaditut kehitystoimet ovat helposti toteutettavissa.
18.04.2019
TIEDOTE: EU-komissio huolissaan Suomen alueellisista kehittyneisyyseroista
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat esittävät tulevalle EU-budjettikaudelle omaa rakennerahasto-ohjelmaa, joka vastaa harvaan asutun pohjoisen alueen erityishaasteisiin.
16.04.2019
TIEDOTE: Etelä-Savon maakuntahallituksen kokous16.4.2019
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 16. huhtikuuta Mikkelissä. Maakuntahallitus keskusteli mm. Itä-Suomen yhteisistä tavoitteista ja päämääristä valtakunnalliseen liikennejärjestelmään ja päätti rahoituksesta viidelle hankkeelle.
16.04.2019
Kulttuurileijonat ruotivat ideoita luolassaan
Ensimmäinen Etelä-Savon kulttuurileijonien luolatapahtuma järjestettiin perjantaina 5.4. Mikkelissä. Rahoitushenkinen tapahtuma, jossa ammattilaiset ruotivat yhdeksän uutta luovaa ideaa, oli ehdottomasti menestys.
05.04.2019
Maakuntauudistus oli sopiva syyllinen
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen pohtii 4.4. Savon Sanomien Torstaivieras -osiossa nopeita keinoja elinvoiman kehittämiseen. Maakunta- ja sote-uudistuksen hyviä tuloksia ei ole syytä hukata. Keskushallinnon yksityiskohtaisen ohjauksen sijaan on luotava rakentava yhteistyö maakuntien, kuntien ja valtion kesken.
04.04.2019
Itäradoista tulee tulevaisuuden kasvukäytäviä
Itäratoja ei tule nähdä yksinomaan liikennekäytävinä, vaan niillä on isompi merkitys koko Itä- ja Kaakkois-Suomen kehityksen kannalta.
04.04.2019
Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän tiedote 22.3.2019
Yhteistyöryhmä evästi koheesiopolitiikan ja maaseudun kehittämisohjelman valmistelua ja puolsi rahoitusta neljälle hankkeelle, yhteensä noin 1,3 miljoonan euron edestä.
26.03.2019
Tietoliikennealustan rakentamisessa ja vision luonnissa yhteistyö on ratkaisevaa
Etelä-Savo on huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuuden osalta Suomen sisäisessä vertailussa jälkijunassa. Samaan aikaan niin julkisen sektorin palveluiden kuin kaupallisten toimijoidenkin palvelutuotanto siirtyy kasvavassa määrin digitaalisiin kanaviin.
21.03.2019
MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSTIEDOTE 18.03.2019
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 18. maaliskuuta Mikkelissä. Maakuntahallitus keskusteli kokouksessa mm. valtakunnallisen ja maakunnallisen liikennejärjestelmätyön tilanteesta ja maakunta- ja sote-uudistuksen päättyvästä valmistelusta.
18.03.2019
Helsingin Sanomien Kasvava Suomi -liitteessä juttu Etelä-Savosta
Etelä-Savon maakuntaliitto, Miksei Oy, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungit ovat yhteistyössä tehneet artikkelin Helsingin Sanomien liitteessä ilmestyvään Kasvava Suomi -julkaisuun. Artikkeli on nimeltään Ekologiset innovaatiot tuovat kasvua. Se tuo esille erityisesti Etelä-Savossa olevien, maakunnallisten toimijoiden tärkeän työn koko maan elinvoimaisuuden ja taloudellisen kasvun edistämisessä.
14.03.2019
Saimaan maakuntaviesti starttasi sunnuntaina 3.3.2019
Savonlinnan Tanhuvaaran Urheiluopiston laduilla hiihdetyssä viestitapahtumassa yhdistettiin ensimmäisen kerran Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntaviestit.
03.03.2019
TIEDOTE 28.2.2019: EU-komissiolta vahva tuki Itä- ja Pohjois-Suomen asemalle EU:n tulevassa koheesiopolitiikassa
Itä- ja Pohjois-Suomen näkemys alueen huomioimisesta tulevassa koheesiopolitiikassa saa komissiolta vahvaa tukea. Komission suosituksen mukaan koheesiopolitiikan rahoituksella tulee vahvistaa innovaatiotoiminnan ja tuottavuuden kasvua ohjelmakaudella 2021-2027 erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa.
28.02.2019
Maakuntahallitus kokoontui 18.2.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 18.2. Mikkelissä. Kokouksessa maakuntahallitus keskusteli väestöennusteesta, myönsi rahoitusta kahteen hankkeeseen ja antoi lausuntoja.
18.02.2019
Maakuntahallitus kokoontui 28.01.2019
Päätösasioina hallituksessa tehtiin yksi rahoituspäätös ja annettiin maakuntaliitolle valtuudet hakea Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta (EAKR) kahteen hankkeeseen.
28.01.2019
TIEDOTE: Nuorten maakunnallinen vaikuttajaryhmä starttaa Etelä-Savossa
Etelä-Savon nuorille avautuu alkuvuodesta uudenlainen mahdollisuus vaikuttaa kotimaakunnan asioihin, kun nuorten maakunnallisen vaikuttajaryhmän toiminta käynnistyy. Ryhmä ottaa kantaa maakunnan ajankohtaisiin asioihin ja maakuntauudistukseen.
18.01.2019
TIEDOTE: Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 hakuprosessi polkaistiin käyntiin!
Itä-Suomen neljän maakunnan liittojen ja keskuskaupunkien sekä Savonlinnan kaupungin edustajat kokoontuivat keskiviikkona 16.1. Savonlinnaan pohtimaan kulttuuripääkaupunkihaun etenemistä ja rahoitusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisee kansallisen kulttuuripääkaupunkihaun keväällä 2019 ja hakuaikaa on noin vuosi.
17.01.2019
MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSTIEDOTE 17.12.2018
Etelä-Savon maakuntahallituksen vuoden 2018 viimeinen kokous pidettiin maanantaina 17.12. Mikkelissä. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti ajankohtaiskatsaukseensa Itä-Suomen maakuntien yhteiset hallitusohjelmatavoitteet, joista sovittiin Itä-Suomen neuvottelukuntien kokouksessa 12.12.2018. Maakunnan tilannetta tarkasteltiin ajankohtaisten tilastojen perusteella. Erityisesti työvoiman saatavuus maakunnan työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin nousi keskusteluun. Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessa Etelä-Savon osaamisstrategian ja antoi lausunnot Valtionvarainministeriölle Heinäveden ja Joroisten kuntien mahdollisen maakuntavaihdoksen aikataulusta sekä lausunnot Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaehdotuksesta ja Pohjois-Karjalan maakuntakaavaluonnoksesta.
17.12.2018
TIEDOTE: Itä-Suomen neuvottelukunta linjasi yhteiset hallitusohjelmatavoitteet
Itä-Suomen maakunnat Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Kainuu ovat sopineet yhteisistä hallitusohjelmatavoitteista. Itä-Suomessa on paljon potentiaalia, luonnonvaroja ja erityisosaamista. Hallitusohjelmatavoitteissa esitetään toimenpiteitä, joiden avulla mahdollisuudet voidaan hyödyntää maakuntien ja koko Suomen kestävän kasvun hyväksi.
14.12.2018
TIEDOTE: Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman
Etelä-Savon maakuntavaltuusto kokoontui 26.11.2018 Mikkelin kaupungintalolle talousarviokokoukseen. Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2019-2021 sekä talousarvion vuodelle 2019.
26.11.2018
Maakunta palkitsi parhaita imagon rakentajia
Etelä-Savon parhaat -palkinto myönnetään toiminnasta, joka kohentaa merkittävällä tavalla maakunnan yhteishenkeä, identiteettiä tai imagoa. Palkinto annetaan vuosittain 1-3 yritykselle, yhteisölle tai henkilölle. Tämänvuotiset palkinnot jaettiin lauantaina 24.11. Mikkelin teatteriravintola Ilossa järjestetyssä pienimuotoisessa tilaisuudessa.
24.11.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.11.2018
Maakuntahallitus puolsi hankkeille rahoitusta yhteensä n. 2,1 miljoonan euron edestä. Lisäksi kokouksessa annettiin lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselle Vt5 tiesuunnitelman muutoksesta ja muutoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta sekä Uudenmaan liitolle lausunto alueen maakuntakaavaluonnoksesta.
20.11.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 22.10.2018
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti ajankohtaiskatsauksessaan esille maakunnan tuoreimmat väestötiedot. Lisäksi hän kertoi Itä-Suomen neljän maakunnan yhteisestä aikeesta hakea Savonlinnaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Tavoitteena on hakea Savonlinnalle ja ympäröiville alueille kansainvälistä näkyvyyttä, turismia ja monipuolista kulttuuritarjontaa. Seuraavan kerran asiaa käsitellään Itä-Suomen neuvottelukunnan kokouksessa, joka pidetään torstaina 25.10. Helsingissä. Hallitus antoi kokouksessa lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle VR:n rautateiden osto- ja velvoiteliikenteestä ja maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta kalastuslain muuttamiseksi. Päätösasiana käsiteltiin rahoituksen myöntäminen matkailukohteiden saavutettavuutta ja toimintaedellytyksiä tukevan liikennejärjestelmän kehittämiseen.
22.10.2018
TIEDOTE: Kenelle sinä myöntäisit Etelä-Savon parhaat –palkinnon vuonna 2018?
Etelä-Savo etsii jälleen maakunnan parhaita yhteishengen, identiteetin tai imagon kohentajia. Ehdotuksia ja perustelut Etelä-Savon parhaat -palkinnon 2018 saajaksi voi jättää sähköisesti maakunnan verkkosivuilla!
16.10.2018
TIEDOTE: Savot ja Karjalat suunnittelevat hakevansa Savonlinnaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026
Savonlinna on Itä-Suomen maakuntien yhteinen ehdokas Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Saimaa-ilmiö -nimen saanut yhteishanke julkistettiin torstaina 11. lokakuuta Rantasalmella järjestettävässä Itä-Suomi nousuun -kutsuseminaarissa.
11.10.2018
Maakuntahallitus kokoontui 24.9.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantai-iltapäivänä 24.9. Helsingissä. Maakuntahallitus antoi kokouksessaan useita lausuntoja. Lausunto annettiin muun muassa kasvupalveluvirastosta, erityishuoltopiireistä, Vaalijalan kehyssuunnitelmasta ja maanteiden ja rautateiden runkoverkosta. Maakuntahallitus käsitteli myös Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpano- ja rahoitussuunnitelman ja jatkoi keskustelua Heinäveden kaivoshankkeesta.
24.09.2018
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat haluavat Suomen EU-rahoitussaannon maksimointia
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokous pidettiin Lapissa 30. - 31. elokuuta 2018 teemalla Iskukykyisiä yhdessä. Mukana olivat Lapin lisäksi Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala.
31.08.2018
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen johto kokoontuu Rovaniemelle perinteiseen huippukokoukseen
Maakuntien huippukokous järjestetään tänä vuonna Lapissa 30. - 31. elokuuta 2018 teemalla Iskukykyisiä yhdessä. Mukana ovat Lapin lisäksi Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala. Samaan aikaan yhteistyössä huippukokouksen kanssa linjataan maakuntien yhteisiä kehittämisen kärkiä alueen yhteisessä Elinkeinot murroksessa (ELMO) –pilotissa.
30.08.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 27.8.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 27.8. Mikkelissä syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Ajankohtaiskatsauksessa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti esille Heinäveden kaivoshankkeen. Maakuntauudistuksen tilannekatsauksessa käsiteltiin uudistuksen aikataulumuutos ja sen vaikutukset liiton toimintaan ja talouteen vuosina 2019-2021. Kokouksessa linjattiin maakuntaliiton osallistuminen perusteilla olevaan kolmen maakunnan talous- henkilöstö- ja ICT-hallinnon yhtiöön. Muut päätösasiat liittyivät hankerahoitukseen ja Etelä-Savon vuoden 2018 kylän nimeämiseen.
27.08.2018
Taajamahankkeelle kotisivut
Etelä-Savon ja Varsinais-Suomen liittojen 'Välineitä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen'-hankkeen kotisivut on avattu.
07.08.2018
Päämajasymposiumissa puhutti Suomen sisäinen turvallisuus
Mikkelin Päämajasymposiumissa 4.7. keskusteltiin sekä vuoden 1918 tapahtumien seurauksista että tämän päivän sisäisestä turvallisuudesta.
04.07.2018
Päämajasymposium 2018 pohtii Suomen sisäistä turvallisuutta
Kaikelle kansalle avoin ja maksuton Päämajan kesäsymposium järjestetään Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa. Yhdennentoista Päämajasymposiumin kantavana teemana on Suomen sisäinen turvallisuus.
28.06.2018
Pekka Seleniukselle ja Jarkko Wuoriselle maakuntaneuvoksen arvonimet
Suomen tasavallan presidentti on myöntänyt Pekka Seleniukselle ja Jarkko Wuoriselle maakuntaneuvoksen arvonimet.
27.06.2018
Maakuntaliitossa avoinna viestintäpäällikön tehtävä
Etelä-Savon maakuntaliitto hakee viestintäpäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
26.06.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 18.6.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 18.6. Mikkelissä. Ennen kesätaukoa pidetyssä kokouksessa hallitus antoi lausuntoja, valtuutti Etelä-Savon maakuntaliiton hakemaan jatkoaikaa Etelä-Savon ennakointiverkko -hankkeelle ja päätti myöntää rahoitusta neljälle hankkeelle.
18.06.2018
Maakuntavaltuusto käsitteli vuoden 2017 toimintaa ja taloutta
Maakuntavaltuusto kokoontui Mikkelissä 28.5.2018 käsittelemään vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
28.05.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 21.05.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 21.5. Mikkelissä. Maakuntahallituksen toinen varapuheenjohtaja, Teemu Hirvonen, osallistui viimeistä kertaa Etelä-Savon maakuntahallituksen kokoukseen, sillä uudet työtehtävät vievät hänet pääkaupunkiseudulle. Maakuntahallitus kiittää Hirvosta yhdeksän vuotta kestäneestä hyvästä työstä maakunnan hyväksi!
21.05.2018
Etelä-Savossa on modernin arkkitehtuurin helmiä - selvityksenkin mukaan!
Etelä-Savon maakuntaliitossa on valmistunut FM Laura Vikmanin laatima taustaselvitys maakunnan modernista arkkitehtuurista. Selvitykseen on koottu yhteen valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten inventointien tietoja. Inventointi tarkoittaa puolueetonta selvitystä alueen, maiseman ja rakennuskannan kulttuurihistoriallisista arvoista. Inventointia varten tehdään valokuvauksia, maastokäyntejä, haastatteluja, arviointeja, museoarkistoihin perehtymistä ja aineiston kokoamista.
19.03.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.2.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 19.2. Mikkelissä. Pitkällä asialistalla oli muun muassa asiaa maakuntauudistuksesta, maakuntaliiton tilinpäätös ja henkilöstöraportti, kuitulaboratorion investoinnit, villiruuan kehittämisen yksikkö, puukaupan huutokauppapalvelu ja hallitukselta pyydetyt lausunnot. Maakuntajohtaja esitteli kokouksen alussa maakunnan työttömyystilanteen. Työttömyystilanne on parantunut viime vuodesta, mutta on silti maan keskiarvoa huonompi. Väestö maakunnan alueella on vähentynyt vuoden aikana merkittävästi. Matkailuun liittyvistä hankkeista keskusteltiin kokouksessa, hankkeiden yhtenä tavoitteena on yöpymisten määrän lisääminen alueella.
19.02.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 15.01.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 15.1.2018 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. Hallitus keskusteli maakunta- ja sote-uudistuksesta ja päätti kahden AIKO (alueelliset innovaatiot ja kokeilut) -rahoituksen myöntämisestä.
15.01.2018