Tietopalvelu

TIEDOTTEET JA UUTISET


Maakuntahallituksen tiedote 18.11.

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui tänään Mikkelissä. Maakuntahallitus antoi lausuntonsa maa- ja metsätalousministeriölle saaristokunnista, valtioneuvoston asetusluonnoksesta sote- ja pelastustoiminnan uudistamisen valtionavustuksista ja ehdotetusta Kymenlaakson maakuntakaavasta. Hallitus päätti kokouksessa yhdestä hankerahoituksesta.


Saaristokunnat
Lisätietoja: vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 648 489

Maakuntahallitus antoi lausuntonsa maa- ja metsätalousministeriölle valtioneuvoston asetusluonnoksesta saaristokunnista. Maakuntaliitto pitää perusteltuna, että nykyisen saaristokuntien asetuksen voimassaoloa jatketaan toistaiseksi. Saaristokuntien asetusluonnos on muilta osin perusteltu, mutta maakuntaliitto tukee Savonlinnan kaupungin nimeämistä uudeksi saaristokunnaksi. Lisäksi on tärkeää käynnistää selvitystyö, jossa pyritään määrittelemään saaristokuntia paremmin kuvaavat kriteerit. Kriteereissä on tavoitteena huomioida myös vapaa-ajan asuminen.


Maakuntahallitus äänesti lausunnosta valtioneuvoston asetuksesta toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista
Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen ja vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 648 489 

Etelä-Savon liiton lausuntoluonnos valtiovarainministeriölle valtioneuvoston asetuksesta toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksille vuosina 2020 – 2023 oli maakuntahallituksen käsiteltävänä.

Asetus koskee kunnille ja kuntayhtymille myönnettäviä valtionavustuksia toiminnan tehostamista, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista ja pelastustoiminnan uudistamista tukeviin hankkeisiin. Hankkeet tulisi toteuttaa maakunnittain.

Anna-Kristiina Mikkonen (sd.) esitti kokouksessa maakuntaliiton lausuntoesityksestä erisisältöisen lausunnon antamista. Mikkosen lausuntoehdotusta kannatti Lea Sairanen (kok.). Jarkko Wuorinen (keskusta) äänesti tyhjää. Maakuntaliiton pohjaesitys lausunnosta valtioneuvoston valtionavustuksista hyväksyttiin äänin 10-2.

Maakuntahallitus antoi pohjaesityksen mukaisen lausunnon, jonka mukaan Valtioneuvoston asetusluonnoksen mukainen rahoitus on Etelä-Savon näkökulmasta erityisen tarpeellinen toiminnan tehostamisen ja uudistamisen tukemiseksi. Kahden sote-kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin maakunnassa tarvitaan kaikki mahdollinen tuki yhtenäisten linjausten löytämiseksi palveluiden järjestämiseen. Maakuntajakolähtöisen rahoituksen turvin pystytään lisäksi hyödyntämään Sipilän hallituksen aikaisen maakunta- ja sote-uudistuksen hyvin alkaneen valmistelun aineistoja.


Maakuntahallitus evästi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistuksen jatkovalmistelua
Lisätietoja: Aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760

Ympäristöministeriö on 11.10.2019 pyytänyt maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistuksen osalta kommentteja uutta alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevista alustavista pykäläluonnoksista.

MRL uudistuksen tavoitteena on mm. kaavajärjestelmän ajantasaistaminen ja yksinkertaistaminen, ilmastonäkökulman huomiointi, kaavamonopolin ja kaavahierarkian säilyttäminen, kaavaprosessin sujuvuuteen ja vaikutusten arviointiin panostaminen sekä digitaalisuus. Hallituksen esitys eduskunnalle MRL uudistuksesta on tarkoitus tehdä syysistuntokaudella 2021.

Maakuntahallitus kiinnitti huomiota lakimuutosvalmistelun ja esityksen keskeneräisyyteen. Nyt kommenteilla oleviin pykäläluonnoksiin ei sisälly esimerkiksi lupajärjestelmää tai kaavojen toteuttamista koskevia pykäliä. Luonnoksia ei myöskään ole sovitettu yhteen muun lainsäädännön kanssa. Esitykset ovat kuitenkin merkittävä osa kaavajärjestelmän ja lupajärjestelmän muodostaman palveluketjun kokonaisuutta. Esitystä on vaikea kommentoida, koska lakimuutoksen kokonaisuus ei hahmotu. Jääkin hieman epäselväksi, mikä on yksityiskohtaisen, pelkän kaavajärjestelmän pykälätason kommentoinnin tavoite tässä vaiheessa, kun lain kokonaisuudistus, sen perustelut ja vaikutusten arviointi ovat keskeneräisiä.

Jatkovalmistelun osalta maankuntahallitus korostaa nykyisen MRL:n toimivuusarvioinnin (2014) täydentämistä. Toimivaa suunnittelujärjestelmää ei saa romuttaa. Ennen kuin suunnittelujärjestelmän muuttamisesta päätetään, tulisi selvittää tarkemmin nykyisen järjestelmän toimivuus ja kehittämisen mahdollisuudet. Lain jatkovalmistelussa tulisi keskittyä tarvelähtöiseen kehittämiseen maan eri osien erityispiirteet huomioon ottaen, tarkasteltava kaavajärjestelmän toimivuutta erilaisten alueiden erilaisissa suunnittelutarpeissa sekä pilotoitava luonnonvarojen suunnittelujärjestelmää ja paneuduttava vaikutusten arviointiin.


Kymenlaakson maakuntakaava 2040 -kaavaehdotus
Lisätietoja: va. kaavoituspäällikkö Satu Karjalainen, p. 040 682 5578

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti lausunnosta Kymenlaakson maakuntakaava 2040 -kaavaehdotukseen.

Kymenlaakson kaavaehdotukseen on merkitty Savon radan osuus Kouvolasta pohjoiseen sanoilla päärata, suunniteltu tai kehitettävä. Tällä merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät pääradat, joihin liittyy merkittäviä parantamisen tarpeita. Etelä-Savon maakuntaliitto pitää ratkaisua erittäin hyvänä, onhan kyseisen rataosuuden merkitys ylimaakunnallisissa henkilö- ja tavaraliikenneyhteyksissä huomattava.

Maakuntaliitto pitää hyvänä, että  välille Kouvola Koskenkylä on osoitettu vaihtoehtoinen pääradan linjaus. Nykyisessä valtakunnallisessa suunnittelutilanteessa Etelä-Savon maakuntaliitto katsoo Kymenlaakson maakuntakaavaratkaisun oikeaksi ja perustelluksi myös itäisen nopean ratayhteyden vaihtoehtojen ja niiden jatkosuunnittelun osalta.


TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ MONIALAINEN YHTEISPALVELU JÄRJESTETÄÄN MAAKUNNALLISENA YHTEISTYÖNÄ
Lisätietoja: Vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, puh. 0400 618 489

Maakuntavaltuusto kävi perusteellisen keskustelun ja äänesti TYP-johtajan eli monialaisen yhteispalvelun järjestämistä johtavan henkilön toimen perustamisesta Etelä-Savon maakuntaliittoon. Kari Ojala (sd.) esitti, että esitys toimen perustamisesta palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, kunnes kaikki Etelä-Savon kunnat ovat hyväksyneet sopimusluonnoksen. Ojalan esitys kaatui äänestyksessä äänin 9-2 (tyhjiä kaksi).

Sopimusluonnoksessa esitetään, että yhteispalvelu järjestetään yhtenä maakunnallisena kokonaisuutena. TYP-johtaja sijoittuu osaksi Etelä-Savon maakuntaliiton toimintaa siten, että sopimuskunnat vastaavat toiminnan kustannuksista. Sopimuskuntia ovat Etelä-Savon kunnat Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava. Heinävesi ja Joroinen ovat järjestäneet TYPin yhdessä Leppävirran ja Varkauden kanssa.

Maakuntahallitus päätti perustaa pohjaesityksen mukaisesti Etelä-Savon maakuntaliittoon TYP-johtajan eli monialaisen yhteispalvelun järjestämistä koordinoivan henkilön toimen. Toimi on aluksi määräaikainen. Se perustetaan ensi vuoden alussa, kun aiemmat sopimukset ovat päättyneet ja edellyttäen, että kaikki kunnat hyväksyvät sopimusluonnoksen.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on lakisääteinen palvelu. Se tarjoaa TE-toimiston, kuntien ja Kelan ohjausta ja palveluita työttömille työnhakija-asiakkaille. Lyhenne TYP tulee aiemmin käytetystä Työvoiman palvelukeskus – nimikkeestä.


MAAKUNTALIITTO PÄIVITTÄÄ ETELÄ-SAVON MAAKUNTASTRATEGIAN LAAJASSA JA OSALLISTAVASSA PROSESSISSA VUODEN 2020 AIKANA
Lisätietoja: Ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 0400 618 489

Etelä-Savon maakuntaliitto päivittää ensi vuoden aikana maakuntastrategiansa laajassa maakunnallisessa yhteistyössä. Työn tavoitteena on löytää ja täsmentää alueelliset vahvuudet, joiden kanssa Etelä-Savon elinvoimaa ja hyvinvointia rakennetaan. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös muuttuvaa toimintaympäristöä. Yhdessä päivitetty strategia nivoo yhteen maakunnan kehittämisen linjaukset vuoteen 2030 saakka. Työlle on erityinen tilaus uuden hallitusohjelman myötä ja valmisteilla olevan EU:n uuden budjettikauden 2021-2027 kynnyksellä. Valmistelu kytkeytyy tiiviisti myös eri tahoilla samassa aikataulussa tehtävään muuhun maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kehittämisohjelmatyöhön. 

Maakunnan toimijoilta on jo saatu suuntaviivoja työlle: nykyisen strategian metsä, ruoka ja vesi -kärjet ovat edelleen hyvä ja yhteiseksi koettu lähtökohta maakunnan kehittämiselle. Strategian painotuksia punnitaan maakuntaa laajasti osallistavassa ja avoimessa valmisteluprosessissa. Työ käynnistyy joulukuussa 2019 maakuntaliiton järjestämissä metsä, ruoka ja vesi -teemojen tilannekuvaseminaareissa. Valmistelussa hyödynnetään muun muassa maakuntauudistuksen valmistelussa tehtyä strategiatyötä, nykyisen strategian pohjaksi tehtyjen skenaarioiden seurantaa sekä maakunnallista ennakointityötä. Strategiasisällöt työstetään ensi vuonna niin, että päivitetyn strategian ensimmäinen luonnos voidaan loppukesästä lähettää lausuntokierrokselle. Maakuntavaltuusto käsittelee ja hyväksyy Etelä-Savon maakuntastrategian syyskokouksessaan 2020.


ETELÄ-SAVON EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN ITÄ-SUOMEN LIIKUNTANEUVOSTOON
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Anne Kokkonen, puh. 044 770 0512

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti palauttaa Etelä-Savon edustajien nimeämisen Itä-Suomen liikuntaneuvostoon toimikaudelle 2020-2023 uudelleen valmisteltavaksi. Maakuntahallitus haluaa käydä vielä kierroksen kuntien ja liikuntatahojen kanssa ennen ehdokkaiden lopullista valintaa.

Itä-Suomen liikuntaneuvoston tehtävä on antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita alueellisen liikuntapolitiikan kannalta laajakantoisista ja alueellisesti merkittävistä asioista. Se myös edistää eri toimialojen yhteistyötä liikuntapolitiikan tavoitteiden suuntaisesti ja antaa lausunnon aluehallintovirastolle liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksistä ja perustamiskustannuksiin myönnettävistä avustuksista.


PALVELUSOPIMUS KUNTALIITON JA MAAKUNTIEN LIITON VÄLILLÄ HYVÄKSYTTIIN
Lisätietoja: Vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, puh. 0400 618 489

Maakuntahallitus hyväksyi uusitun palvelusopimuksen Suomen Kuntaliiton ja maakuntien liittojen välillä. Uudessa sopimuksessa Kuntaliiton tarjoamat palvelut täsmentyvät ja edunvalvontayhteistyön toimintamalliin kirjataan tavoitteet. Kuntaliiton ja maakuntien liittojen edustajat sopivat vuosittain syksyisin seuraavan vuoden yhteistyöstä ja toimenpiteistä.

Kuntaliitto tukee maakuntien liittojen edustajan nimeämismahdollisuutta maakuntien liittojen tehtäviä koskevien lakien valmisteluryhmiin. Maakuntajohtajat ja Kuntaliiton johto seuraavat vuosittain edellisen vuoden yhteistyön ja toimenpiteiden toteumaa.


RAHOITUSTA SELVITYKSEN TEKEMISEEN: ELINTARVIKETEOLLISUUDEN EKOTEOLLISET SYMBIOOSIT – SOVELTUVUUS ETELÄ-SAVOON
Lisätietoja: Ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, p. 040 757 6698

Etelä-Savon maakuntahallitus myönsi 94 000 euroa Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta Helsingin yliopiston hankkeelle Elintarvikeketjun ekoteolliset symbioosit – soveltuvuus Etelä-Savoon. Hankkeessa selvitetään ja tehdään suunnitelma paikallisesta ekologisesti kestävästä, ilmastotehokkaasta ja ravinteita kierrättävästä elintarvikejärjestelmästä.

Järjestelmä on ruokaketjun bioenergiaomavarainen yritystoimintamalli, joka myös tuottaa bioenergiaa muuhun tuotantotoimintaan ja liikenteeseen. Uusi toimintamalli ei korvaa vanhaa järjestelmää, vaan tarjoaa sen rinnalle uuden, ilmastotehokkaan ja ravinteet kierrättävän järjestelmän. Paikallinen järjestelmä tukee maaseudun yritystoiminnan ja maaseutukuntien elinvoiman kasvua. Hankkeen tuloksena Etelä-Savon maakunta toimii ruokajärjestelmän edelläkävijänä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Uudenlaiseen, kestävään ja paikallistettuun ruoantuotantojärjestelmään siirtymiselle on sekä mahdollisuus että tilaus.

Lisätietoja: 
Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270 ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584.

  • Julkaistu 18.11.2019

Jaa


26 elo

Maakuntahallituksen kokoustiedote 26.8.2019

Maakuntahallitus kävi keskustelua liikenteen ajankohtaisista asioista 26.8. kokouksessaan. Lyhyellä aikavälillä Etelä-Savon edunvalvonnassa rataverkon eri hankkeiden painotuksista kiireellisin ja tärkein toimenpide on Savon ja Karjalan ratojen nopeuttaminen Kouvolan pohjoispuolella. Lue lisää

Uutisarkisto

Maakuntahallituksen tiedote 18.11.

Julkaistu 18.11.2019

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui tänään Mikkelissä. Maakuntahallitus antoi lausuntonsa maa- ja metsätalousministeriölle saaristokunnista, valtioneuvoston asetusluonnoksesta sote- ja pelastustoiminnan uudistamisen valtionavustuksista ja ehdotetusta Kymenlaakson maakuntakaavasta. Hallitus päätti kokouksessa yhdestä hankerahoituksesta.


Saaristokunnat
Lisätietoja: vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 648 489

Maakuntahallitus antoi lausuntonsa maa- ja metsätalousministeriölle valtioneuvoston asetusluonnoksesta saaristokunnista. Maakuntaliitto pitää perusteltuna, että nykyisen saaristokuntien asetuksen voimassaoloa jatketaan toistaiseksi. Saaristokuntien asetusluonnos on muilta osin perusteltu, mutta maakuntaliitto tukee Savonlinnan kaupungin nimeämistä uudeksi saaristokunnaksi. Lisäksi on tärkeää käynnistää selvitystyö, jossa pyritään määrittelemään saaristokuntia paremmin kuvaavat kriteerit. Kriteereissä on tavoitteena huomioida myös vapaa-ajan asuminen.


Maakuntahallitus äänesti lausunnosta valtioneuvoston asetuksesta toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista
Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen ja vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 648 489 

Etelä-Savon liiton lausuntoluonnos valtiovarainministeriölle valtioneuvoston asetuksesta toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksille vuosina 2020 – 2023 oli maakuntahallituksen käsiteltävänä.

Asetus koskee kunnille ja kuntayhtymille myönnettäviä valtionavustuksia toiminnan tehostamista, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista ja pelastustoiminnan uudistamista tukeviin hankkeisiin. Hankkeet tulisi toteuttaa maakunnittain.

Anna-Kristiina Mikkonen (sd.) esitti kokouksessa maakuntaliiton lausuntoesityksestä erisisältöisen lausunnon antamista. Mikkosen lausuntoehdotusta kannatti Lea Sairanen (kok.). Jarkko Wuorinen (keskusta) äänesti tyhjää. Maakuntaliiton pohjaesitys lausunnosta valtioneuvoston valtionavustuksista hyväksyttiin äänin 10-2.

Maakuntahallitus antoi pohjaesityksen mukaisen lausunnon, jonka mukaan Valtioneuvoston asetusluonnoksen mukainen rahoitus on Etelä-Savon näkökulmasta erityisen tarpeellinen toiminnan tehostamisen ja uudistamisen tukemiseksi. Kahden sote-kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin maakunnassa tarvitaan kaikki mahdollinen tuki yhtenäisten linjausten löytämiseksi palveluiden järjestämiseen. Maakuntajakolähtöisen rahoituksen turvin pystytään lisäksi hyödyntämään Sipilän hallituksen aikaisen maakunta- ja sote-uudistuksen hyvin alkaneen valmistelun aineistoja.


Maakuntahallitus evästi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistuksen jatkovalmistelua
Lisätietoja: Aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760

Ympäristöministeriö on 11.10.2019 pyytänyt maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistuksen osalta kommentteja uutta alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevista alustavista pykäläluonnoksista.

MRL uudistuksen tavoitteena on mm. kaavajärjestelmän ajantasaistaminen ja yksinkertaistaminen, ilmastonäkökulman huomiointi, kaavamonopolin ja kaavahierarkian säilyttäminen, kaavaprosessin sujuvuuteen ja vaikutusten arviointiin panostaminen sekä digitaalisuus. Hallituksen esitys eduskunnalle MRL uudistuksesta on tarkoitus tehdä syysistuntokaudella 2021.

Maakuntahallitus kiinnitti huomiota lakimuutosvalmistelun ja esityksen keskeneräisyyteen. Nyt kommenteilla oleviin pykäläluonnoksiin ei sisälly esimerkiksi lupajärjestelmää tai kaavojen toteuttamista koskevia pykäliä. Luonnoksia ei myöskään ole sovitettu yhteen muun lainsäädännön kanssa. Esitykset ovat kuitenkin merkittävä osa kaavajärjestelmän ja lupajärjestelmän muodostaman palveluketjun kokonaisuutta. Esitystä on vaikea kommentoida, koska lakimuutoksen kokonaisuus ei hahmotu. Jääkin hieman epäselväksi, mikä on yksityiskohtaisen, pelkän kaavajärjestelmän pykälätason kommentoinnin tavoite tässä vaiheessa, kun lain kokonaisuudistus, sen perustelut ja vaikutusten arviointi ovat keskeneräisiä.

Jatkovalmistelun osalta maankuntahallitus korostaa nykyisen MRL:n toimivuusarvioinnin (2014) täydentämistä. Toimivaa suunnittelujärjestelmää ei saa romuttaa. Ennen kuin suunnittelujärjestelmän muuttamisesta päätetään, tulisi selvittää tarkemmin nykyisen järjestelmän toimivuus ja kehittämisen mahdollisuudet. Lain jatkovalmistelussa tulisi keskittyä tarvelähtöiseen kehittämiseen maan eri osien erityispiirteet huomioon ottaen, tarkasteltava kaavajärjestelmän toimivuutta erilaisten alueiden erilaisissa suunnittelutarpeissa sekä pilotoitava luonnonvarojen suunnittelujärjestelmää ja paneuduttava vaikutusten arviointiin.


Kymenlaakson maakuntakaava 2040 -kaavaehdotus
Lisätietoja: va. kaavoituspäällikkö Satu Karjalainen, p. 040 682 5578

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti lausunnosta Kymenlaakson maakuntakaava 2040 -kaavaehdotukseen.

Kymenlaakson kaavaehdotukseen on merkitty Savon radan osuus Kouvolasta pohjoiseen sanoilla päärata, suunniteltu tai kehitettävä. Tällä merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät pääradat, joihin liittyy merkittäviä parantamisen tarpeita. Etelä-Savon maakuntaliitto pitää ratkaisua erittäin hyvänä, onhan kyseisen rataosuuden merkitys ylimaakunnallisissa henkilö- ja tavaraliikenneyhteyksissä huomattava.

Maakuntaliitto pitää hyvänä, että  välille Kouvola Koskenkylä on osoitettu vaihtoehtoinen pääradan linjaus. Nykyisessä valtakunnallisessa suunnittelutilanteessa Etelä-Savon maakuntaliitto katsoo Kymenlaakson maakuntakaavaratkaisun oikeaksi ja perustelluksi myös itäisen nopean ratayhteyden vaihtoehtojen ja niiden jatkosuunnittelun osalta.


TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ MONIALAINEN YHTEISPALVELU JÄRJESTETÄÄN MAAKUNNALLISENA YHTEISTYÖNÄ
Lisätietoja: Vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, puh. 0400 618 489

Maakuntavaltuusto kävi perusteellisen keskustelun ja äänesti TYP-johtajan eli monialaisen yhteispalvelun järjestämistä johtavan henkilön toimen perustamisesta Etelä-Savon maakuntaliittoon. Kari Ojala (sd.) esitti, että esitys toimen perustamisesta palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, kunnes kaikki Etelä-Savon kunnat ovat hyväksyneet sopimusluonnoksen. Ojalan esitys kaatui äänestyksessä äänin 9-2 (tyhjiä kaksi).

Sopimusluonnoksessa esitetään, että yhteispalvelu järjestetään yhtenä maakunnallisena kokonaisuutena. TYP-johtaja sijoittuu osaksi Etelä-Savon maakuntaliiton toimintaa siten, että sopimuskunnat vastaavat toiminnan kustannuksista. Sopimuskuntia ovat Etelä-Savon kunnat Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava. Heinävesi ja Joroinen ovat järjestäneet TYPin yhdessä Leppävirran ja Varkauden kanssa.

Maakuntahallitus päätti perustaa pohjaesityksen mukaisesti Etelä-Savon maakuntaliittoon TYP-johtajan eli monialaisen yhteispalvelun järjestämistä koordinoivan henkilön toimen. Toimi on aluksi määräaikainen. Se perustetaan ensi vuoden alussa, kun aiemmat sopimukset ovat päättyneet ja edellyttäen, että kaikki kunnat hyväksyvät sopimusluonnoksen.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on lakisääteinen palvelu. Se tarjoaa TE-toimiston, kuntien ja Kelan ohjausta ja palveluita työttömille työnhakija-asiakkaille. Lyhenne TYP tulee aiemmin käytetystä Työvoiman palvelukeskus – nimikkeestä.


MAAKUNTALIITTO PÄIVITTÄÄ ETELÄ-SAVON MAAKUNTASTRATEGIAN LAAJASSA JA OSALLISTAVASSA PROSESSISSA VUODEN 2020 AIKANA
Lisätietoja: Ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 0400 618 489

Etelä-Savon maakuntaliitto päivittää ensi vuoden aikana maakuntastrategiansa laajassa maakunnallisessa yhteistyössä. Työn tavoitteena on löytää ja täsmentää alueelliset vahvuudet, joiden kanssa Etelä-Savon elinvoimaa ja hyvinvointia rakennetaan. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös muuttuvaa toimintaympäristöä. Yhdessä päivitetty strategia nivoo yhteen maakunnan kehittämisen linjaukset vuoteen 2030 saakka. Työlle on erityinen tilaus uuden hallitusohjelman myötä ja valmisteilla olevan EU:n uuden budjettikauden 2021-2027 kynnyksellä. Valmistelu kytkeytyy tiiviisti myös eri tahoilla samassa aikataulussa tehtävään muuhun maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kehittämisohjelmatyöhön. 

Maakunnan toimijoilta on jo saatu suuntaviivoja työlle: nykyisen strategian metsä, ruoka ja vesi -kärjet ovat edelleen hyvä ja yhteiseksi koettu lähtökohta maakunnan kehittämiselle. Strategian painotuksia punnitaan maakuntaa laajasti osallistavassa ja avoimessa valmisteluprosessissa. Työ käynnistyy joulukuussa 2019 maakuntaliiton järjestämissä metsä, ruoka ja vesi -teemojen tilannekuvaseminaareissa. Valmistelussa hyödynnetään muun muassa maakuntauudistuksen valmistelussa tehtyä strategiatyötä, nykyisen strategian pohjaksi tehtyjen skenaarioiden seurantaa sekä maakunnallista ennakointityötä. Strategiasisällöt työstetään ensi vuonna niin, että päivitetyn strategian ensimmäinen luonnos voidaan loppukesästä lähettää lausuntokierrokselle. Maakuntavaltuusto käsittelee ja hyväksyy Etelä-Savon maakuntastrategian syyskokouksessaan 2020.


ETELÄ-SAVON EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN ITÄ-SUOMEN LIIKUNTANEUVOSTOON
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Anne Kokkonen, puh. 044 770 0512

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti palauttaa Etelä-Savon edustajien nimeämisen Itä-Suomen liikuntaneuvostoon toimikaudelle 2020-2023 uudelleen valmisteltavaksi. Maakuntahallitus haluaa käydä vielä kierroksen kuntien ja liikuntatahojen kanssa ennen ehdokkaiden lopullista valintaa.

Itä-Suomen liikuntaneuvoston tehtävä on antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita alueellisen liikuntapolitiikan kannalta laajakantoisista ja alueellisesti merkittävistä asioista. Se myös edistää eri toimialojen yhteistyötä liikuntapolitiikan tavoitteiden suuntaisesti ja antaa lausunnon aluehallintovirastolle liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksistä ja perustamiskustannuksiin myönnettävistä avustuksista.


PALVELUSOPIMUS KUNTALIITON JA MAAKUNTIEN LIITON VÄLILLÄ HYVÄKSYTTIIN
Lisätietoja: Vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, puh. 0400 618 489

Maakuntahallitus hyväksyi uusitun palvelusopimuksen Suomen Kuntaliiton ja maakuntien liittojen välillä. Uudessa sopimuksessa Kuntaliiton tarjoamat palvelut täsmentyvät ja edunvalvontayhteistyön toimintamalliin kirjataan tavoitteet. Kuntaliiton ja maakuntien liittojen edustajat sopivat vuosittain syksyisin seuraavan vuoden yhteistyöstä ja toimenpiteistä.

Kuntaliitto tukee maakuntien liittojen edustajan nimeämismahdollisuutta maakuntien liittojen tehtäviä koskevien lakien valmisteluryhmiin. Maakuntajohtajat ja Kuntaliiton johto seuraavat vuosittain edellisen vuoden yhteistyön ja toimenpiteiden toteumaa.


RAHOITUSTA SELVITYKSEN TEKEMISEEN: ELINTARVIKETEOLLISUUDEN EKOTEOLLISET SYMBIOOSIT – SOVELTUVUUS ETELÄ-SAVOON
Lisätietoja: Ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, p. 040 757 6698

Etelä-Savon maakuntahallitus myönsi 94 000 euroa Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta Helsingin yliopiston hankkeelle Elintarvikeketjun ekoteolliset symbioosit – soveltuvuus Etelä-Savoon. Hankkeessa selvitetään ja tehdään suunnitelma paikallisesta ekologisesti kestävästä, ilmastotehokkaasta ja ravinteita kierrättävästä elintarvikejärjestelmästä.

Järjestelmä on ruokaketjun bioenergiaomavarainen yritystoimintamalli, joka myös tuottaa bioenergiaa muuhun tuotantotoimintaan ja liikenteeseen. Uusi toimintamalli ei korvaa vanhaa järjestelmää, vaan tarjoaa sen rinnalle uuden, ilmastotehokkaan ja ravinteet kierrättävän järjestelmän. Paikallinen järjestelmä tukee maaseudun yritystoiminnan ja maaseutukuntien elinvoiman kasvua. Hankkeen tuloksena Etelä-Savon maakunta toimii ruokajärjestelmän edelläkävijänä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Uudenlaiseen, kestävään ja paikallistettuun ruoantuotantojärjestelmään siirtymiselle on sekä mahdollisuus että tilaus.

Lisätietoja: 
Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270 ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584.

Maakuntahallituksen kokoustiedote 27.1.2020
Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 27.1. Etelä-Savon maakunnan osallisuusohjelman. Maakuntahallitus nimesi Ilpo Lehtisen Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmään Etelä-Savon ELY-keskuksen edustajaksi Maija Puurusen tilalle.
27.01.2020
Etelä-Savon saaristokuntien ja saaristo-osakuntien saaristolisät säilyvät ennallaan
Etelä-Savossa saaristokuntia ovat Enonkoski, Puumala ja Sulkava ja saaristo-osakuntia puolestaan Hirvensalmi, Mikkeli ja Savonlinna.
27.01.2020
Saimaa-ilmiön sytyttäjät rengasmatkalla Itä-Suomessa
Jani Halme, Saimi Hoyer ja Sari Kaasinen lähtevät rengasmatkalle jakamaan itäsuomalaista ilosanomaa ja innostamaan kaikkia mukaan luomaan ainutlaatuista Saimaa-ilmiötä.
16.01.2020
Osallistu saariston kehittämiseen, vastaa kyselyyn 19.1.2020 mennessä!
Saaristoasiain neuvottelukunta, SANK, on käynnistänyt valtakunnallisen saaristo-ohjelman laadinnan. Saaristossa asuvilla, siellä aikaa viettävillä ja saaristoasioiden parissa työtä tekevillä on paras käsitys saaristossa elämisen nykytilasta ja kehittämistarpeista.
19.12.2019
Etelä-Savon Leader-toimintaryhmät ja maakuntaliitto syventävät yhteistyötä
Yhteistyön syventämiseen kuuluu uuden ohjelmakauden valmistelu, kulttuuripääkaupunkityön yhteinen edistäminen, ennakointitiedon hyödyntäminen ja elinkeinorakenteen murrokseen vastaaminen.
19.12.2019
Etelä- ja Pohjois-Savon alueiden toimijoita kuultiin sote-uudistuksen aluejaosta
Sote-ministeriryhmä kutsui Etelä- ja Pohjois-Savon alueiden toimijat saman pöydän ääreen keskustelemaan maakuntajaosta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa.
17.12.2019
Maakuntahallituksen joulukuun kokouksen tiedote
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui tänään vuoden viimeiseen kokoukseensa Mikkelissä. Maakuntahallitus antoi lausuntoja ja myönsi rahoitusta viidelle hankkeelleyensä noin 850 000 euroa.
16.12.2019
Itä- Suomen maakunnat kiirehtivät valtiolta rahaa Saimaan kanavaan
Varustamoilta saatujen tietojen mukaan rahtiliikenne uhkaa vähentyä edelleen, jos ne eivät uskalla tehdä investointipäätöksiä uusista, suuremman kokoluokan rahtialuksista.
04.12.2019
Esitä mielipiteesi EU:n rakennerahasto-ohjelman valmistelun aloittamisesta
Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta
29.11.2019
Vapaa-ajan asukkaat ovat maakunnan parhaita!
Maakunta palkitsi Etelä-Savon vapaa-ajan asukkaat maakunnan parhaina 2019. Lisäksi palkinnon saivat muotoilun ja käsityön ammattilainen Pauliina Rundgren Mikkelistä ja Järvisydämen yrittäjä Markus Heiskanen Rantasalmelta.
28.11.2019
Etelä-Karjala ja Etelä-Savo perustivat yhteisen yhdistyksen Saimaan markkinointiin
Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Savon maakuntaliitto sekä Lappeenrannan, Imatran, Mikkelin, Savonlinnan ja Varkauden kaupungit päättivät syksyllä 2019 jatkaa hyväksi havaittua Saimaa-sopimukseen perustuvaa markkinointi- ja kehittämisyhteistyötä.
27.11.2019
Venäläisen kirjallisuuden helmiä: 1800-luvun klassikot
Tervetuloa kuulemaan venäläisen kirjallisuuden helmistä!
27.11.2019
Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO –yrityspilotissa rahoitetaan 7 hanketta liittyen puun arvoketjun tuoteinnovaatioihin
ELMO-yrityspilotin rahoitushaku toi määräaikaan mennessä 17 hakemusta, joista 7 hanketta valittiin rahoitettavaksi. Jaettavien innovaatiosetelien yhteissumma on 279 000 €.
22.11.2019
Terhi Venäläinen jatkaa maakunnan nuorten osallisuuden kehittämistä!
Kolme hanketyöntekijää aloittaa vuodenvaihteessa työnsä maakuntaliiton hankkeissa. Terhi Venäläinen ja Emmi-Elina Fjällström aloittavat nuorten osallisuutta vahvistavan -ESR -hankkeen projektikoordinaattoreina ja Jussi Linnala projektipäällikkönä digituen alueellisessa koordinaatiotehtävässä. 
22.11.2019
Maakuntavaltuuston kokoustiedote 19.11.2019, Vain yhtenäinen Etelä-Savo pärjää ja menestyy!
Etelä-Savon maakuntavaltuusto kokoontui tiistaina 19.11. Savonlinnassa. Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan Etelä-Savon maakuntaliiton talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2022.
19.11.2019
Julkilausuma: Vain yhtenäinen Etelä-Savo pärjää ja menestyy!
Etelä-Savon maakuntavaltuuston mielestä Etelä-Savon maakunta pärjää ja menestyy parhaiten yhtenäisenä.
19.11.2019
Maakuntahallituksen tiedote 18.11.
Maakuntahallitus antoi lausuntonsa maa- ja metsätalousministeriölle saaristokunnista, valtioneuvoston asetusluonnoksesta sote- ja pelastustoiminnan uudistamisen valtionavustuksista ja ehdotetusta Kymenlaakson maakuntakaavasta. Hallitus päätti kokouksessa yhdestä hankerahoituksesta.
18.11.2019
Maakuntahallitus lausui saaristokunnista ja Kymenlaakson maakuntakaavasta
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 18.11. Mikkelissä. Hallitus lausui kokouksessaan useista asioista ja teki yhden rahoituspäätöksen.
18.11.2019
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kiinnostui vesiliikennehankkeen tavoitteesta
500 rekkalastillista päivässä Saimaan laivoihin = 60 000 tonnin leikkaus CO2-päästöihin vuodessa
29.10.2019
Maakuntahallitus päätti rahoituksesta neljälle hankkeelle
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui tänään Mikkelissä. Hallitus myönsi kokouksessaan rahoitusta noin 800 000 euron edestä neljälle hankkeelle.
28.10.2019
Saimaa-ilmiöllä ilmiömäiset teemat: vesi, sillat ja itäinen ilo
Valitut teemat kumpuavat Itä-Suomea yhdistävistä haasteista ja kehittämisen painopistealueista.
21.10.2019
Järjestöjen ääni kuuluu Etelä-Savossa
Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta haluaa saada laajan järjestötoimijoiden joukon ja kansalaisten äänen kuuluviin. Toiminta käynnistyi lokakuun alussa pidetyssä järjestäytymiskokouksessa.
16.10.2019
Kenelle myöntäisit Etelä-Savon parhaat –palkinnon vuonna 2019?
Etelä-Savon maakuntaliitto etsii jälleen maakunnan parhaita yhteishengen, identiteetin tai imagon kohentajia.
14.10.2019
Etelä-Savon väestöennuste vuoteen 2040 päivitetty
Tilastokeskuksen väestöennustelaskelmien mukaan Etelä-Savon maakuntaan on odotettavissa edelleen tasaista väkiluvun alenemista aina vuoteen 2040 saakka.
30.09.2019
Itärata -hankkeen verkkosivut
Käy lukemassa verkkosivuilta, miksi Itärata on ratkaisu, jolla käännetään itäisen Suomen kehitys nousuun.
25.09.2019
Etelä-Savon maakuntahallituksen kokoustiedote 23.9.
Hallitus myönsi kokouksessaan rahoitusta noin 2,2 miljoonan euron edestä seitsemälle hankkeelle.
23.09.2019
Etelä-Karjala ja Etelä-Savo siirtyvät matkailun yhteismarkkinoinnissa seuraavalle tasolle – Saimaa sopimus
Saimaan yhteismarkkinoinnin tehostamista suunnitellaan kahden maakunnan voimin. Etelä-Karjala ja Etelä-Savo päivittävät Saimaa-sopimuksen ulottumaan ainakin vuoteen 2025 asti, koska kokemukset ovat kolmelta vuodelta hyvät.
27.08.2019
TIEDOTE: SDP:n kesäkokouksen iltatilaisuus Savonlinnassa 27.8.
SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunta, ministeriryhmä ja puoluejohto saapuvat Varkauteen ja Savonlinnaan kesäkokoukseensa elokuun lopussa. Etelä-Savon maakuntaliitto isännöi tiistaina Savonlinnan ravintola Wanha Kasinolla järjestettävää iltatilaisuutta.
26.08.2019
Missä mennään Arctic Investmetnt Platform -hankkeessa?
Arctic Investment Platform (AIP) -hanke tukee pohjoisten harvaanasuttujen alueiden rahoitusyhteistyötä. Hankkeessa tuotetaan toteutettavuusselvitys, joka sisältää analyysin alueen investointitarpeista ja -potentiaalista sekä esitykset rahoitusmallista ja tukijärjestelmästä.
22.08.2019
Kannanotto EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021–2027 varojen jakoon
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat kokoontuivat 21.-22.8. maakuntien huippukokoukseen Kuopiossa teemalla Itä- ja Pohjois-Suomi - kestävää kasvua koko Suomelle. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa kansallisesta ja EU:n aluepolitiikasta sekä IP -alueen yhteistyöstä. 
22.08.2019
Rahoitusta kahteen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeeseen
Maakuntahallitus myönsi kokouksessaan rahoitusta kahdelle hankkeelle noin 1,5 miljoonaa euroa.
17.06.2019
Ei tyrmätä etukäteen
Uuden hallituksen sote-uudistuksen pohjana on kahdeksantoista maakuntaa, joista Etelä-Savo on yksi.
27.05.2019
Menetelmiä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen
Haukivuoren ja Kangasniemen julkisten rakennusten arvoa, kuntoa ja uusiokäyttömahdollisuuksia on selvitetty Etelä-Savon maakuntaliiton hankkeessa. Esimerkkitaajamien perusteella kehitettiin yhteistyömuotoja ja -menetelmiä taajamien elinvoiman edistämiseksi sekä julkisen rakennuskannan hallintaan ja kestävään uusiokäyttöön.
24.05.2019
MAAKUNTAHALLITUS 20.5.: Paikkariippumattoman työn yleistyminen voi muuttaa väestöennusteen suuntaa
Paikkariippumaton työ ja sen edellyttämän toimintaympäristön mahdollistaminen sekä maakunnan vahvuuksiin satsaaminen vaikuttavat väestökehitykseen.
20.05.2019
Vastaa liikkumisen ilmastotalkoot kyselyyn ja voita Jopo (Itä-Suomi)
Pohjois-Savon ELY-keskus yhdessä Pohjois-Savon liiton, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa selvittää verkkokyselyllä itäsuomalaisten näkemyksiä liikkumisen ilmastotalkoista ja tarpeesta vähentää oman liikkumisensa päästöjä. Kyselyn tuloksia käytetään Itä-Suomen liikennejärjestelmän kehittämiseen ja kansallisella tasolla vaikuttamiseen.
06.05.2019
Keskushallinnon vastaisku
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen pohtii blogissaan siirtyykö päätöksenteko kahdeksaltatoista maakunnalta keskusvirastoihin.
02.05.2019
Itä-Suomen neuvottelukunnan kannanotto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun alkuvaiheeseen
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun selvitykset on laadittava tasapuolisesti ja vuorovaikutteisesti sekä tavoitteet määriteltävä asiakaslähtöisesti.
30.04.2019
Itä-Suomen neuvottelukunnan kokoustiedote 24.4.2019
Itä-Suomen maakunnat tarjoavat liikenne- ja viestintäministeriölle tietoja ja osaamista valtakunnallisen liikennejärjestelmän suunnitteluun vuorovaikutuksen lisäämiseksi.
25.04.2019
TIEDOTE: Alueellisten erojen takia Itä- ja Pohjois-Suomi tarvitsee oman EU-ohjelman
Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnat ovat ilmaisseet yhteisen huolensa EU:n ohjelmakauden 2021–2027 kansallisen valmistelun tilanteesta. Neuvottelukuntien mielestä Suomessa ei suhtauduta tarpeeksi vakavasti Euroopan komission tuoreisiin näkemyksiin maamme sisäisistä kehittyneisyyseroista.
25.04.2019
Kysely sähköautoista matkailuliikenteessä
Tervetuloa vastaamaan Etelä-Savon yrittäjille suunnattuun kyselyyn sähköautoista matkailuliikenteessä. Vastaathan kyselyyn 10.5. mennessä!
24.04.2019
Saimaan pääsy UNESCOn Global Geopark -verkostoon etenee
UNESCOn arviointiraportissa todetaan, että kaikki edellytykset UNESCO Global Geopark -statukselle ovat Saimaalla kunnossa ja vaaditut kehitystoimet ovat helposti toteutettavissa.
18.04.2019
TIEDOTE: EU-komissio huolissaan Suomen alueellisista kehittyneisyyseroista
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat esittävät tulevalle EU-budjettikaudelle omaa rakennerahasto-ohjelmaa, joka vastaa harvaan asutun pohjoisen alueen erityishaasteisiin.
16.04.2019
TIEDOTE: Etelä-Savon maakuntahallituksen kokous16.4.2019
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 16. huhtikuuta Mikkelissä. Maakuntahallitus keskusteli mm. Itä-Suomen yhteisistä tavoitteista ja päämääristä valtakunnalliseen liikennejärjestelmään ja päätti rahoituksesta viidelle hankkeelle.
16.04.2019
Kulttuurileijonat ruotivat ideoita luolassaan
Ensimmäinen Etelä-Savon kulttuurileijonien luolatapahtuma järjestettiin perjantaina 5.4. Mikkelissä. Rahoitushenkinen tapahtuma, jossa ammattilaiset ruotivat yhdeksän uutta luovaa ideaa, oli ehdottomasti menestys.
05.04.2019
Maakuntauudistus oli sopiva syyllinen
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen pohtii 4.4. Savon Sanomien Torstaivieras -osiossa nopeita keinoja elinvoiman kehittämiseen. Maakunta- ja sote-uudistuksen hyviä tuloksia ei ole syytä hukata. Keskushallinnon yksityiskohtaisen ohjauksen sijaan on luotava rakentava yhteistyö maakuntien, kuntien ja valtion kesken.
04.04.2019
Itäradoista tulee tulevaisuuden kasvukäytäviä
Itäratoja ei tule nähdä yksinomaan liikennekäytävinä, vaan niillä on isompi merkitys koko Itä- ja Kaakkois-Suomen kehityksen kannalta.
04.04.2019
Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän tiedote 22.3.2019
Yhteistyöryhmä evästi koheesiopolitiikan ja maaseudun kehittämisohjelman valmistelua ja puolsi rahoitusta neljälle hankkeelle, yhteensä noin 1,3 miljoonan euron edestä.
26.03.2019
Tietoliikennealustan rakentamisessa ja vision luonnissa yhteistyö on ratkaisevaa
Etelä-Savo on huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuuden osalta Suomen sisäisessä vertailussa jälkijunassa. Samaan aikaan niin julkisen sektorin palveluiden kuin kaupallisten toimijoidenkin palvelutuotanto siirtyy kasvavassa määrin digitaalisiin kanaviin.
21.03.2019
MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSTIEDOTE 18.03.2019
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 18. maaliskuuta Mikkelissä. Maakuntahallitus keskusteli kokouksessa mm. valtakunnallisen ja maakunnallisen liikennejärjestelmätyön tilanteesta ja maakunta- ja sote-uudistuksen päättyvästä valmistelusta.
18.03.2019
Helsingin Sanomien Kasvava Suomi -liitteessä juttu Etelä-Savosta
Etelä-Savon maakuntaliitto, Miksei Oy, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungit ovat yhteistyössä tehneet artikkelin Helsingin Sanomien liitteessä ilmestyvään Kasvava Suomi -julkaisuun. Artikkeli on nimeltään Ekologiset innovaatiot tuovat kasvua. Se tuo esille erityisesti Etelä-Savossa olevien, maakunnallisten toimijoiden tärkeän työn koko maan elinvoimaisuuden ja taloudellisen kasvun edistämisessä.
14.03.2019
Saimaan maakuntaviesti starttasi sunnuntaina 3.3.2019
Savonlinnan Tanhuvaaran Urheiluopiston laduilla hiihdetyssä viestitapahtumassa yhdistettiin ensimmäisen kerran Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntaviestit.
03.03.2019
TIEDOTE 28.2.2019: EU-komissiolta vahva tuki Itä- ja Pohjois-Suomen asemalle EU:n tulevassa koheesiopolitiikassa
Itä- ja Pohjois-Suomen näkemys alueen huomioimisesta tulevassa koheesiopolitiikassa saa komissiolta vahvaa tukea. Komission suosituksen mukaan koheesiopolitiikan rahoituksella tulee vahvistaa innovaatiotoiminnan ja tuottavuuden kasvua ohjelmakaudella 2021-2027 erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa.
28.02.2019
Maakuntahallitus kokoontui 18.2.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 18.2. Mikkelissä. Kokouksessa maakuntahallitus keskusteli väestöennusteesta, myönsi rahoitusta kahteen hankkeeseen ja antoi lausuntoja.
18.02.2019
Maakuntahallitus kokoontui 28.01.2019
Päätösasioina hallituksessa tehtiin yksi rahoituspäätös ja annettiin maakuntaliitolle valtuudet hakea Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta (EAKR) kahteen hankkeeseen.
28.01.2019
TIEDOTE: Nuorten maakunnallinen vaikuttajaryhmä starttaa Etelä-Savossa
Etelä-Savon nuorille avautuu alkuvuodesta uudenlainen mahdollisuus vaikuttaa kotimaakunnan asioihin, kun nuorten maakunnallisen vaikuttajaryhmän toiminta käynnistyy. Ryhmä ottaa kantaa maakunnan ajankohtaisiin asioihin ja maakuntauudistukseen.
18.01.2019
TIEDOTE: Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 hakuprosessi polkaistiin käyntiin!
Itä-Suomen neljän maakunnan liittojen ja keskuskaupunkien sekä Savonlinnan kaupungin edustajat kokoontuivat keskiviikkona 16.1. Savonlinnaan pohtimaan kulttuuripääkaupunkihaun etenemistä ja rahoitusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisee kansallisen kulttuuripääkaupunkihaun keväällä 2019 ja hakuaikaa on noin vuosi.
17.01.2019
MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSTIEDOTE 17.12.2018
Etelä-Savon maakuntahallituksen vuoden 2018 viimeinen kokous pidettiin maanantaina 17.12. Mikkelissä. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti ajankohtaiskatsaukseensa Itä-Suomen maakuntien yhteiset hallitusohjelmatavoitteet, joista sovittiin Itä-Suomen neuvottelukuntien kokouksessa 12.12.2018. Maakunnan tilannetta tarkasteltiin ajankohtaisten tilastojen perusteella. Erityisesti työvoiman saatavuus maakunnan työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin nousi keskusteluun. Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessa Etelä-Savon osaamisstrategian ja antoi lausunnot Valtionvarainministeriölle Heinäveden ja Joroisten kuntien mahdollisen maakuntavaihdoksen aikataulusta sekä lausunnot Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaehdotuksesta ja Pohjois-Karjalan maakuntakaavaluonnoksesta.
17.12.2018
TIEDOTE: Itä-Suomen neuvottelukunta linjasi yhteiset hallitusohjelmatavoitteet
Itä-Suomen maakunnat Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Kainuu ovat sopineet yhteisistä hallitusohjelmatavoitteista. Itä-Suomessa on paljon potentiaalia, luonnonvaroja ja erityisosaamista. Hallitusohjelmatavoitteissa esitetään toimenpiteitä, joiden avulla mahdollisuudet voidaan hyödyntää maakuntien ja koko Suomen kestävän kasvun hyväksi.
14.12.2018
TIEDOTE: Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman
Etelä-Savon maakuntavaltuusto kokoontui 26.11.2018 Mikkelin kaupungintalolle talousarviokokoukseen. Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2019-2021 sekä talousarvion vuodelle 2019.
26.11.2018
Maakunta palkitsi parhaita imagon rakentajia
Etelä-Savon parhaat -palkinto myönnetään toiminnasta, joka kohentaa merkittävällä tavalla maakunnan yhteishenkeä, identiteettiä tai imagoa. Palkinto annetaan vuosittain 1-3 yritykselle, yhteisölle tai henkilölle. Tämänvuotiset palkinnot jaettiin lauantaina 24.11. Mikkelin teatteriravintola Ilossa järjestetyssä pienimuotoisessa tilaisuudessa.
24.11.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.11.2018
Maakuntahallitus puolsi hankkeille rahoitusta yhteensä n. 2,1 miljoonan euron edestä. Lisäksi kokouksessa annettiin lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselle Vt5 tiesuunnitelman muutoksesta ja muutoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta sekä Uudenmaan liitolle lausunto alueen maakuntakaavaluonnoksesta.
20.11.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 22.10.2018
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti ajankohtaiskatsauksessaan esille maakunnan tuoreimmat väestötiedot. Lisäksi hän kertoi Itä-Suomen neljän maakunnan yhteisestä aikeesta hakea Savonlinnaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Tavoitteena on hakea Savonlinnalle ja ympäröiville alueille kansainvälistä näkyvyyttä, turismia ja monipuolista kulttuuritarjontaa. Seuraavan kerran asiaa käsitellään Itä-Suomen neuvottelukunnan kokouksessa, joka pidetään torstaina 25.10. Helsingissä. Hallitus antoi kokouksessa lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle VR:n rautateiden osto- ja velvoiteliikenteestä ja maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta kalastuslain muuttamiseksi. Päätösasiana käsiteltiin rahoituksen myöntäminen matkailukohteiden saavutettavuutta ja toimintaedellytyksiä tukevan liikennejärjestelmän kehittämiseen.
22.10.2018
TIEDOTE: Kenelle sinä myöntäisit Etelä-Savon parhaat –palkinnon vuonna 2018?
Etelä-Savo etsii jälleen maakunnan parhaita yhteishengen, identiteetin tai imagon kohentajia. Ehdotuksia ja perustelut Etelä-Savon parhaat -palkinnon 2018 saajaksi voi jättää sähköisesti maakunnan verkkosivuilla!
16.10.2018
TIEDOTE: Savot ja Karjalat suunnittelevat hakevansa Savonlinnaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026
Savonlinna on Itä-Suomen maakuntien yhteinen ehdokas Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Saimaa-ilmiö -nimen saanut yhteishanke julkistettiin torstaina 11. lokakuuta Rantasalmella järjestettävässä Itä-Suomi nousuun -kutsuseminaarissa.
11.10.2018
Maakuntahallitus kokoontui 24.9.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantai-iltapäivänä 24.9. Helsingissä. Maakuntahallitus antoi kokouksessaan useita lausuntoja. Lausunto annettiin muun muassa kasvupalveluvirastosta, erityishuoltopiireistä, Vaalijalan kehyssuunnitelmasta ja maanteiden ja rautateiden runkoverkosta. Maakuntahallitus käsitteli myös Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpano- ja rahoitussuunnitelman ja jatkoi keskustelua Heinäveden kaivoshankkeesta.
24.09.2018
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat haluavat Suomen EU-rahoitussaannon maksimointia
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokous pidettiin Lapissa 30. - 31. elokuuta 2018 teemalla Iskukykyisiä yhdessä. Mukana olivat Lapin lisäksi Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala.
31.08.2018
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen johto kokoontuu Rovaniemelle perinteiseen huippukokoukseen
Maakuntien huippukokous järjestetään tänä vuonna Lapissa 30. - 31. elokuuta 2018 teemalla Iskukykyisiä yhdessä. Mukana ovat Lapin lisäksi Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala. Samaan aikaan yhteistyössä huippukokouksen kanssa linjataan maakuntien yhteisiä kehittämisen kärkiä alueen yhteisessä Elinkeinot murroksessa (ELMO) –pilotissa.
30.08.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 27.8.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 27.8. Mikkelissä syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Ajankohtaiskatsauksessa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti esille Heinäveden kaivoshankkeen. Maakuntauudistuksen tilannekatsauksessa käsiteltiin uudistuksen aikataulumuutos ja sen vaikutukset liiton toimintaan ja talouteen vuosina 2019-2021. Kokouksessa linjattiin maakuntaliiton osallistuminen perusteilla olevaan kolmen maakunnan talous- henkilöstö- ja ICT-hallinnon yhtiöön. Muut päätösasiat liittyivät hankerahoitukseen ja Etelä-Savon vuoden 2018 kylän nimeämiseen.
27.08.2018
Taajamahankkeelle kotisivut
Etelä-Savon ja Varsinais-Suomen liittojen 'Välineitä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen'-hankkeen kotisivut on avattu.
07.08.2018
Päämajasymposiumissa puhutti Suomen sisäinen turvallisuus
Mikkelin Päämajasymposiumissa 4.7. keskusteltiin sekä vuoden 1918 tapahtumien seurauksista että tämän päivän sisäisestä turvallisuudesta.
04.07.2018
Päämajasymposium 2018 pohtii Suomen sisäistä turvallisuutta
Kaikelle kansalle avoin ja maksuton Päämajan kesäsymposium järjestetään Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa. Yhdennentoista Päämajasymposiumin kantavana teemana on Suomen sisäinen turvallisuus.
28.06.2018
Pekka Seleniukselle ja Jarkko Wuoriselle maakuntaneuvoksen arvonimet
Suomen tasavallan presidentti on myöntänyt Pekka Seleniukselle ja Jarkko Wuoriselle maakuntaneuvoksen arvonimet.
27.06.2018
Maakuntaliitossa avoinna viestintäpäällikön tehtävä
Etelä-Savon maakuntaliitto hakee viestintäpäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
26.06.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 18.6.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 18.6. Mikkelissä. Ennen kesätaukoa pidetyssä kokouksessa hallitus antoi lausuntoja, valtuutti Etelä-Savon maakuntaliiton hakemaan jatkoaikaa Etelä-Savon ennakointiverkko -hankkeelle ja päätti myöntää rahoitusta neljälle hankkeelle.
18.06.2018
Maakuntavaltuusto käsitteli vuoden 2017 toimintaa ja taloutta
Maakuntavaltuusto kokoontui Mikkelissä 28.5.2018 käsittelemään vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
28.05.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 21.05.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 21.5. Mikkelissä. Maakuntahallituksen toinen varapuheenjohtaja, Teemu Hirvonen, osallistui viimeistä kertaa Etelä-Savon maakuntahallituksen kokoukseen, sillä uudet työtehtävät vievät hänet pääkaupunkiseudulle. Maakuntahallitus kiittää Hirvosta yhdeksän vuotta kestäneestä hyvästä työstä maakunnan hyväksi!
21.05.2018
Etelä-Savossa on modernin arkkitehtuurin helmiä - selvityksenkin mukaan!
Etelä-Savon maakuntaliitossa on valmistunut FM Laura Vikmanin laatima taustaselvitys maakunnan modernista arkkitehtuurista. Selvitykseen on koottu yhteen valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten inventointien tietoja. Inventointi tarkoittaa puolueetonta selvitystä alueen, maiseman ja rakennuskannan kulttuurihistoriallisista arvoista. Inventointia varten tehdään valokuvauksia, maastokäyntejä, haastatteluja, arviointeja, museoarkistoihin perehtymistä ja aineiston kokoamista.
19.03.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.2.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 19.2. Mikkelissä. Pitkällä asialistalla oli muun muassa asiaa maakuntauudistuksesta, maakuntaliiton tilinpäätös ja henkilöstöraportti, kuitulaboratorion investoinnit, villiruuan kehittämisen yksikkö, puukaupan huutokauppapalvelu ja hallitukselta pyydetyt lausunnot. Maakuntajohtaja esitteli kokouksen alussa maakunnan työttömyystilanteen. Työttömyystilanne on parantunut viime vuodesta, mutta on silti maan keskiarvoa huonompi. Väestö maakunnan alueella on vähentynyt vuoden aikana merkittävästi. Matkailuun liittyvistä hankkeista keskusteltiin kokouksessa, hankkeiden yhtenä tavoitteena on yöpymisten määrän lisääminen alueella.
19.02.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 15.01.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 15.1.2018 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. Hallitus keskusteli maakunta- ja sote-uudistuksesta ja päätti kahden AIKO (alueelliset innovaatiot ja kokeilut) -rahoituksen myöntämisestä.
15.01.2018