Tietopalvelu

TIEDOTTEET JA UUTISET


Maakuntahallitus päätti rahoituksesta neljälle hankkeelle

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui tänään Mikkelissä. Hallitus myönsi kokouksessaan rahoitusta noin 800 000 euron edestä neljälle hankkeelle.

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui tänään Mikkelissä. Hallitus myönsi kokouksessaan rahoitusta noin 800 000 euron edestä neljälle hankkeelle.

Maakuntahallitus keskusteli kokouksen päätteeksi maakunnan ajankohtaisista asioista:

Väestö

Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan väkiluku väheni Etelä-Savossa tammi-syyskuun 2019 aikana yhteensä 1 705 henkilön verran. Muuttovoittoisia kuntia ovat Hirvensalmi, Pertunmaa ja Sulkava. Etelä-Savon ennakkoväkiluku oli syyskuun lopussa 142 910.

Tilastokeskus julkaisi syyskuussa väestöennusteen, jonka mukaan vuonna 2040 Etelä-Savossa olisi noin 26 600 asukasta nykyistä vähemmän. Nykyisellä maakunta- ja kuntajaolla asukkaita tulisi olemaan 116 522 noin 20 vuoden kuluttua. Heinäveden ja Joroisen vuonna 2021 tapahtuvan maakuntavaihdoksen huomioiden Etelä-Savon väkiluku on vuonna 2040 yhteensä 110 545. Lisäksi Etelä-Savo tulee olemaan yhä edelleen ikääntynein maakunta.

Ennakoidun väestökehityksen suunta on huolestuttava, mutta samalla tulee muistaa, että ennusteen laatimisen mittauspisteet ovat vuosissa 2014-2018, jotka olivat muuttotappioltaan maakunnalle ja varsinkin Savonlinnan seudulla Opettajankoulutuslaitoksen lakkautuksen myötä erityisen synkät. Valoisempaa väestöennusteessa on se, että kokonaisnettomuutto kääntyy Etelä-Savossa positiiviseksi vuonna 2027.

Väestöennusteiden rinnalla on hyvä seurata ns. kausiväestön sijoittumista ja kehittymistä sekä arvioida jatkossa maakuntaan ja itäiseen Suomeen viime aikoina kohdistettuja merkittäviä investointeja, kuten Parikkalan rajanylityspaikan avaamista sekä Savonlinnan aloituspaikkojen lisäämistä ammattikorkeakoululle.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu etenee

Koko itäinen Suomi on valmistautunut hyvin Suomen ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman käynnistymiseen ja on heti alusta alkaen työssä mukana. Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut parlamentaarisen ohjausryhmän ja yhteistyöryhmän valmistelemaan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen on Itä-Suomen yhteinen edustaja suunnitelmaa ohjaavassa yhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmä koordinoi vuorovaikutusta suunnitelman valmistelussa, osallistuu suunnitelman tekemiseen ja tuo valtakunnalliseen suunnitteluun alueellista tietoa asiakastarpeista. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman on tarkoitus valmistua keväällä 2021. Itä-Suomen maakuntien liitot tekevät tiivistä yhteistyötä liikenteen edunvalvonnassa.


ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSEN STRATEGINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2020-2023
Lisätietoja: Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707​

Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen esitteli maakuntahallitukselle syksyn aikana laadittua valtion aluehallinnon strategia-asiakirjaa. Asiakirjan pohjalta laaditaan aluehallintovirastoille ja ELY-keskuksille tulossopimukset vuosille 2020-2023.

Maakuntahallitus kävi keskustelun näkemyksistä ja linjauksista, jotka ELY-keskuksen työssä ovat tärkeitä. Maakuntahallitus näki ELY-keskuksen tavoitteiden olevan hyvin linjassa maakunnan strategisten kärkien metsä-vesi-ruoka kanssa ja tukevan maakunnan elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä. ELY-keskuksen seuraava tehtävä on aloittaa konkreettiset toimenpiteet kumppanuuksissa eri toimijoiden kanssa. Kokouksessa keskusteltiin esimerkiksi vesiliikennetoiminnasta. Sitä tehostetaan viranomaisten, koululaitosten ja yritystoiminnan kumppanuuksilla niin, että osaaminen voidaan kaupallistaa ja maakuntaan syntyy alalle uusia kasvuhaluisia yrityksiä työpaikkoja.

Maakuntien liittojen edustajana valmistelutyöryhmässä on toiminut maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.


TALOUSARVIO 2020, TALOUSSUUNNITELMA 2021-2022 JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ
Lisätietoja: Vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, puh. 0400 618 489

Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi osaltaan Etelä-Savon maakuntaliiton talousarvion ja taloussuunnitelman sekä muutoksen luottamushenkilöiden palkkiosääntöön ja päätti esittää ne edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi 19.11.2019.

Maakuntaliiton taloudessa noudatetaan vuonna 2020 tiukkaa linjaa. Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022 on valmisteltu maakuntahallituksen linjausten ja seutukuntakierroksen palautteen mukaisesti. Kuntien maksuosuuksiin ei esitetä muutoksia. Vuoden 2020 aikana valmistaudutaan Joroisten ja Heinäveden siirtymiseen pois maakunnasta. Joroisten ja Heinäveden maakunnan vaihdoksesta vuoden 2021 alusta on tehty valtioneuvosten päätökset aiemmin tänä vuonna.

Etelä-Savon maakuntaliiton voimassa oleva luottamushenkilöiden palkkiosääntö on ollut käytössä vuodesta 2009 lähtien. Luottamushenkilöiden palkkiosäännön päivitys koskee palkkioita ja niistä ilmoittamiseen liittyviä käytäntöjä. Päivityksen pohjaksi on käytetty vertailua saman kokoluokan maakuntaliittojen ja Mikkelin kaupungin palkkiosäännöistä.


UUSIMAA-KAAVA 2050
Lisätietoja: Aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760

Maakuntahallitus päätti jättää maakuntaliiton valmisteleman muistutuksen Uusimaa-kaava 2050:stä. Nykyisessä valtakunnallisessa suunnittelutilanteessa Uusimaa-kaavaehdotus asettaa eri itäratavaihtoehtoja perusteettomasti eriarvoiseen asemaan jatkosuunnittelussa.

Etelä-Savon maakuntaliitto kannattaa Porvoo-Kouvola -vaihtoehtoa (Itärata) uudeksi nopeaksi Helsinki-Pietari -ratayhteydeksi yhdessä Kainuun, Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien sekä Kouvolan ja Porvoon kaupunkien kanssa. Etelä-Savo edellyttää, että Uusimaa-kaavan valmisteluaineistoon lisätään sieltä puuttuva ratakäytäväselvitys Koskenkylä-Koria ja että sen johtopäätösten perusteella Uusimaa-kaavassa esitetään kaksi pitkällä aikavälillä toteutettavan yhdysradan ohjeellista linjausta Koskenkylästä kohden Koriaa (Kouvolaa).


RAHOITUSTA NELJÄLLE HANKKEELLE
Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 040 542 6140 ja kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, puh. 050 522 8587

Etelä-Savon maakuntahallitus myönsi rahoitusta yhteensä noin 800 000 euroa neljälle hankkeelle.

DAM – digitaalinen avoin muisti

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy sai rahoitusta Kansalliskirjaston kanssa toteuttamaansa DAM – digitaalinen avoin muisti -hankkeeseen, joka vastaa tarpeeseen kehittää digitaalisten aineistojen laajempaa saatavuutta ja hyödyntämismahdollisuuksia. Aineistot tarvitsevat käyttäjiä ja käyttäjät aineistoja. Tekninen kehitys ja käyttäjälähtöisyys nivotaan yhteen käyttäjä- ja kehittäjäyhteisöksi. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy edistää automaation soveltamista ja tehokkuuden lisäämistä erityyppisten digitaalisten aineistojen käsittelyssä, konvertoinnissa ja analysoinnissa. Ratkaisut tulevat laajasti käyttöön. Kansalliskirjasto yhdistää muistiorganisaation digitaaliset aineistot, niiden käyttäjät ja yhteistyötahot ja parantaa aineistojen käyttömahdollisuuksia.

Lisäarvoa metsistä - valkotryffelit hyötykäyttöön

Juvan kunnan toteuttamalla hankkeella lisätään kansalaisten tietoisuutta metsissä villinä kasvavista valkotryffeleistä, niiden tunnistamisesta ja käytettävyydestä. Valkotryffeliä voidaan käyttää ruoanlaitossa mausteen kaltaisesti. Tähän asti villinä kasvavien tryffelilajikkeiden tunnistaminen on ollut haastavaa, koska järjestelmälliseen yksilöiden tunnistamiseen tarkoitettua laitteistoa tai standardoitua tekniikkaa ei ole ollut käytettävissä. Tämä tunnistustekniikka on tarkoitus luoda tässä hankkeessa. Lisäksi hankkeessa selvitetään villitryffeleiden kasvualueen laajuutta Suomessa sekä luodaan menetelmä, jolla valkotryffeliä voidaan ympätä puiden juuristoon.

Järvi-Suomen Biokaasu

ProAgria Etelä-Savo ry:n hankkeen tavoitteena on jatkaa hyvin virinnyttä kehittämistyötä yrittäjien kanssa. Hankkeessa tuotetaan yhteistyömalli hajautetusti tuotetun liikennebiokaasun jakelulle ja poistetaan tunnistettuja esteitä liikennebiometaanin tuotannolta ja jakelulta, sekä saatetaan muodostuneet yritysryhmät investoinnin kynnykselle. Lisäksi tavoitteena on kehittää maakunnallista energiantuotantoa ja edesauttaa fossiilivapaan liikenteen kehittymistä.

AIKO-rahoitusta Etelä-Savon tavoitteelliselle tietoverkolle

Maakuntahallitus päätti myöntää Etelä-Savon maakuntaliitolle Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkko -hankkeelle tukea AIKO-rahoituksesta n. 21 000 euroa.

Hankkeen tavoitteena on tehdä suunnitelma maakunnan tavoitteellisesta tietoliikenneverkosta Etelä-Savossa. Hankkeessa ei suunnitella verkkoja yksityiskohtaisesti vaan tarkastellaan, miten eri osissa maakuntaa nopeat tietoliikenneyhteydet ovat tarkoituksenmukaisinta toteuttaa. Suunnitelmatarkkuus tarkentuu hankkeen kuluessa.


SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELUTILANNE: Lausunto STM:lle asetusluonnokseen
Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050

Maakuntahallitus kävi lähetekeskustelun SOTE-uudistuksen valmistelutilanteesta ja valtuutti maakuntaliiton viraston valmistelemaan lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle valtioneuvoston asetuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksille vuosina 2020 – 2023.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma on osa sote-uudistusta, ja siksi valtionavustusta haetaan ja jaetaan maakuntakohtaisesti. Kunkin maakunnan kunnat hakevat rahoitusta yhdessä. Rahoituksen kokonaismäärä on n. 70 miljoonaa euroa vuodelle 2020.

Maakuntahallitus näki, että maakunnan yhtenäisen valmistelun näkökulmasta on perusteltua lausua asiasta. Asetuksen lähtökohtana tulee olla hallitusohjelman mukaisesti 18 maakuntaa. Sote-maakunnan tulee olla yhtenevä maakuntajakoon perustuvan maakunnan kanssa, ainoana poikkeamana Uudenmaan erityiskysymys. Maakuntaliitto voi tarvittaessa toimia hankehallinnoijana, mikäli maakunnan kunnat ja sote-kuntayhtymät näin sopivat. Maakuntaliitto antaa lausunnon 5.11. mennessä.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Pekka Selenius puh. 0500 150 994 ja Anna-Kristiina Mikkonen, puh. 050 306 7270 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584.

  • Julkaistu 28.10.2019

Jaa


26 elo

Maakuntahallituksen kokoustiedote 26.8.2019

Maakuntahallitus kävi keskustelua liikenteen ajankohtaisista asioista 26.8. kokouksessaan. Lyhyellä aikavälillä Etelä-Savon edunvalvonnassa rataverkon eri hankkeiden painotuksista kiireellisin ja tärkein toimenpide on Savon ja Karjalan ratojen nopeuttaminen Kouvolan pohjoispuolella. Lue lisää

Uutisarkisto

Maakuntahallitus päätti rahoituksesta neljälle hankkeelle

Julkaistu 28.10.2019

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui tänään Mikkelissä. Hallitus myönsi kokouksessaan rahoitusta noin 800 000 euron edestä neljälle hankkeelle.

Maakuntahallitus keskusteli kokouksen päätteeksi maakunnan ajankohtaisista asioista:

Väestö

Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan väkiluku väheni Etelä-Savossa tammi-syyskuun 2019 aikana yhteensä 1 705 henkilön verran. Muuttovoittoisia kuntia ovat Hirvensalmi, Pertunmaa ja Sulkava. Etelä-Savon ennakkoväkiluku oli syyskuun lopussa 142 910.

Tilastokeskus julkaisi syyskuussa väestöennusteen, jonka mukaan vuonna 2040 Etelä-Savossa olisi noin 26 600 asukasta nykyistä vähemmän. Nykyisellä maakunta- ja kuntajaolla asukkaita tulisi olemaan 116 522 noin 20 vuoden kuluttua. Heinäveden ja Joroisen vuonna 2021 tapahtuvan maakuntavaihdoksen huomioiden Etelä-Savon väkiluku on vuonna 2040 yhteensä 110 545. Lisäksi Etelä-Savo tulee olemaan yhä edelleen ikääntynein maakunta.

Ennakoidun väestökehityksen suunta on huolestuttava, mutta samalla tulee muistaa, että ennusteen laatimisen mittauspisteet ovat vuosissa 2014-2018, jotka olivat muuttotappioltaan maakunnalle ja varsinkin Savonlinnan seudulla Opettajankoulutuslaitoksen lakkautuksen myötä erityisen synkät. Valoisempaa väestöennusteessa on se, että kokonaisnettomuutto kääntyy Etelä-Savossa positiiviseksi vuonna 2027.

Väestöennusteiden rinnalla on hyvä seurata ns. kausiväestön sijoittumista ja kehittymistä sekä arvioida jatkossa maakuntaan ja itäiseen Suomeen viime aikoina kohdistettuja merkittäviä investointeja, kuten Parikkalan rajanylityspaikan avaamista sekä Savonlinnan aloituspaikkojen lisäämistä ammattikorkeakoululle.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu etenee

Koko itäinen Suomi on valmistautunut hyvin Suomen ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman käynnistymiseen ja on heti alusta alkaen työssä mukana. Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut parlamentaarisen ohjausryhmän ja yhteistyöryhmän valmistelemaan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen on Itä-Suomen yhteinen edustaja suunnitelmaa ohjaavassa yhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmä koordinoi vuorovaikutusta suunnitelman valmistelussa, osallistuu suunnitelman tekemiseen ja tuo valtakunnalliseen suunnitteluun alueellista tietoa asiakastarpeista. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman on tarkoitus valmistua keväällä 2021. Itä-Suomen maakuntien liitot tekevät tiivistä yhteistyötä liikenteen edunvalvonnassa.


ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSEN STRATEGINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2020-2023
Lisätietoja: Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707​

Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen esitteli maakuntahallitukselle syksyn aikana laadittua valtion aluehallinnon strategia-asiakirjaa. Asiakirjan pohjalta laaditaan aluehallintovirastoille ja ELY-keskuksille tulossopimukset vuosille 2020-2023.

Maakuntahallitus kävi keskustelun näkemyksistä ja linjauksista, jotka ELY-keskuksen työssä ovat tärkeitä. Maakuntahallitus näki ELY-keskuksen tavoitteiden olevan hyvin linjassa maakunnan strategisten kärkien metsä-vesi-ruoka kanssa ja tukevan maakunnan elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä. ELY-keskuksen seuraava tehtävä on aloittaa konkreettiset toimenpiteet kumppanuuksissa eri toimijoiden kanssa. Kokouksessa keskusteltiin esimerkiksi vesiliikennetoiminnasta. Sitä tehostetaan viranomaisten, koululaitosten ja yritystoiminnan kumppanuuksilla niin, että osaaminen voidaan kaupallistaa ja maakuntaan syntyy alalle uusia kasvuhaluisia yrityksiä työpaikkoja.

Maakuntien liittojen edustajana valmistelutyöryhmässä on toiminut maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.


TALOUSARVIO 2020, TALOUSSUUNNITELMA 2021-2022 JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ
Lisätietoja: Vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, puh. 0400 618 489

Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi osaltaan Etelä-Savon maakuntaliiton talousarvion ja taloussuunnitelman sekä muutoksen luottamushenkilöiden palkkiosääntöön ja päätti esittää ne edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi 19.11.2019.

Maakuntaliiton taloudessa noudatetaan vuonna 2020 tiukkaa linjaa. Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022 on valmisteltu maakuntahallituksen linjausten ja seutukuntakierroksen palautteen mukaisesti. Kuntien maksuosuuksiin ei esitetä muutoksia. Vuoden 2020 aikana valmistaudutaan Joroisten ja Heinäveden siirtymiseen pois maakunnasta. Joroisten ja Heinäveden maakunnan vaihdoksesta vuoden 2021 alusta on tehty valtioneuvosten päätökset aiemmin tänä vuonna.

Etelä-Savon maakuntaliiton voimassa oleva luottamushenkilöiden palkkiosääntö on ollut käytössä vuodesta 2009 lähtien. Luottamushenkilöiden palkkiosäännön päivitys koskee palkkioita ja niistä ilmoittamiseen liittyviä käytäntöjä. Päivityksen pohjaksi on käytetty vertailua saman kokoluokan maakuntaliittojen ja Mikkelin kaupungin palkkiosäännöistä.


UUSIMAA-KAAVA 2050
Lisätietoja: Aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760

Maakuntahallitus päätti jättää maakuntaliiton valmisteleman muistutuksen Uusimaa-kaava 2050:stä. Nykyisessä valtakunnallisessa suunnittelutilanteessa Uusimaa-kaavaehdotus asettaa eri itäratavaihtoehtoja perusteettomasti eriarvoiseen asemaan jatkosuunnittelussa.

Etelä-Savon maakuntaliitto kannattaa Porvoo-Kouvola -vaihtoehtoa (Itärata) uudeksi nopeaksi Helsinki-Pietari -ratayhteydeksi yhdessä Kainuun, Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien sekä Kouvolan ja Porvoon kaupunkien kanssa. Etelä-Savo edellyttää, että Uusimaa-kaavan valmisteluaineistoon lisätään sieltä puuttuva ratakäytäväselvitys Koskenkylä-Koria ja että sen johtopäätösten perusteella Uusimaa-kaavassa esitetään kaksi pitkällä aikavälillä toteutettavan yhdysradan ohjeellista linjausta Koskenkylästä kohden Koriaa (Kouvolaa).


RAHOITUSTA NELJÄLLE HANKKEELLE
Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 040 542 6140 ja kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, puh. 050 522 8587

Etelä-Savon maakuntahallitus myönsi rahoitusta yhteensä noin 800 000 euroa neljälle hankkeelle.

DAM – digitaalinen avoin muisti

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy sai rahoitusta Kansalliskirjaston kanssa toteuttamaansa DAM – digitaalinen avoin muisti -hankkeeseen, joka vastaa tarpeeseen kehittää digitaalisten aineistojen laajempaa saatavuutta ja hyödyntämismahdollisuuksia. Aineistot tarvitsevat käyttäjiä ja käyttäjät aineistoja. Tekninen kehitys ja käyttäjälähtöisyys nivotaan yhteen käyttäjä- ja kehittäjäyhteisöksi. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy edistää automaation soveltamista ja tehokkuuden lisäämistä erityyppisten digitaalisten aineistojen käsittelyssä, konvertoinnissa ja analysoinnissa. Ratkaisut tulevat laajasti käyttöön. Kansalliskirjasto yhdistää muistiorganisaation digitaaliset aineistot, niiden käyttäjät ja yhteistyötahot ja parantaa aineistojen käyttömahdollisuuksia.

Lisäarvoa metsistä - valkotryffelit hyötykäyttöön

Juvan kunnan toteuttamalla hankkeella lisätään kansalaisten tietoisuutta metsissä villinä kasvavista valkotryffeleistä, niiden tunnistamisesta ja käytettävyydestä. Valkotryffeliä voidaan käyttää ruoanlaitossa mausteen kaltaisesti. Tähän asti villinä kasvavien tryffelilajikkeiden tunnistaminen on ollut haastavaa, koska järjestelmälliseen yksilöiden tunnistamiseen tarkoitettua laitteistoa tai standardoitua tekniikkaa ei ole ollut käytettävissä. Tämä tunnistustekniikka on tarkoitus luoda tässä hankkeessa. Lisäksi hankkeessa selvitetään villitryffeleiden kasvualueen laajuutta Suomessa sekä luodaan menetelmä, jolla valkotryffeliä voidaan ympätä puiden juuristoon.

Järvi-Suomen Biokaasu

ProAgria Etelä-Savo ry:n hankkeen tavoitteena on jatkaa hyvin virinnyttä kehittämistyötä yrittäjien kanssa. Hankkeessa tuotetaan yhteistyömalli hajautetusti tuotetun liikennebiokaasun jakelulle ja poistetaan tunnistettuja esteitä liikennebiometaanin tuotannolta ja jakelulta, sekä saatetaan muodostuneet yritysryhmät investoinnin kynnykselle. Lisäksi tavoitteena on kehittää maakunnallista energiantuotantoa ja edesauttaa fossiilivapaan liikenteen kehittymistä.

AIKO-rahoitusta Etelä-Savon tavoitteelliselle tietoverkolle

Maakuntahallitus päätti myöntää Etelä-Savon maakuntaliitolle Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkko -hankkeelle tukea AIKO-rahoituksesta n. 21 000 euroa.

Hankkeen tavoitteena on tehdä suunnitelma maakunnan tavoitteellisesta tietoliikenneverkosta Etelä-Savossa. Hankkeessa ei suunnitella verkkoja yksityiskohtaisesti vaan tarkastellaan, miten eri osissa maakuntaa nopeat tietoliikenneyhteydet ovat tarkoituksenmukaisinta toteuttaa. Suunnitelmatarkkuus tarkentuu hankkeen kuluessa.


SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELUTILANNE: Lausunto STM:lle asetusluonnokseen
Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050

Maakuntahallitus kävi lähetekeskustelun SOTE-uudistuksen valmistelutilanteesta ja valtuutti maakuntaliiton viraston valmistelemaan lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle valtioneuvoston asetuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksille vuosina 2020 – 2023.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma on osa sote-uudistusta, ja siksi valtionavustusta haetaan ja jaetaan maakuntakohtaisesti. Kunkin maakunnan kunnat hakevat rahoitusta yhdessä. Rahoituksen kokonaismäärä on n. 70 miljoonaa euroa vuodelle 2020.

Maakuntahallitus näki, että maakunnan yhtenäisen valmistelun näkökulmasta on perusteltua lausua asiasta. Asetuksen lähtökohtana tulee olla hallitusohjelman mukaisesti 18 maakuntaa. Sote-maakunnan tulee olla yhtenevä maakuntajakoon perustuvan maakunnan kanssa, ainoana poikkeamana Uudenmaan erityiskysymys. Maakuntaliitto voi tarvittaessa toimia hankehallinnoijana, mikäli maakunnan kunnat ja sote-kuntayhtymät näin sopivat. Maakuntaliitto antaa lausunnon 5.11. mennessä.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Pekka Selenius puh. 0500 150 994 ja Anna-Kristiina Mikkonen, puh. 050 306 7270 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584.

Maakuntahallituksen kokoustiedote 27.1.2020
Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 27.1. Etelä-Savon maakunnan osallisuusohjelman. Maakuntahallitus nimesi Ilpo Lehtisen Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmään Etelä-Savon ELY-keskuksen edustajaksi Maija Puurusen tilalle.
27.01.2020
Etelä-Savon saaristokuntien ja saaristo-osakuntien saaristolisät säilyvät ennallaan
Etelä-Savossa saaristokuntia ovat Enonkoski, Puumala ja Sulkava ja saaristo-osakuntia puolestaan Hirvensalmi, Mikkeli ja Savonlinna.
27.01.2020
Saimaa-ilmiön sytyttäjät rengasmatkalla Itä-Suomessa
Jani Halme, Saimi Hoyer ja Sari Kaasinen lähtevät rengasmatkalle jakamaan itäsuomalaista ilosanomaa ja innostamaan kaikkia mukaan luomaan ainutlaatuista Saimaa-ilmiötä.
16.01.2020
Osallistu saariston kehittämiseen, vastaa kyselyyn 19.1.2020 mennessä!
Saaristoasiain neuvottelukunta, SANK, on käynnistänyt valtakunnallisen saaristo-ohjelman laadinnan. Saaristossa asuvilla, siellä aikaa viettävillä ja saaristoasioiden parissa työtä tekevillä on paras käsitys saaristossa elämisen nykytilasta ja kehittämistarpeista.
19.12.2019
Etelä-Savon Leader-toimintaryhmät ja maakuntaliitto syventävät yhteistyötä
Yhteistyön syventämiseen kuuluu uuden ohjelmakauden valmistelu, kulttuuripääkaupunkityön yhteinen edistäminen, ennakointitiedon hyödyntäminen ja elinkeinorakenteen murrokseen vastaaminen.
19.12.2019
Etelä- ja Pohjois-Savon alueiden toimijoita kuultiin sote-uudistuksen aluejaosta
Sote-ministeriryhmä kutsui Etelä- ja Pohjois-Savon alueiden toimijat saman pöydän ääreen keskustelemaan maakuntajaosta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa.
17.12.2019
Maakuntahallituksen joulukuun kokouksen tiedote
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui tänään vuoden viimeiseen kokoukseensa Mikkelissä. Maakuntahallitus antoi lausuntoja ja myönsi rahoitusta viidelle hankkeelleyensä noin 850 000 euroa.
16.12.2019
Itä- Suomen maakunnat kiirehtivät valtiolta rahaa Saimaan kanavaan
Varustamoilta saatujen tietojen mukaan rahtiliikenne uhkaa vähentyä edelleen, jos ne eivät uskalla tehdä investointipäätöksiä uusista, suuremman kokoluokan rahtialuksista.
04.12.2019
Esitä mielipiteesi EU:n rakennerahasto-ohjelman valmistelun aloittamisesta
Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta
29.11.2019
Vapaa-ajan asukkaat ovat maakunnan parhaita!
Maakunta palkitsi Etelä-Savon vapaa-ajan asukkaat maakunnan parhaina 2019. Lisäksi palkinnon saivat muotoilun ja käsityön ammattilainen Pauliina Rundgren Mikkelistä ja Järvisydämen yrittäjä Markus Heiskanen Rantasalmelta.
28.11.2019
Etelä-Karjala ja Etelä-Savo perustivat yhteisen yhdistyksen Saimaan markkinointiin
Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Savon maakuntaliitto sekä Lappeenrannan, Imatran, Mikkelin, Savonlinnan ja Varkauden kaupungit päättivät syksyllä 2019 jatkaa hyväksi havaittua Saimaa-sopimukseen perustuvaa markkinointi- ja kehittämisyhteistyötä.
27.11.2019
Venäläisen kirjallisuuden helmiä: 1800-luvun klassikot
Tervetuloa kuulemaan venäläisen kirjallisuuden helmistä!
27.11.2019
Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO –yrityspilotissa rahoitetaan 7 hanketta liittyen puun arvoketjun tuoteinnovaatioihin
ELMO-yrityspilotin rahoitushaku toi määräaikaan mennessä 17 hakemusta, joista 7 hanketta valittiin rahoitettavaksi. Jaettavien innovaatiosetelien yhteissumma on 279 000 €.
22.11.2019
Terhi Venäläinen jatkaa maakunnan nuorten osallisuuden kehittämistä!
Kolme hanketyöntekijää aloittaa vuodenvaihteessa työnsä maakuntaliiton hankkeissa. Terhi Venäläinen ja Emmi-Elina Fjällström aloittavat nuorten osallisuutta vahvistavan -ESR -hankkeen projektikoordinaattoreina ja Jussi Linnala projektipäällikkönä digituen alueellisessa koordinaatiotehtävässä. 
22.11.2019
Maakuntavaltuuston kokoustiedote 19.11.2019, Vain yhtenäinen Etelä-Savo pärjää ja menestyy!
Etelä-Savon maakuntavaltuusto kokoontui tiistaina 19.11. Savonlinnassa. Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan Etelä-Savon maakuntaliiton talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2022.
19.11.2019
Julkilausuma: Vain yhtenäinen Etelä-Savo pärjää ja menestyy!
Etelä-Savon maakuntavaltuuston mielestä Etelä-Savon maakunta pärjää ja menestyy parhaiten yhtenäisenä.
19.11.2019
Maakuntahallituksen tiedote 18.11.
Maakuntahallitus antoi lausuntonsa maa- ja metsätalousministeriölle saaristokunnista, valtioneuvoston asetusluonnoksesta sote- ja pelastustoiminnan uudistamisen valtionavustuksista ja ehdotetusta Kymenlaakson maakuntakaavasta. Hallitus päätti kokouksessa yhdestä hankerahoituksesta.
18.11.2019
Maakuntahallitus lausui saaristokunnista ja Kymenlaakson maakuntakaavasta
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 18.11. Mikkelissä. Hallitus lausui kokouksessaan useista asioista ja teki yhden rahoituspäätöksen.
18.11.2019
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kiinnostui vesiliikennehankkeen tavoitteesta
500 rekkalastillista päivässä Saimaan laivoihin = 60 000 tonnin leikkaus CO2-päästöihin vuodessa
29.10.2019
Maakuntahallitus päätti rahoituksesta neljälle hankkeelle
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui tänään Mikkelissä. Hallitus myönsi kokouksessaan rahoitusta noin 800 000 euron edestä neljälle hankkeelle.
28.10.2019
Saimaa-ilmiöllä ilmiömäiset teemat: vesi, sillat ja itäinen ilo
Valitut teemat kumpuavat Itä-Suomea yhdistävistä haasteista ja kehittämisen painopistealueista.
21.10.2019
Järjestöjen ääni kuuluu Etelä-Savossa
Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta haluaa saada laajan järjestötoimijoiden joukon ja kansalaisten äänen kuuluviin. Toiminta käynnistyi lokakuun alussa pidetyssä järjestäytymiskokouksessa.
16.10.2019
Kenelle myöntäisit Etelä-Savon parhaat –palkinnon vuonna 2019?
Etelä-Savon maakuntaliitto etsii jälleen maakunnan parhaita yhteishengen, identiteetin tai imagon kohentajia.
14.10.2019
Etelä-Savon väestöennuste vuoteen 2040 päivitetty
Tilastokeskuksen väestöennustelaskelmien mukaan Etelä-Savon maakuntaan on odotettavissa edelleen tasaista väkiluvun alenemista aina vuoteen 2040 saakka.
30.09.2019
Itärata -hankkeen verkkosivut
Käy lukemassa verkkosivuilta, miksi Itärata on ratkaisu, jolla käännetään itäisen Suomen kehitys nousuun.
25.09.2019
Etelä-Savon maakuntahallituksen kokoustiedote 23.9.
Hallitus myönsi kokouksessaan rahoitusta noin 2,2 miljoonan euron edestä seitsemälle hankkeelle.
23.09.2019
Etelä-Karjala ja Etelä-Savo siirtyvät matkailun yhteismarkkinoinnissa seuraavalle tasolle – Saimaa sopimus
Saimaan yhteismarkkinoinnin tehostamista suunnitellaan kahden maakunnan voimin. Etelä-Karjala ja Etelä-Savo päivittävät Saimaa-sopimuksen ulottumaan ainakin vuoteen 2025 asti, koska kokemukset ovat kolmelta vuodelta hyvät.
27.08.2019
TIEDOTE: SDP:n kesäkokouksen iltatilaisuus Savonlinnassa 27.8.
SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunta, ministeriryhmä ja puoluejohto saapuvat Varkauteen ja Savonlinnaan kesäkokoukseensa elokuun lopussa. Etelä-Savon maakuntaliitto isännöi tiistaina Savonlinnan ravintola Wanha Kasinolla järjestettävää iltatilaisuutta.
26.08.2019
Missä mennään Arctic Investmetnt Platform -hankkeessa?
Arctic Investment Platform (AIP) -hanke tukee pohjoisten harvaanasuttujen alueiden rahoitusyhteistyötä. Hankkeessa tuotetaan toteutettavuusselvitys, joka sisältää analyysin alueen investointitarpeista ja -potentiaalista sekä esitykset rahoitusmallista ja tukijärjestelmästä.
22.08.2019
Kannanotto EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021–2027 varojen jakoon
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat kokoontuivat 21.-22.8. maakuntien huippukokoukseen Kuopiossa teemalla Itä- ja Pohjois-Suomi - kestävää kasvua koko Suomelle. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa kansallisesta ja EU:n aluepolitiikasta sekä IP -alueen yhteistyöstä. 
22.08.2019
Rahoitusta kahteen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeeseen
Maakuntahallitus myönsi kokouksessaan rahoitusta kahdelle hankkeelle noin 1,5 miljoonaa euroa.
17.06.2019
Ei tyrmätä etukäteen
Uuden hallituksen sote-uudistuksen pohjana on kahdeksantoista maakuntaa, joista Etelä-Savo on yksi.
27.05.2019
Menetelmiä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen
Haukivuoren ja Kangasniemen julkisten rakennusten arvoa, kuntoa ja uusiokäyttömahdollisuuksia on selvitetty Etelä-Savon maakuntaliiton hankkeessa. Esimerkkitaajamien perusteella kehitettiin yhteistyömuotoja ja -menetelmiä taajamien elinvoiman edistämiseksi sekä julkisen rakennuskannan hallintaan ja kestävään uusiokäyttöön.
24.05.2019
MAAKUNTAHALLITUS 20.5.: Paikkariippumattoman työn yleistyminen voi muuttaa väestöennusteen suuntaa
Paikkariippumaton työ ja sen edellyttämän toimintaympäristön mahdollistaminen sekä maakunnan vahvuuksiin satsaaminen vaikuttavat väestökehitykseen.
20.05.2019
Vastaa liikkumisen ilmastotalkoot kyselyyn ja voita Jopo (Itä-Suomi)
Pohjois-Savon ELY-keskus yhdessä Pohjois-Savon liiton, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa selvittää verkkokyselyllä itäsuomalaisten näkemyksiä liikkumisen ilmastotalkoista ja tarpeesta vähentää oman liikkumisensa päästöjä. Kyselyn tuloksia käytetään Itä-Suomen liikennejärjestelmän kehittämiseen ja kansallisella tasolla vaikuttamiseen.
06.05.2019
Keskushallinnon vastaisku
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen pohtii blogissaan siirtyykö päätöksenteko kahdeksaltatoista maakunnalta keskusvirastoihin.
02.05.2019
Itä-Suomen neuvottelukunnan kannanotto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun alkuvaiheeseen
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun selvitykset on laadittava tasapuolisesti ja vuorovaikutteisesti sekä tavoitteet määriteltävä asiakaslähtöisesti.
30.04.2019
Itä-Suomen neuvottelukunnan kokoustiedote 24.4.2019
Itä-Suomen maakunnat tarjoavat liikenne- ja viestintäministeriölle tietoja ja osaamista valtakunnallisen liikennejärjestelmän suunnitteluun vuorovaikutuksen lisäämiseksi.
25.04.2019
TIEDOTE: Alueellisten erojen takia Itä- ja Pohjois-Suomi tarvitsee oman EU-ohjelman
Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnat ovat ilmaisseet yhteisen huolensa EU:n ohjelmakauden 2021–2027 kansallisen valmistelun tilanteesta. Neuvottelukuntien mielestä Suomessa ei suhtauduta tarpeeksi vakavasti Euroopan komission tuoreisiin näkemyksiin maamme sisäisistä kehittyneisyyseroista.
25.04.2019
Kysely sähköautoista matkailuliikenteessä
Tervetuloa vastaamaan Etelä-Savon yrittäjille suunnattuun kyselyyn sähköautoista matkailuliikenteessä. Vastaathan kyselyyn 10.5. mennessä!
24.04.2019
Saimaan pääsy UNESCOn Global Geopark -verkostoon etenee
UNESCOn arviointiraportissa todetaan, että kaikki edellytykset UNESCO Global Geopark -statukselle ovat Saimaalla kunnossa ja vaaditut kehitystoimet ovat helposti toteutettavissa.
18.04.2019
TIEDOTE: EU-komissio huolissaan Suomen alueellisista kehittyneisyyseroista
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat esittävät tulevalle EU-budjettikaudelle omaa rakennerahasto-ohjelmaa, joka vastaa harvaan asutun pohjoisen alueen erityishaasteisiin.
16.04.2019
TIEDOTE: Etelä-Savon maakuntahallituksen kokous16.4.2019
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 16. huhtikuuta Mikkelissä. Maakuntahallitus keskusteli mm. Itä-Suomen yhteisistä tavoitteista ja päämääristä valtakunnalliseen liikennejärjestelmään ja päätti rahoituksesta viidelle hankkeelle.
16.04.2019
Kulttuurileijonat ruotivat ideoita luolassaan
Ensimmäinen Etelä-Savon kulttuurileijonien luolatapahtuma järjestettiin perjantaina 5.4. Mikkelissä. Rahoitushenkinen tapahtuma, jossa ammattilaiset ruotivat yhdeksän uutta luovaa ideaa, oli ehdottomasti menestys.
05.04.2019
Maakuntauudistus oli sopiva syyllinen
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen pohtii 4.4. Savon Sanomien Torstaivieras -osiossa nopeita keinoja elinvoiman kehittämiseen. Maakunta- ja sote-uudistuksen hyviä tuloksia ei ole syytä hukata. Keskushallinnon yksityiskohtaisen ohjauksen sijaan on luotava rakentava yhteistyö maakuntien, kuntien ja valtion kesken.
04.04.2019
Itäradoista tulee tulevaisuuden kasvukäytäviä
Itäratoja ei tule nähdä yksinomaan liikennekäytävinä, vaan niillä on isompi merkitys koko Itä- ja Kaakkois-Suomen kehityksen kannalta.
04.04.2019
Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän tiedote 22.3.2019
Yhteistyöryhmä evästi koheesiopolitiikan ja maaseudun kehittämisohjelman valmistelua ja puolsi rahoitusta neljälle hankkeelle, yhteensä noin 1,3 miljoonan euron edestä.
26.03.2019
Tietoliikennealustan rakentamisessa ja vision luonnissa yhteistyö on ratkaisevaa
Etelä-Savo on huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuuden osalta Suomen sisäisessä vertailussa jälkijunassa. Samaan aikaan niin julkisen sektorin palveluiden kuin kaupallisten toimijoidenkin palvelutuotanto siirtyy kasvavassa määrin digitaalisiin kanaviin.
21.03.2019
MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSTIEDOTE 18.03.2019
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 18. maaliskuuta Mikkelissä. Maakuntahallitus keskusteli kokouksessa mm. valtakunnallisen ja maakunnallisen liikennejärjestelmätyön tilanteesta ja maakunta- ja sote-uudistuksen päättyvästä valmistelusta.
18.03.2019
Helsingin Sanomien Kasvava Suomi -liitteessä juttu Etelä-Savosta
Etelä-Savon maakuntaliitto, Miksei Oy, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungit ovat yhteistyössä tehneet artikkelin Helsingin Sanomien liitteessä ilmestyvään Kasvava Suomi -julkaisuun. Artikkeli on nimeltään Ekologiset innovaatiot tuovat kasvua. Se tuo esille erityisesti Etelä-Savossa olevien, maakunnallisten toimijoiden tärkeän työn koko maan elinvoimaisuuden ja taloudellisen kasvun edistämisessä.
14.03.2019
Saimaan maakuntaviesti starttasi sunnuntaina 3.3.2019
Savonlinnan Tanhuvaaran Urheiluopiston laduilla hiihdetyssä viestitapahtumassa yhdistettiin ensimmäisen kerran Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntaviestit.
03.03.2019
TIEDOTE 28.2.2019: EU-komissiolta vahva tuki Itä- ja Pohjois-Suomen asemalle EU:n tulevassa koheesiopolitiikassa
Itä- ja Pohjois-Suomen näkemys alueen huomioimisesta tulevassa koheesiopolitiikassa saa komissiolta vahvaa tukea. Komission suosituksen mukaan koheesiopolitiikan rahoituksella tulee vahvistaa innovaatiotoiminnan ja tuottavuuden kasvua ohjelmakaudella 2021-2027 erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa.
28.02.2019
Maakuntahallitus kokoontui 18.2.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 18.2. Mikkelissä. Kokouksessa maakuntahallitus keskusteli väestöennusteesta, myönsi rahoitusta kahteen hankkeeseen ja antoi lausuntoja.
18.02.2019
Maakuntahallitus kokoontui 28.01.2019
Päätösasioina hallituksessa tehtiin yksi rahoituspäätös ja annettiin maakuntaliitolle valtuudet hakea Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta (EAKR) kahteen hankkeeseen.
28.01.2019
TIEDOTE: Nuorten maakunnallinen vaikuttajaryhmä starttaa Etelä-Savossa
Etelä-Savon nuorille avautuu alkuvuodesta uudenlainen mahdollisuus vaikuttaa kotimaakunnan asioihin, kun nuorten maakunnallisen vaikuttajaryhmän toiminta käynnistyy. Ryhmä ottaa kantaa maakunnan ajankohtaisiin asioihin ja maakuntauudistukseen.
18.01.2019
TIEDOTE: Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 hakuprosessi polkaistiin käyntiin!
Itä-Suomen neljän maakunnan liittojen ja keskuskaupunkien sekä Savonlinnan kaupungin edustajat kokoontuivat keskiviikkona 16.1. Savonlinnaan pohtimaan kulttuuripääkaupunkihaun etenemistä ja rahoitusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisee kansallisen kulttuuripääkaupunkihaun keväällä 2019 ja hakuaikaa on noin vuosi.
17.01.2019
MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSTIEDOTE 17.12.2018
Etelä-Savon maakuntahallituksen vuoden 2018 viimeinen kokous pidettiin maanantaina 17.12. Mikkelissä. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti ajankohtaiskatsaukseensa Itä-Suomen maakuntien yhteiset hallitusohjelmatavoitteet, joista sovittiin Itä-Suomen neuvottelukuntien kokouksessa 12.12.2018. Maakunnan tilannetta tarkasteltiin ajankohtaisten tilastojen perusteella. Erityisesti työvoiman saatavuus maakunnan työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin nousi keskusteluun. Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessa Etelä-Savon osaamisstrategian ja antoi lausunnot Valtionvarainministeriölle Heinäveden ja Joroisten kuntien mahdollisen maakuntavaihdoksen aikataulusta sekä lausunnot Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaehdotuksesta ja Pohjois-Karjalan maakuntakaavaluonnoksesta.
17.12.2018
TIEDOTE: Itä-Suomen neuvottelukunta linjasi yhteiset hallitusohjelmatavoitteet
Itä-Suomen maakunnat Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Kainuu ovat sopineet yhteisistä hallitusohjelmatavoitteista. Itä-Suomessa on paljon potentiaalia, luonnonvaroja ja erityisosaamista. Hallitusohjelmatavoitteissa esitetään toimenpiteitä, joiden avulla mahdollisuudet voidaan hyödyntää maakuntien ja koko Suomen kestävän kasvun hyväksi.
14.12.2018
TIEDOTE: Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman
Etelä-Savon maakuntavaltuusto kokoontui 26.11.2018 Mikkelin kaupungintalolle talousarviokokoukseen. Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2019-2021 sekä talousarvion vuodelle 2019.
26.11.2018
Maakunta palkitsi parhaita imagon rakentajia
Etelä-Savon parhaat -palkinto myönnetään toiminnasta, joka kohentaa merkittävällä tavalla maakunnan yhteishenkeä, identiteettiä tai imagoa. Palkinto annetaan vuosittain 1-3 yritykselle, yhteisölle tai henkilölle. Tämänvuotiset palkinnot jaettiin lauantaina 24.11. Mikkelin teatteriravintola Ilossa järjestetyssä pienimuotoisessa tilaisuudessa.
24.11.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.11.2018
Maakuntahallitus puolsi hankkeille rahoitusta yhteensä n. 2,1 miljoonan euron edestä. Lisäksi kokouksessa annettiin lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselle Vt5 tiesuunnitelman muutoksesta ja muutoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta sekä Uudenmaan liitolle lausunto alueen maakuntakaavaluonnoksesta.
20.11.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 22.10.2018
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti ajankohtaiskatsauksessaan esille maakunnan tuoreimmat väestötiedot. Lisäksi hän kertoi Itä-Suomen neljän maakunnan yhteisestä aikeesta hakea Savonlinnaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Tavoitteena on hakea Savonlinnalle ja ympäröiville alueille kansainvälistä näkyvyyttä, turismia ja monipuolista kulttuuritarjontaa. Seuraavan kerran asiaa käsitellään Itä-Suomen neuvottelukunnan kokouksessa, joka pidetään torstaina 25.10. Helsingissä. Hallitus antoi kokouksessa lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle VR:n rautateiden osto- ja velvoiteliikenteestä ja maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta kalastuslain muuttamiseksi. Päätösasiana käsiteltiin rahoituksen myöntäminen matkailukohteiden saavutettavuutta ja toimintaedellytyksiä tukevan liikennejärjestelmän kehittämiseen.
22.10.2018
TIEDOTE: Kenelle sinä myöntäisit Etelä-Savon parhaat –palkinnon vuonna 2018?
Etelä-Savo etsii jälleen maakunnan parhaita yhteishengen, identiteetin tai imagon kohentajia. Ehdotuksia ja perustelut Etelä-Savon parhaat -palkinnon 2018 saajaksi voi jättää sähköisesti maakunnan verkkosivuilla!
16.10.2018
TIEDOTE: Savot ja Karjalat suunnittelevat hakevansa Savonlinnaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026
Savonlinna on Itä-Suomen maakuntien yhteinen ehdokas Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Saimaa-ilmiö -nimen saanut yhteishanke julkistettiin torstaina 11. lokakuuta Rantasalmella järjestettävässä Itä-Suomi nousuun -kutsuseminaarissa.
11.10.2018
Maakuntahallitus kokoontui 24.9.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantai-iltapäivänä 24.9. Helsingissä. Maakuntahallitus antoi kokouksessaan useita lausuntoja. Lausunto annettiin muun muassa kasvupalveluvirastosta, erityishuoltopiireistä, Vaalijalan kehyssuunnitelmasta ja maanteiden ja rautateiden runkoverkosta. Maakuntahallitus käsitteli myös Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpano- ja rahoitussuunnitelman ja jatkoi keskustelua Heinäveden kaivoshankkeesta.
24.09.2018
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat haluavat Suomen EU-rahoitussaannon maksimointia
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokous pidettiin Lapissa 30. - 31. elokuuta 2018 teemalla Iskukykyisiä yhdessä. Mukana olivat Lapin lisäksi Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala.
31.08.2018
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen johto kokoontuu Rovaniemelle perinteiseen huippukokoukseen
Maakuntien huippukokous järjestetään tänä vuonna Lapissa 30. - 31. elokuuta 2018 teemalla Iskukykyisiä yhdessä. Mukana ovat Lapin lisäksi Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala. Samaan aikaan yhteistyössä huippukokouksen kanssa linjataan maakuntien yhteisiä kehittämisen kärkiä alueen yhteisessä Elinkeinot murroksessa (ELMO) –pilotissa.
30.08.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 27.8.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 27.8. Mikkelissä syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Ajankohtaiskatsauksessa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti esille Heinäveden kaivoshankkeen. Maakuntauudistuksen tilannekatsauksessa käsiteltiin uudistuksen aikataulumuutos ja sen vaikutukset liiton toimintaan ja talouteen vuosina 2019-2021. Kokouksessa linjattiin maakuntaliiton osallistuminen perusteilla olevaan kolmen maakunnan talous- henkilöstö- ja ICT-hallinnon yhtiöön. Muut päätösasiat liittyivät hankerahoitukseen ja Etelä-Savon vuoden 2018 kylän nimeämiseen.
27.08.2018
Taajamahankkeelle kotisivut
Etelä-Savon ja Varsinais-Suomen liittojen 'Välineitä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen'-hankkeen kotisivut on avattu.
07.08.2018
Päämajasymposiumissa puhutti Suomen sisäinen turvallisuus
Mikkelin Päämajasymposiumissa 4.7. keskusteltiin sekä vuoden 1918 tapahtumien seurauksista että tämän päivän sisäisestä turvallisuudesta.
04.07.2018
Päämajasymposium 2018 pohtii Suomen sisäistä turvallisuutta
Kaikelle kansalle avoin ja maksuton Päämajan kesäsymposium järjestetään Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa. Yhdennentoista Päämajasymposiumin kantavana teemana on Suomen sisäinen turvallisuus.
28.06.2018
Pekka Seleniukselle ja Jarkko Wuoriselle maakuntaneuvoksen arvonimet
Suomen tasavallan presidentti on myöntänyt Pekka Seleniukselle ja Jarkko Wuoriselle maakuntaneuvoksen arvonimet.
27.06.2018
Maakuntaliitossa avoinna viestintäpäällikön tehtävä
Etelä-Savon maakuntaliitto hakee viestintäpäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
26.06.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 18.6.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 18.6. Mikkelissä. Ennen kesätaukoa pidetyssä kokouksessa hallitus antoi lausuntoja, valtuutti Etelä-Savon maakuntaliiton hakemaan jatkoaikaa Etelä-Savon ennakointiverkko -hankkeelle ja päätti myöntää rahoitusta neljälle hankkeelle.
18.06.2018
Maakuntavaltuusto käsitteli vuoden 2017 toimintaa ja taloutta
Maakuntavaltuusto kokoontui Mikkelissä 28.5.2018 käsittelemään vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
28.05.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 21.05.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 21.5. Mikkelissä. Maakuntahallituksen toinen varapuheenjohtaja, Teemu Hirvonen, osallistui viimeistä kertaa Etelä-Savon maakuntahallituksen kokoukseen, sillä uudet työtehtävät vievät hänet pääkaupunkiseudulle. Maakuntahallitus kiittää Hirvosta yhdeksän vuotta kestäneestä hyvästä työstä maakunnan hyväksi!
21.05.2018
Etelä-Savossa on modernin arkkitehtuurin helmiä - selvityksenkin mukaan!
Etelä-Savon maakuntaliitossa on valmistunut FM Laura Vikmanin laatima taustaselvitys maakunnan modernista arkkitehtuurista. Selvitykseen on koottu yhteen valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten inventointien tietoja. Inventointi tarkoittaa puolueetonta selvitystä alueen, maiseman ja rakennuskannan kulttuurihistoriallisista arvoista. Inventointia varten tehdään valokuvauksia, maastokäyntejä, haastatteluja, arviointeja, museoarkistoihin perehtymistä ja aineiston kokoamista.
19.03.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.2.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 19.2. Mikkelissä. Pitkällä asialistalla oli muun muassa asiaa maakuntauudistuksesta, maakuntaliiton tilinpäätös ja henkilöstöraportti, kuitulaboratorion investoinnit, villiruuan kehittämisen yksikkö, puukaupan huutokauppapalvelu ja hallitukselta pyydetyt lausunnot. Maakuntajohtaja esitteli kokouksen alussa maakunnan työttömyystilanteen. Työttömyystilanne on parantunut viime vuodesta, mutta on silti maan keskiarvoa huonompi. Väestö maakunnan alueella on vähentynyt vuoden aikana merkittävästi. Matkailuun liittyvistä hankkeista keskusteltiin kokouksessa, hankkeiden yhtenä tavoitteena on yöpymisten määrän lisääminen alueella.
19.02.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 15.01.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 15.1.2018 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. Hallitus keskusteli maakunta- ja sote-uudistuksesta ja päätti kahden AIKO (alueelliset innovaatiot ja kokeilut) -rahoituksen myöntämisestä.
15.01.2018