Tietopalvelu

TIEDOTTEET JA UUTISET


TIEDOTE: Etelä-Savon maakuntahallituksen kokous16.4.2019

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 16. huhtikuuta Mikkelissä. Maakuntahallitus keskusteli mm. Itä-Suomen yhteisistä tavoitteista ja päämääristä valtakunnalliseen liikennejärjestelmään ja päätti rahoituksesta viidelle hankkeelle.

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 16. huhtikuuta Mikkelissä. Maakuntahallitus keskusteli mm. Itä-Suomen yhteisistä tavoitteista ja päämääristä valtakunnalliseen liikennejärjestelmään. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikuttamisaineiston suuralueiden tilannekuviin osalta maakuntahallitus suhtautuu kriittisesti. Tasapainoisuutta ja vertailukelpoisuutta tarvitaan lisää. Tilannekuvien perustana pitää olla selkeät ja yhtenäiset kriteerit, jotka huomioivat myös alueelliset erityispiirteet.

Maakuntahallitusta puhutti myös Saimaan lauttapaikkojen palvelutasoon esitetyt muutokset. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen laatiman esityksen mukaan pääosalla Saimaan lauttapaikoista siirryttäisiin päiväaikaan aikataulutettuun liikennöintiin, yöaikaan lautat kulkisivat edelleen tarpeen mukaan. Maakuntahallitus katsoi, ettei muutosta tule tehdä esityksen mukaisesti.

Maakuntahallitus sai tiedoksi liikenneministeriön itärataselvityksen ja sitä ohjanneen työryhmän keskeiset johtopäätökset. Vaikka selvityksen mukaan Porvoo-Kouvola oikaisu ei ole kokonaistaloudellisesti kannattava, pitää maakuntahallitus hankkeen edistämistä ja esillä pitämistä keskeisenä osana Itäratojen pitkäjänteistä kehittämistä ja nopeuden nostoa. Maakunnan yhteinen näkemys on oltava edunvalvonnan lähtökohtana. Maakuntahallituksen mukaan osana valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa on valittava vaihtoehto, jonka pohjalta itään suuntautuvaa raideyhteyttä lähdetään kehittämään.

Maakuntahallitus keskusteli Savonlinnan kulttuuripääkaupunkistatuksen hakemisesta. Maakuntahallitus piti hakemukseen liittyvän itäsuomalaisen kulttuuristrategian luomista ja yhteistyötä kulttuurin saralla hyvänä. Vuoden kestävän hakuajan aikana arvioidaan verkottuneiden Itä-Suomen maakuntien mahdollisuudet kulttuuripääkaupunkivuoden toteuttamiseen ja kustannusten taso suhteessa statuksen tuomaan elinvoimaetuun.


LAUSUNNOT VALTIONVARAINMINISTERIÖLLE HEINÄVEDEN JA JOROISTEN ESITYKSISTÄ MAAKUNNAN VAIHTAMISEKSI
Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584

Maakuntahallituksessa oli lausunnolla sekä Heinäveden että Joroisten kunnan esitykset maakunnan vaihtamiseksi maakuntauudistuksen tilanteen muututtua.

Heinävesi ja Joroinen ovat syksyllä 2018 tehneet Valtiovarainministeriölle esityksen maakunnan vaihtamisesta vuoden 2020 alusta. Maakunta- ja sote -uudistuksen kaaduttua nykyisen maakuntajakolain perusteella tehdyt hakemukset Heinäveden siirtymisestä Etelä-Savosta Pohjois-Karjalan ja Joroisten siirtymisestä Pohjois-Savon maakuntaan ovat edelleen voimassa.

Maakuntahallitus toteaa lausunnoissaan, että tilanteessa, jossa päättävän hallituksen vetämä uudistuksen valmistelu loppui tuloksettomana ja tulevan hallituksen linjaukset jatkossa valmisteltavasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta ovat täysin avoinna, ei maakuntahallitus näe perustelluksi kannattaa Joroisten ja Heinäveden kuntien hakemuksia maakunnan vaihtoon liittyen. Jälkeenjäävä maakunta menettää vaihdoksien yhteydessä kohtuuttomasti elinvoimaansa ja toimintakykyänsä. Maakuntahallitus toteaa edelleen, että mahdolliset maakunnan vaihdokset tulee katsoa kokonaisuutena osana tulevaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä aluehallinnon rakennetta. Maakuntahallitus katsoo, että nykyinen maakuntakokonaisuus on toimiva.


MAAKUNTAHALLITUS KESKUSTELI EU:N KOHEESIOPOLITIIKAN VALMISTELUSTA
Lisätietoja: Aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903

Maakuntahallitus keskusteli 16.4. kokouksessa EU:n vuosien 2021-2027 koheesiopolitiikan valmistelusta. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat esittävät tulevalle EU-budjettikaudelle omaa rakennerahasto-ohjelmaa, joka vastaa harvaan asutun pohjoisen alueen erityishaasteisiin. Ohjelmavalmistelua tehdään Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen ja ELY-keskusten muodostamassa valmisteluryhmässä.

EU:n komission jäsenmaakohtaiset unionin talouspolitiikkaan keskittyvät maaraportit julkaistiin helmikuussa 2019. Itä- ja Pohjois-Suomi on sovittanut sisältöesityksensä komission maaraportissaan Suomelle tarjoamiin kahteen teemaan: Älykkäämpi Eurooppa ja Sosiaalisempi Eurooppa. Ohjelman tulee mahdollistaa elinkeinoelämän kasvun ja uudistumisen laaja keinovalikoima.

Vaikuttavuuden kannalta on myös keskeistä, että EU:n eri rahastojen toimia voidaan yhteensovittaa alueella, ja että niillä ei korvata kansallista budjettirahoitusta. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat esittävätkin, että nykyisen ohjelman valtakunnallinen toiminta uudistetaan alueiden tarpeisiin perustuvaksi ylimaakunnalliseksi yhteistyöksi. Itä- ja Pohjois-Suomi korostavat myös kuntien roolia ja kaupunkipolitiikan ulottamista kaiken kokoisiin kaupunkeihin.


MAAKUNTAHALLITUKSELTA RAHOITUSTA MM. SAVONLINNAN VALMISTAUTUMISEEN EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI 2026 -KILPAILUUN
Lisätietoja: va. ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 040 542 6140

Etelä-Savon maakuntahallitus myönsi rahoitusta noin 1,1 miljoonan euron edestä viidelle hankkeelle. Tukea myönnettiin kahdelle hankkeelle, jotka valmistelevat Savonlinnan osallistumista Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -kansalliseen kilpailuun. Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen – Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hankkeen tavoitteena on työstää kilpailun edellyttämää hakemusasiakirjaa ja suunnitella verkostomaisella yhteistyöllä juhlavuoden sisältöä. Hanke toimii myös toteutettavuusselvityksenä, sillä hankkeella selvitetään Savonlinnan ja muiden toimijoiden valmius sitoutua ja resursoida mahdollisen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 valmistelu ja toteuttaminen.

Tutkimuksella tukea - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hankkeen tavoitteena on tukea päähankkeen tavoitteita ja hakukirjan valmistelua tuottamalla tarvittavaa tutkimustietoa, kuten tietoa asukkaiden paikallisidentiteetistä, sekä suhtautumisesta ja näkemyksistä kulttuuripääkaupunkiprojektia kohtaan. Hanke selvittää myös Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihakemuksen kilpailuedut ja haasteet ja tuottaa evaluointi- ja tutkimussuunnitelman osaksi Savonlinnan kulttuuripääkaupunki 2026 hakukirjaa.

Liiketoimintamallit 2020-luvun vaatimusten tasolle ja metsäbiotalous esille

Kiertotalous ja kehittyvien yritysten uudet liiketoimintamallit 2020-luvun alustataloudessa -hankkeelle myönnettiin rahoitusta sadan eteläsavolaisen yrityksen liiketoimintamallin päivittämiseen. Hankkeen tavoitteena on saada liiketoiminta vastaamaan 2020-luvun vaatimuksia alustatalouden kehittymisen, arvoketjujen muutosten ja resurssitehokkuuden mahdollisuuksien huomioonottaviksi. Tähän liittyen tavoitteena on myös Manufacturing Synergieseli mansyns.fi -kiertotalousalustan/-markkinapaikan käyttöönoton ja käytettävyyden kiihdyttäminen ja parantaminen.

Hankkeessa Metsäbiotalouden näyteikkuna tavoitteena on rakentaa Savonlinnan Punkaharjulle metsäbiotalouden esittelypuisto, konkreettinen ja virtuaalinen metsäbiotalouden näyteikkuna, joka toimii sekä tutkimustiedon siirtäjänä että oppimisympäristönä ja matkailukohteena. Näyteikkuna rakennetaan Punkaharjun tutkimuspuiston metsäkohteiden ja luonnonsuojelualueen käynti- ja nähtävyyskohteiden sekä Suomen Metsämuseo Luston näyttelyjen ja palvelujen, sekä virtuaalisen www.openmetsa.fi –portaalin varaan, ja yhdessä siitä muodostuu kokonaisvaltaisen metsäbiotalouden esittely. Metsäbiotalouden näyteikkunassa esitellään monipuolisesti metsäbiotalouden eri näkökulmia ja tutkimuksen mahdollisuuksia biotalouden elinkeinojen ja metsien kestävän käytön edistämisessä.

Maakuntahallitus myönsi myös rahoitusta ylimaakunnalliseen Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeeseen. Hankkeessa tuetaan Itä-Suomen teollisuuden ja elinkeinoelämän nykyistä vähähiilisempiä kuljetusketjuja parantamalla Saimaan vesiliikenteen toimintaedellytyksiä.


OSALLISUUSOHJELMAN TEKO JATKUU, ETELÄ-SAVOON SAADAAN MAAKUNNALLINEN NUORISOVALTUUSTO JA MAAKUNNALLINEN JÄRJESTÖNEUVOTTELUKUNTA
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen, puh. 044 770 0591
Hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula, puh. 0400 618 489

Maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä Etelä-Savossa käynnistettiin osallisuusohjelman valmistelu. Hallituksen kaatumisen jälkeen kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen nähdään entistä tärkeämpänä. Osallisuusohjelmaa viedään eteenpäin hallinnollisista rakenteista riippumatta. Osallisuustyötä jatketaan maakuntaliiton koordinoimana ja uudistuksen valmistelussa tehty osallisuustyö hyödynnetään.

Työ jatkuu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kuudessa teemaryhmässä (asukas, asiakas, järjestö, vanhus- ja vammais, nuoret, osallisuusfoorumi). Kevätkesän 2019 aikana esitellään ensimmäinen osallisuusohjelmaluonnos. Kunkin teeman osalta mietitään tarkoituksenmukaisin taho, joka jatkossa ottaa vastuun ryhmän/teema-alueen toiminnasta.

Osallisuustyöskentelyn osana on valmisteltu maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan perustamista sekä maakunnallista nuorisovaltuustoa. Monialaiseen järjestöneuvottelukuntaan valitaan parhaillaan käynnissä olevassa haussa 19 jäsentä ja toimintaa pilotoidaan ensimmäisellä kaudella 2019-2020. https://www.etela-savo.fi/jarjestoneuvottelukunta

Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sitoutumaton ryhmä 13-25 -vuotiaita nuoria eri puolilta Etelä-Savoa. Ryhmä koostuu kuntien nuorisovaltuustojen edustajista ja heidän varaedustajistaan sekä yhdeksästä vapaasta paikasta, jonne kunnista nimetyt nuoret valitsivat jäsenet avointen hakemusten perusteella. Maakuntaliiton hallitus nimeää ryhmän, jonka toimikausi on yksi vuosi kerrallaan. 

Maakuntaliiton painopisteet osallisuuden edistämisessä painottuvat tällä hetkellä luontevimmin nuorten vaikuttamisen (nuorisovaltuusto/vaikuttamistoimielin) ja järjestöneuvottelukunnan kautta ja toimivat mm. aluekehittämisen tukena. Maakuntahallitus päätti perustaa maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan sekä maakunnallisen nuorisovaltuuston osaksi maakuntaliiton toimintaa ja esittää asian edelleen maakuntavaltuustolle päätettäväksi.


MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELUN JA SIIHEN NIMETTYJEN TOIMIELINTEN LOPETTAMINEN
Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584

Maakuntauudistuksen valmistelu vuosina 2016-2019 oli Etelä-Savossa maakuntaliiton vetovastuulla. Etelä-Savon maakuntahallitus nimesi valmistelun koordinoivat elimet eli laajennetun johtoryhmän ja ohjausryhmän keväällä 2016.

Maakuntahallitus totesi kokouksessaan, että valmistelu Etelä-Savossa on päättynyt. Hallitus lakkautti nimeämiensä laajennetun johtoryhmän ja ohjausryhmän työn. Maakuntaliitto huolehtii asianmukaisen raportoinnin ja dokumentoinnin loppuunsaattamisen. Näiltä osin valmistellaan valmistelun loppuraportti, joka käsitellään kaikkien maakuntavalmisteluun osallistuneiden ryhmien ja maakuntahallituksen yhteisessä loppuseminaarissa Mikkelissä 7.5.2019.

Lisätietoja: 
Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270 ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584.
 

  • Julkaistu 16.04.2019

Jaa


26 elo

Maakuntahallituksen kokoustiedote 26.8.2019

Maakuntahallitus kävi keskustelua liikenteen ajankohtaisista asioista 26.8. kokouksessaan. Lyhyellä aikavälillä Etelä-Savon edunvalvonnassa rataverkon eri hankkeiden painotuksista kiireellisin ja tärkein toimenpide on Savon ja Karjalan ratojen nopeuttaminen Kouvolan pohjoispuolella. Lue lisää

Uutisarkisto

TIEDOTE: Etelä-Savon maakuntahallituksen kokous16.4.2019

Julkaistu 16.04.2019

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 16. huhtikuuta Mikkelissä. Maakuntahallitus keskusteli mm. Itä-Suomen yhteisistä tavoitteista ja päämääristä valtakunnalliseen liikennejärjestelmään. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikuttamisaineiston suuralueiden tilannekuviin osalta maakuntahallitus suhtautuu kriittisesti. Tasapainoisuutta ja vertailukelpoisuutta tarvitaan lisää. Tilannekuvien perustana pitää olla selkeät ja yhtenäiset kriteerit, jotka huomioivat myös alueelliset erityispiirteet.

Maakuntahallitusta puhutti myös Saimaan lauttapaikkojen palvelutasoon esitetyt muutokset. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen laatiman esityksen mukaan pääosalla Saimaan lauttapaikoista siirryttäisiin päiväaikaan aikataulutettuun liikennöintiin, yöaikaan lautat kulkisivat edelleen tarpeen mukaan. Maakuntahallitus katsoi, ettei muutosta tule tehdä esityksen mukaisesti.

Maakuntahallitus sai tiedoksi liikenneministeriön itärataselvityksen ja sitä ohjanneen työryhmän keskeiset johtopäätökset. Vaikka selvityksen mukaan Porvoo-Kouvola oikaisu ei ole kokonaistaloudellisesti kannattava, pitää maakuntahallitus hankkeen edistämistä ja esillä pitämistä keskeisenä osana Itäratojen pitkäjänteistä kehittämistä ja nopeuden nostoa. Maakunnan yhteinen näkemys on oltava edunvalvonnan lähtökohtana. Maakuntahallituksen mukaan osana valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa on valittava vaihtoehto, jonka pohjalta itään suuntautuvaa raideyhteyttä lähdetään kehittämään.

Maakuntahallitus keskusteli Savonlinnan kulttuuripääkaupunkistatuksen hakemisesta. Maakuntahallitus piti hakemukseen liittyvän itäsuomalaisen kulttuuristrategian luomista ja yhteistyötä kulttuurin saralla hyvänä. Vuoden kestävän hakuajan aikana arvioidaan verkottuneiden Itä-Suomen maakuntien mahdollisuudet kulttuuripääkaupunkivuoden toteuttamiseen ja kustannusten taso suhteessa statuksen tuomaan elinvoimaetuun.


LAUSUNNOT VALTIONVARAINMINISTERIÖLLE HEINÄVEDEN JA JOROISTEN ESITYKSISTÄ MAAKUNNAN VAIHTAMISEKSI
Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584

Maakuntahallituksessa oli lausunnolla sekä Heinäveden että Joroisten kunnan esitykset maakunnan vaihtamiseksi maakuntauudistuksen tilanteen muututtua.

Heinävesi ja Joroinen ovat syksyllä 2018 tehneet Valtiovarainministeriölle esityksen maakunnan vaihtamisesta vuoden 2020 alusta. Maakunta- ja sote -uudistuksen kaaduttua nykyisen maakuntajakolain perusteella tehdyt hakemukset Heinäveden siirtymisestä Etelä-Savosta Pohjois-Karjalan ja Joroisten siirtymisestä Pohjois-Savon maakuntaan ovat edelleen voimassa.

Maakuntahallitus toteaa lausunnoissaan, että tilanteessa, jossa päättävän hallituksen vetämä uudistuksen valmistelu loppui tuloksettomana ja tulevan hallituksen linjaukset jatkossa valmisteltavasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta ovat täysin avoinna, ei maakuntahallitus näe perustelluksi kannattaa Joroisten ja Heinäveden kuntien hakemuksia maakunnan vaihtoon liittyen. Jälkeenjäävä maakunta menettää vaihdoksien yhteydessä kohtuuttomasti elinvoimaansa ja toimintakykyänsä. Maakuntahallitus toteaa edelleen, että mahdolliset maakunnan vaihdokset tulee katsoa kokonaisuutena osana tulevaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä aluehallinnon rakennetta. Maakuntahallitus katsoo, että nykyinen maakuntakokonaisuus on toimiva.


MAAKUNTAHALLITUS KESKUSTELI EU:N KOHEESIOPOLITIIKAN VALMISTELUSTA
Lisätietoja: Aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903

Maakuntahallitus keskusteli 16.4. kokouksessa EU:n vuosien 2021-2027 koheesiopolitiikan valmistelusta. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat esittävät tulevalle EU-budjettikaudelle omaa rakennerahasto-ohjelmaa, joka vastaa harvaan asutun pohjoisen alueen erityishaasteisiin. Ohjelmavalmistelua tehdään Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen ja ELY-keskusten muodostamassa valmisteluryhmässä.

EU:n komission jäsenmaakohtaiset unionin talouspolitiikkaan keskittyvät maaraportit julkaistiin helmikuussa 2019. Itä- ja Pohjois-Suomi on sovittanut sisältöesityksensä komission maaraportissaan Suomelle tarjoamiin kahteen teemaan: Älykkäämpi Eurooppa ja Sosiaalisempi Eurooppa. Ohjelman tulee mahdollistaa elinkeinoelämän kasvun ja uudistumisen laaja keinovalikoima.

Vaikuttavuuden kannalta on myös keskeistä, että EU:n eri rahastojen toimia voidaan yhteensovittaa alueella, ja että niillä ei korvata kansallista budjettirahoitusta. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat esittävätkin, että nykyisen ohjelman valtakunnallinen toiminta uudistetaan alueiden tarpeisiin perustuvaksi ylimaakunnalliseksi yhteistyöksi. Itä- ja Pohjois-Suomi korostavat myös kuntien roolia ja kaupunkipolitiikan ulottamista kaiken kokoisiin kaupunkeihin.


MAAKUNTAHALLITUKSELTA RAHOITUSTA MM. SAVONLINNAN VALMISTAUTUMISEEN EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI 2026 -KILPAILUUN
Lisätietoja: va. ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 040 542 6140

Etelä-Savon maakuntahallitus myönsi rahoitusta noin 1,1 miljoonan euron edestä viidelle hankkeelle. Tukea myönnettiin kahdelle hankkeelle, jotka valmistelevat Savonlinnan osallistumista Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -kansalliseen kilpailuun. Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen – Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hankkeen tavoitteena on työstää kilpailun edellyttämää hakemusasiakirjaa ja suunnitella verkostomaisella yhteistyöllä juhlavuoden sisältöä. Hanke toimii myös toteutettavuusselvityksenä, sillä hankkeella selvitetään Savonlinnan ja muiden toimijoiden valmius sitoutua ja resursoida mahdollisen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 valmistelu ja toteuttaminen.

Tutkimuksella tukea - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hankkeen tavoitteena on tukea päähankkeen tavoitteita ja hakukirjan valmistelua tuottamalla tarvittavaa tutkimustietoa, kuten tietoa asukkaiden paikallisidentiteetistä, sekä suhtautumisesta ja näkemyksistä kulttuuripääkaupunkiprojektia kohtaan. Hanke selvittää myös Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihakemuksen kilpailuedut ja haasteet ja tuottaa evaluointi- ja tutkimussuunnitelman osaksi Savonlinnan kulttuuripääkaupunki 2026 hakukirjaa.

Liiketoimintamallit 2020-luvun vaatimusten tasolle ja metsäbiotalous esille

Kiertotalous ja kehittyvien yritysten uudet liiketoimintamallit 2020-luvun alustataloudessa -hankkeelle myönnettiin rahoitusta sadan eteläsavolaisen yrityksen liiketoimintamallin päivittämiseen. Hankkeen tavoitteena on saada liiketoiminta vastaamaan 2020-luvun vaatimuksia alustatalouden kehittymisen, arvoketjujen muutosten ja resurssitehokkuuden mahdollisuuksien huomioonottaviksi. Tähän liittyen tavoitteena on myös Manufacturing Synergieseli mansyns.fi -kiertotalousalustan/-markkinapaikan käyttöönoton ja käytettävyyden kiihdyttäminen ja parantaminen.

Hankkeessa Metsäbiotalouden näyteikkuna tavoitteena on rakentaa Savonlinnan Punkaharjulle metsäbiotalouden esittelypuisto, konkreettinen ja virtuaalinen metsäbiotalouden näyteikkuna, joka toimii sekä tutkimustiedon siirtäjänä että oppimisympäristönä ja matkailukohteena. Näyteikkuna rakennetaan Punkaharjun tutkimuspuiston metsäkohteiden ja luonnonsuojelualueen käynti- ja nähtävyyskohteiden sekä Suomen Metsämuseo Luston näyttelyjen ja palvelujen, sekä virtuaalisen www.openmetsa.fi –portaalin varaan, ja yhdessä siitä muodostuu kokonaisvaltaisen metsäbiotalouden esittely. Metsäbiotalouden näyteikkunassa esitellään monipuolisesti metsäbiotalouden eri näkökulmia ja tutkimuksen mahdollisuuksia biotalouden elinkeinojen ja metsien kestävän käytön edistämisessä.

Maakuntahallitus myönsi myös rahoitusta ylimaakunnalliseen Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeeseen. Hankkeessa tuetaan Itä-Suomen teollisuuden ja elinkeinoelämän nykyistä vähähiilisempiä kuljetusketjuja parantamalla Saimaan vesiliikenteen toimintaedellytyksiä.


OSALLISUUSOHJELMAN TEKO JATKUU, ETELÄ-SAVOON SAADAAN MAAKUNNALLINEN NUORISOVALTUUSTO JA MAAKUNNALLINEN JÄRJESTÖNEUVOTTELUKUNTA
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen, puh. 044 770 0591
Hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula, puh. 0400 618 489

Maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä Etelä-Savossa käynnistettiin osallisuusohjelman valmistelu. Hallituksen kaatumisen jälkeen kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen nähdään entistä tärkeämpänä. Osallisuusohjelmaa viedään eteenpäin hallinnollisista rakenteista riippumatta. Osallisuustyötä jatketaan maakuntaliiton koordinoimana ja uudistuksen valmistelussa tehty osallisuustyö hyödynnetään.

Työ jatkuu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kuudessa teemaryhmässä (asukas, asiakas, järjestö, vanhus- ja vammais, nuoret, osallisuusfoorumi). Kevätkesän 2019 aikana esitellään ensimmäinen osallisuusohjelmaluonnos. Kunkin teeman osalta mietitään tarkoituksenmukaisin taho, joka jatkossa ottaa vastuun ryhmän/teema-alueen toiminnasta.

Osallisuustyöskentelyn osana on valmisteltu maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan perustamista sekä maakunnallista nuorisovaltuustoa. Monialaiseen järjestöneuvottelukuntaan valitaan parhaillaan käynnissä olevassa haussa 19 jäsentä ja toimintaa pilotoidaan ensimmäisellä kaudella 2019-2020. https://www.etela-savo.fi/jarjestoneuvottelukunta

Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sitoutumaton ryhmä 13-25 -vuotiaita nuoria eri puolilta Etelä-Savoa. Ryhmä koostuu kuntien nuorisovaltuustojen edustajista ja heidän varaedustajistaan sekä yhdeksästä vapaasta paikasta, jonne kunnista nimetyt nuoret valitsivat jäsenet avointen hakemusten perusteella. Maakuntaliiton hallitus nimeää ryhmän, jonka toimikausi on yksi vuosi kerrallaan. 

Maakuntaliiton painopisteet osallisuuden edistämisessä painottuvat tällä hetkellä luontevimmin nuorten vaikuttamisen (nuorisovaltuusto/vaikuttamistoimielin) ja järjestöneuvottelukunnan kautta ja toimivat mm. aluekehittämisen tukena. Maakuntahallitus päätti perustaa maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan sekä maakunnallisen nuorisovaltuuston osaksi maakuntaliiton toimintaa ja esittää asian edelleen maakuntavaltuustolle päätettäväksi.


MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELUN JA SIIHEN NIMETTYJEN TOIMIELINTEN LOPETTAMINEN
Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584

Maakuntauudistuksen valmistelu vuosina 2016-2019 oli Etelä-Savossa maakuntaliiton vetovastuulla. Etelä-Savon maakuntahallitus nimesi valmistelun koordinoivat elimet eli laajennetun johtoryhmän ja ohjausryhmän keväällä 2016.

Maakuntahallitus totesi kokouksessaan, että valmistelu Etelä-Savossa on päättynyt. Hallitus lakkautti nimeämiensä laajennetun johtoryhmän ja ohjausryhmän työn. Maakuntaliitto huolehtii asianmukaisen raportoinnin ja dokumentoinnin loppuunsaattamisen. Näiltä osin valmistellaan valmistelun loppuraportti, joka käsitellään kaikkien maakuntavalmisteluun osallistuneiden ryhmien ja maakuntahallituksen yhteisessä loppuseminaarissa Mikkelissä 7.5.2019.

Lisätietoja: 
Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270 ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584.
 

Maakuntahallituksen kokoustiedote 27.1.2020
Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 27.1. Etelä-Savon maakunnan osallisuusohjelman. Maakuntahallitus nimesi Ilpo Lehtisen Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmään Etelä-Savon ELY-keskuksen edustajaksi Maija Puurusen tilalle.
27.01.2020
Etelä-Savon saaristokuntien ja saaristo-osakuntien saaristolisät säilyvät ennallaan
Etelä-Savossa saaristokuntia ovat Enonkoski, Puumala ja Sulkava ja saaristo-osakuntia puolestaan Hirvensalmi, Mikkeli ja Savonlinna.
27.01.2020
Saimaa-ilmiön sytyttäjät rengasmatkalla Itä-Suomessa
Jani Halme, Saimi Hoyer ja Sari Kaasinen lähtevät rengasmatkalle jakamaan itäsuomalaista ilosanomaa ja innostamaan kaikkia mukaan luomaan ainutlaatuista Saimaa-ilmiötä.
16.01.2020
Osallistu saariston kehittämiseen, vastaa kyselyyn 19.1.2020 mennessä!
Saaristoasiain neuvottelukunta, SANK, on käynnistänyt valtakunnallisen saaristo-ohjelman laadinnan. Saaristossa asuvilla, siellä aikaa viettävillä ja saaristoasioiden parissa työtä tekevillä on paras käsitys saaristossa elämisen nykytilasta ja kehittämistarpeista.
19.12.2019
Etelä-Savon Leader-toimintaryhmät ja maakuntaliitto syventävät yhteistyötä
Yhteistyön syventämiseen kuuluu uuden ohjelmakauden valmistelu, kulttuuripääkaupunkityön yhteinen edistäminen, ennakointitiedon hyödyntäminen ja elinkeinorakenteen murrokseen vastaaminen.
19.12.2019
Etelä- ja Pohjois-Savon alueiden toimijoita kuultiin sote-uudistuksen aluejaosta
Sote-ministeriryhmä kutsui Etelä- ja Pohjois-Savon alueiden toimijat saman pöydän ääreen keskustelemaan maakuntajaosta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa.
17.12.2019
Maakuntahallituksen joulukuun kokouksen tiedote
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui tänään vuoden viimeiseen kokoukseensa Mikkelissä. Maakuntahallitus antoi lausuntoja ja myönsi rahoitusta viidelle hankkeelleyensä noin 850 000 euroa.
16.12.2019
Itä- Suomen maakunnat kiirehtivät valtiolta rahaa Saimaan kanavaan
Varustamoilta saatujen tietojen mukaan rahtiliikenne uhkaa vähentyä edelleen, jos ne eivät uskalla tehdä investointipäätöksiä uusista, suuremman kokoluokan rahtialuksista.
04.12.2019
Esitä mielipiteesi EU:n rakennerahasto-ohjelman valmistelun aloittamisesta
Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta
29.11.2019
Vapaa-ajan asukkaat ovat maakunnan parhaita!
Maakunta palkitsi Etelä-Savon vapaa-ajan asukkaat maakunnan parhaina 2019. Lisäksi palkinnon saivat muotoilun ja käsityön ammattilainen Pauliina Rundgren Mikkelistä ja Järvisydämen yrittäjä Markus Heiskanen Rantasalmelta.
28.11.2019
Etelä-Karjala ja Etelä-Savo perustivat yhteisen yhdistyksen Saimaan markkinointiin
Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Savon maakuntaliitto sekä Lappeenrannan, Imatran, Mikkelin, Savonlinnan ja Varkauden kaupungit päättivät syksyllä 2019 jatkaa hyväksi havaittua Saimaa-sopimukseen perustuvaa markkinointi- ja kehittämisyhteistyötä.
27.11.2019
Venäläisen kirjallisuuden helmiä: 1800-luvun klassikot
Tervetuloa kuulemaan venäläisen kirjallisuuden helmistä!
27.11.2019
Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO –yrityspilotissa rahoitetaan 7 hanketta liittyen puun arvoketjun tuoteinnovaatioihin
ELMO-yrityspilotin rahoitushaku toi määräaikaan mennessä 17 hakemusta, joista 7 hanketta valittiin rahoitettavaksi. Jaettavien innovaatiosetelien yhteissumma on 279 000 €.
22.11.2019
Terhi Venäläinen jatkaa maakunnan nuorten osallisuuden kehittämistä!
Kolme hanketyöntekijää aloittaa vuodenvaihteessa työnsä maakuntaliiton hankkeissa. Terhi Venäläinen ja Emmi-Elina Fjällström aloittavat nuorten osallisuutta vahvistavan -ESR -hankkeen projektikoordinaattoreina ja Jussi Linnala projektipäällikkönä digituen alueellisessa koordinaatiotehtävässä. 
22.11.2019
Maakuntavaltuuston kokoustiedote 19.11.2019, Vain yhtenäinen Etelä-Savo pärjää ja menestyy!
Etelä-Savon maakuntavaltuusto kokoontui tiistaina 19.11. Savonlinnassa. Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan Etelä-Savon maakuntaliiton talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2022.
19.11.2019
Julkilausuma: Vain yhtenäinen Etelä-Savo pärjää ja menestyy!
Etelä-Savon maakuntavaltuuston mielestä Etelä-Savon maakunta pärjää ja menestyy parhaiten yhtenäisenä.
19.11.2019
Maakuntahallituksen tiedote 18.11.
Maakuntahallitus antoi lausuntonsa maa- ja metsätalousministeriölle saaristokunnista, valtioneuvoston asetusluonnoksesta sote- ja pelastustoiminnan uudistamisen valtionavustuksista ja ehdotetusta Kymenlaakson maakuntakaavasta. Hallitus päätti kokouksessa yhdestä hankerahoituksesta.
18.11.2019
Maakuntahallitus lausui saaristokunnista ja Kymenlaakson maakuntakaavasta
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 18.11. Mikkelissä. Hallitus lausui kokouksessaan useista asioista ja teki yhden rahoituspäätöksen.
18.11.2019
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kiinnostui vesiliikennehankkeen tavoitteesta
500 rekkalastillista päivässä Saimaan laivoihin = 60 000 tonnin leikkaus CO2-päästöihin vuodessa
29.10.2019
Maakuntahallitus päätti rahoituksesta neljälle hankkeelle
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui tänään Mikkelissä. Hallitus myönsi kokouksessaan rahoitusta noin 800 000 euron edestä neljälle hankkeelle.
28.10.2019
Saimaa-ilmiöllä ilmiömäiset teemat: vesi, sillat ja itäinen ilo
Valitut teemat kumpuavat Itä-Suomea yhdistävistä haasteista ja kehittämisen painopistealueista.
21.10.2019
Järjestöjen ääni kuuluu Etelä-Savossa
Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta haluaa saada laajan järjestötoimijoiden joukon ja kansalaisten äänen kuuluviin. Toiminta käynnistyi lokakuun alussa pidetyssä järjestäytymiskokouksessa.
16.10.2019
Kenelle myöntäisit Etelä-Savon parhaat –palkinnon vuonna 2019?
Etelä-Savon maakuntaliitto etsii jälleen maakunnan parhaita yhteishengen, identiteetin tai imagon kohentajia.
14.10.2019
Etelä-Savon väestöennuste vuoteen 2040 päivitetty
Tilastokeskuksen väestöennustelaskelmien mukaan Etelä-Savon maakuntaan on odotettavissa edelleen tasaista väkiluvun alenemista aina vuoteen 2040 saakka.
30.09.2019
Itärata -hankkeen verkkosivut
Käy lukemassa verkkosivuilta, miksi Itärata on ratkaisu, jolla käännetään itäisen Suomen kehitys nousuun.
25.09.2019
Etelä-Savon maakuntahallituksen kokoustiedote 23.9.
Hallitus myönsi kokouksessaan rahoitusta noin 2,2 miljoonan euron edestä seitsemälle hankkeelle.
23.09.2019
Etelä-Karjala ja Etelä-Savo siirtyvät matkailun yhteismarkkinoinnissa seuraavalle tasolle – Saimaa sopimus
Saimaan yhteismarkkinoinnin tehostamista suunnitellaan kahden maakunnan voimin. Etelä-Karjala ja Etelä-Savo päivittävät Saimaa-sopimuksen ulottumaan ainakin vuoteen 2025 asti, koska kokemukset ovat kolmelta vuodelta hyvät.
27.08.2019
TIEDOTE: SDP:n kesäkokouksen iltatilaisuus Savonlinnassa 27.8.
SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunta, ministeriryhmä ja puoluejohto saapuvat Varkauteen ja Savonlinnaan kesäkokoukseensa elokuun lopussa. Etelä-Savon maakuntaliitto isännöi tiistaina Savonlinnan ravintola Wanha Kasinolla järjestettävää iltatilaisuutta.
26.08.2019
Missä mennään Arctic Investmetnt Platform -hankkeessa?
Arctic Investment Platform (AIP) -hanke tukee pohjoisten harvaanasuttujen alueiden rahoitusyhteistyötä. Hankkeessa tuotetaan toteutettavuusselvitys, joka sisältää analyysin alueen investointitarpeista ja -potentiaalista sekä esitykset rahoitusmallista ja tukijärjestelmästä.
22.08.2019
Kannanotto EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021–2027 varojen jakoon
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat kokoontuivat 21.-22.8. maakuntien huippukokoukseen Kuopiossa teemalla Itä- ja Pohjois-Suomi - kestävää kasvua koko Suomelle. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa kansallisesta ja EU:n aluepolitiikasta sekä IP -alueen yhteistyöstä. 
22.08.2019
Rahoitusta kahteen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeeseen
Maakuntahallitus myönsi kokouksessaan rahoitusta kahdelle hankkeelle noin 1,5 miljoonaa euroa.
17.06.2019
Ei tyrmätä etukäteen
Uuden hallituksen sote-uudistuksen pohjana on kahdeksantoista maakuntaa, joista Etelä-Savo on yksi.
27.05.2019
Menetelmiä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen
Haukivuoren ja Kangasniemen julkisten rakennusten arvoa, kuntoa ja uusiokäyttömahdollisuuksia on selvitetty Etelä-Savon maakuntaliiton hankkeessa. Esimerkkitaajamien perusteella kehitettiin yhteistyömuotoja ja -menetelmiä taajamien elinvoiman edistämiseksi sekä julkisen rakennuskannan hallintaan ja kestävään uusiokäyttöön.
24.05.2019
MAAKUNTAHALLITUS 20.5.: Paikkariippumattoman työn yleistyminen voi muuttaa väestöennusteen suuntaa
Paikkariippumaton työ ja sen edellyttämän toimintaympäristön mahdollistaminen sekä maakunnan vahvuuksiin satsaaminen vaikuttavat väestökehitykseen.
20.05.2019
Vastaa liikkumisen ilmastotalkoot kyselyyn ja voita Jopo (Itä-Suomi)
Pohjois-Savon ELY-keskus yhdessä Pohjois-Savon liiton, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa selvittää verkkokyselyllä itäsuomalaisten näkemyksiä liikkumisen ilmastotalkoista ja tarpeesta vähentää oman liikkumisensa päästöjä. Kyselyn tuloksia käytetään Itä-Suomen liikennejärjestelmän kehittämiseen ja kansallisella tasolla vaikuttamiseen.
06.05.2019
Keskushallinnon vastaisku
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen pohtii blogissaan siirtyykö päätöksenteko kahdeksaltatoista maakunnalta keskusvirastoihin.
02.05.2019
Itä-Suomen neuvottelukunnan kannanotto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun alkuvaiheeseen
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun selvitykset on laadittava tasapuolisesti ja vuorovaikutteisesti sekä tavoitteet määriteltävä asiakaslähtöisesti.
30.04.2019
Itä-Suomen neuvottelukunnan kokoustiedote 24.4.2019
Itä-Suomen maakunnat tarjoavat liikenne- ja viestintäministeriölle tietoja ja osaamista valtakunnallisen liikennejärjestelmän suunnitteluun vuorovaikutuksen lisäämiseksi.
25.04.2019
TIEDOTE: Alueellisten erojen takia Itä- ja Pohjois-Suomi tarvitsee oman EU-ohjelman
Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnat ovat ilmaisseet yhteisen huolensa EU:n ohjelmakauden 2021–2027 kansallisen valmistelun tilanteesta. Neuvottelukuntien mielestä Suomessa ei suhtauduta tarpeeksi vakavasti Euroopan komission tuoreisiin näkemyksiin maamme sisäisistä kehittyneisyyseroista.
25.04.2019
Kysely sähköautoista matkailuliikenteessä
Tervetuloa vastaamaan Etelä-Savon yrittäjille suunnattuun kyselyyn sähköautoista matkailuliikenteessä. Vastaathan kyselyyn 10.5. mennessä!
24.04.2019
Saimaan pääsy UNESCOn Global Geopark -verkostoon etenee
UNESCOn arviointiraportissa todetaan, että kaikki edellytykset UNESCO Global Geopark -statukselle ovat Saimaalla kunnossa ja vaaditut kehitystoimet ovat helposti toteutettavissa.
18.04.2019
TIEDOTE: EU-komissio huolissaan Suomen alueellisista kehittyneisyyseroista
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat esittävät tulevalle EU-budjettikaudelle omaa rakennerahasto-ohjelmaa, joka vastaa harvaan asutun pohjoisen alueen erityishaasteisiin.
16.04.2019
TIEDOTE: Etelä-Savon maakuntahallituksen kokous16.4.2019
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 16. huhtikuuta Mikkelissä. Maakuntahallitus keskusteli mm. Itä-Suomen yhteisistä tavoitteista ja päämääristä valtakunnalliseen liikennejärjestelmään ja päätti rahoituksesta viidelle hankkeelle.
16.04.2019
Kulttuurileijonat ruotivat ideoita luolassaan
Ensimmäinen Etelä-Savon kulttuurileijonien luolatapahtuma järjestettiin perjantaina 5.4. Mikkelissä. Rahoitushenkinen tapahtuma, jossa ammattilaiset ruotivat yhdeksän uutta luovaa ideaa, oli ehdottomasti menestys.
05.04.2019
Maakuntauudistus oli sopiva syyllinen
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen pohtii 4.4. Savon Sanomien Torstaivieras -osiossa nopeita keinoja elinvoiman kehittämiseen. Maakunta- ja sote-uudistuksen hyviä tuloksia ei ole syytä hukata. Keskushallinnon yksityiskohtaisen ohjauksen sijaan on luotava rakentava yhteistyö maakuntien, kuntien ja valtion kesken.
04.04.2019
Itäradoista tulee tulevaisuuden kasvukäytäviä
Itäratoja ei tule nähdä yksinomaan liikennekäytävinä, vaan niillä on isompi merkitys koko Itä- ja Kaakkois-Suomen kehityksen kannalta.
04.04.2019
Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän tiedote 22.3.2019
Yhteistyöryhmä evästi koheesiopolitiikan ja maaseudun kehittämisohjelman valmistelua ja puolsi rahoitusta neljälle hankkeelle, yhteensä noin 1,3 miljoonan euron edestä.
26.03.2019
Tietoliikennealustan rakentamisessa ja vision luonnissa yhteistyö on ratkaisevaa
Etelä-Savo on huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuuden osalta Suomen sisäisessä vertailussa jälkijunassa. Samaan aikaan niin julkisen sektorin palveluiden kuin kaupallisten toimijoidenkin palvelutuotanto siirtyy kasvavassa määrin digitaalisiin kanaviin.
21.03.2019
MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSTIEDOTE 18.03.2019
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 18. maaliskuuta Mikkelissä. Maakuntahallitus keskusteli kokouksessa mm. valtakunnallisen ja maakunnallisen liikennejärjestelmätyön tilanteesta ja maakunta- ja sote-uudistuksen päättyvästä valmistelusta.
18.03.2019
Helsingin Sanomien Kasvava Suomi -liitteessä juttu Etelä-Savosta
Etelä-Savon maakuntaliitto, Miksei Oy, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungit ovat yhteistyössä tehneet artikkelin Helsingin Sanomien liitteessä ilmestyvään Kasvava Suomi -julkaisuun. Artikkeli on nimeltään Ekologiset innovaatiot tuovat kasvua. Se tuo esille erityisesti Etelä-Savossa olevien, maakunnallisten toimijoiden tärkeän työn koko maan elinvoimaisuuden ja taloudellisen kasvun edistämisessä.
14.03.2019
Saimaan maakuntaviesti starttasi sunnuntaina 3.3.2019
Savonlinnan Tanhuvaaran Urheiluopiston laduilla hiihdetyssä viestitapahtumassa yhdistettiin ensimmäisen kerran Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntaviestit.
03.03.2019
TIEDOTE 28.2.2019: EU-komissiolta vahva tuki Itä- ja Pohjois-Suomen asemalle EU:n tulevassa koheesiopolitiikassa
Itä- ja Pohjois-Suomen näkemys alueen huomioimisesta tulevassa koheesiopolitiikassa saa komissiolta vahvaa tukea. Komission suosituksen mukaan koheesiopolitiikan rahoituksella tulee vahvistaa innovaatiotoiminnan ja tuottavuuden kasvua ohjelmakaudella 2021-2027 erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa.
28.02.2019
Maakuntahallitus kokoontui 18.2.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 18.2. Mikkelissä. Kokouksessa maakuntahallitus keskusteli väestöennusteesta, myönsi rahoitusta kahteen hankkeeseen ja antoi lausuntoja.
18.02.2019
Maakuntahallitus kokoontui 28.01.2019
Päätösasioina hallituksessa tehtiin yksi rahoituspäätös ja annettiin maakuntaliitolle valtuudet hakea Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta (EAKR) kahteen hankkeeseen.
28.01.2019
TIEDOTE: Nuorten maakunnallinen vaikuttajaryhmä starttaa Etelä-Savossa
Etelä-Savon nuorille avautuu alkuvuodesta uudenlainen mahdollisuus vaikuttaa kotimaakunnan asioihin, kun nuorten maakunnallisen vaikuttajaryhmän toiminta käynnistyy. Ryhmä ottaa kantaa maakunnan ajankohtaisiin asioihin ja maakuntauudistukseen.
18.01.2019
TIEDOTE: Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 hakuprosessi polkaistiin käyntiin!
Itä-Suomen neljän maakunnan liittojen ja keskuskaupunkien sekä Savonlinnan kaupungin edustajat kokoontuivat keskiviikkona 16.1. Savonlinnaan pohtimaan kulttuuripääkaupunkihaun etenemistä ja rahoitusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisee kansallisen kulttuuripääkaupunkihaun keväällä 2019 ja hakuaikaa on noin vuosi.
17.01.2019
MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSTIEDOTE 17.12.2018
Etelä-Savon maakuntahallituksen vuoden 2018 viimeinen kokous pidettiin maanantaina 17.12. Mikkelissä. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti ajankohtaiskatsaukseensa Itä-Suomen maakuntien yhteiset hallitusohjelmatavoitteet, joista sovittiin Itä-Suomen neuvottelukuntien kokouksessa 12.12.2018. Maakunnan tilannetta tarkasteltiin ajankohtaisten tilastojen perusteella. Erityisesti työvoiman saatavuus maakunnan työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin nousi keskusteluun. Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessa Etelä-Savon osaamisstrategian ja antoi lausunnot Valtionvarainministeriölle Heinäveden ja Joroisten kuntien mahdollisen maakuntavaihdoksen aikataulusta sekä lausunnot Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaehdotuksesta ja Pohjois-Karjalan maakuntakaavaluonnoksesta.
17.12.2018
TIEDOTE: Itä-Suomen neuvottelukunta linjasi yhteiset hallitusohjelmatavoitteet
Itä-Suomen maakunnat Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Kainuu ovat sopineet yhteisistä hallitusohjelmatavoitteista. Itä-Suomessa on paljon potentiaalia, luonnonvaroja ja erityisosaamista. Hallitusohjelmatavoitteissa esitetään toimenpiteitä, joiden avulla mahdollisuudet voidaan hyödyntää maakuntien ja koko Suomen kestävän kasvun hyväksi.
14.12.2018
TIEDOTE: Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman
Etelä-Savon maakuntavaltuusto kokoontui 26.11.2018 Mikkelin kaupungintalolle talousarviokokoukseen. Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2019-2021 sekä talousarvion vuodelle 2019.
26.11.2018
Maakunta palkitsi parhaita imagon rakentajia
Etelä-Savon parhaat -palkinto myönnetään toiminnasta, joka kohentaa merkittävällä tavalla maakunnan yhteishenkeä, identiteettiä tai imagoa. Palkinto annetaan vuosittain 1-3 yritykselle, yhteisölle tai henkilölle. Tämänvuotiset palkinnot jaettiin lauantaina 24.11. Mikkelin teatteriravintola Ilossa järjestetyssä pienimuotoisessa tilaisuudessa.
24.11.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.11.2018
Maakuntahallitus puolsi hankkeille rahoitusta yhteensä n. 2,1 miljoonan euron edestä. Lisäksi kokouksessa annettiin lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselle Vt5 tiesuunnitelman muutoksesta ja muutoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta sekä Uudenmaan liitolle lausunto alueen maakuntakaavaluonnoksesta.
20.11.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 22.10.2018
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti ajankohtaiskatsauksessaan esille maakunnan tuoreimmat väestötiedot. Lisäksi hän kertoi Itä-Suomen neljän maakunnan yhteisestä aikeesta hakea Savonlinnaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Tavoitteena on hakea Savonlinnalle ja ympäröiville alueille kansainvälistä näkyvyyttä, turismia ja monipuolista kulttuuritarjontaa. Seuraavan kerran asiaa käsitellään Itä-Suomen neuvottelukunnan kokouksessa, joka pidetään torstaina 25.10. Helsingissä. Hallitus antoi kokouksessa lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle VR:n rautateiden osto- ja velvoiteliikenteestä ja maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta kalastuslain muuttamiseksi. Päätösasiana käsiteltiin rahoituksen myöntäminen matkailukohteiden saavutettavuutta ja toimintaedellytyksiä tukevan liikennejärjestelmän kehittämiseen.
22.10.2018
TIEDOTE: Kenelle sinä myöntäisit Etelä-Savon parhaat –palkinnon vuonna 2018?
Etelä-Savo etsii jälleen maakunnan parhaita yhteishengen, identiteetin tai imagon kohentajia. Ehdotuksia ja perustelut Etelä-Savon parhaat -palkinnon 2018 saajaksi voi jättää sähköisesti maakunnan verkkosivuilla!
16.10.2018
TIEDOTE: Savot ja Karjalat suunnittelevat hakevansa Savonlinnaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026
Savonlinna on Itä-Suomen maakuntien yhteinen ehdokas Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Saimaa-ilmiö -nimen saanut yhteishanke julkistettiin torstaina 11. lokakuuta Rantasalmella järjestettävässä Itä-Suomi nousuun -kutsuseminaarissa.
11.10.2018
Maakuntahallitus kokoontui 24.9.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantai-iltapäivänä 24.9. Helsingissä. Maakuntahallitus antoi kokouksessaan useita lausuntoja. Lausunto annettiin muun muassa kasvupalveluvirastosta, erityishuoltopiireistä, Vaalijalan kehyssuunnitelmasta ja maanteiden ja rautateiden runkoverkosta. Maakuntahallitus käsitteli myös Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpano- ja rahoitussuunnitelman ja jatkoi keskustelua Heinäveden kaivoshankkeesta.
24.09.2018
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat haluavat Suomen EU-rahoitussaannon maksimointia
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokous pidettiin Lapissa 30. - 31. elokuuta 2018 teemalla Iskukykyisiä yhdessä. Mukana olivat Lapin lisäksi Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala.
31.08.2018
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen johto kokoontuu Rovaniemelle perinteiseen huippukokoukseen
Maakuntien huippukokous järjestetään tänä vuonna Lapissa 30. - 31. elokuuta 2018 teemalla Iskukykyisiä yhdessä. Mukana ovat Lapin lisäksi Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala. Samaan aikaan yhteistyössä huippukokouksen kanssa linjataan maakuntien yhteisiä kehittämisen kärkiä alueen yhteisessä Elinkeinot murroksessa (ELMO) –pilotissa.
30.08.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 27.8.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 27.8. Mikkelissä syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Ajankohtaiskatsauksessa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti esille Heinäveden kaivoshankkeen. Maakuntauudistuksen tilannekatsauksessa käsiteltiin uudistuksen aikataulumuutos ja sen vaikutukset liiton toimintaan ja talouteen vuosina 2019-2021. Kokouksessa linjattiin maakuntaliiton osallistuminen perusteilla olevaan kolmen maakunnan talous- henkilöstö- ja ICT-hallinnon yhtiöön. Muut päätösasiat liittyivät hankerahoitukseen ja Etelä-Savon vuoden 2018 kylän nimeämiseen.
27.08.2018
Taajamahankkeelle kotisivut
Etelä-Savon ja Varsinais-Suomen liittojen 'Välineitä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen'-hankkeen kotisivut on avattu.
07.08.2018
Päämajasymposiumissa puhutti Suomen sisäinen turvallisuus
Mikkelin Päämajasymposiumissa 4.7. keskusteltiin sekä vuoden 1918 tapahtumien seurauksista että tämän päivän sisäisestä turvallisuudesta.
04.07.2018
Päämajasymposium 2018 pohtii Suomen sisäistä turvallisuutta
Kaikelle kansalle avoin ja maksuton Päämajan kesäsymposium järjestetään Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa. Yhdennentoista Päämajasymposiumin kantavana teemana on Suomen sisäinen turvallisuus.
28.06.2018
Pekka Seleniukselle ja Jarkko Wuoriselle maakuntaneuvoksen arvonimet
Suomen tasavallan presidentti on myöntänyt Pekka Seleniukselle ja Jarkko Wuoriselle maakuntaneuvoksen arvonimet.
27.06.2018
Maakuntaliitossa avoinna viestintäpäällikön tehtävä
Etelä-Savon maakuntaliitto hakee viestintäpäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
26.06.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 18.6.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 18.6. Mikkelissä. Ennen kesätaukoa pidetyssä kokouksessa hallitus antoi lausuntoja, valtuutti Etelä-Savon maakuntaliiton hakemaan jatkoaikaa Etelä-Savon ennakointiverkko -hankkeelle ja päätti myöntää rahoitusta neljälle hankkeelle.
18.06.2018
Maakuntavaltuusto käsitteli vuoden 2017 toimintaa ja taloutta
Maakuntavaltuusto kokoontui Mikkelissä 28.5.2018 käsittelemään vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
28.05.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 21.05.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 21.5. Mikkelissä. Maakuntahallituksen toinen varapuheenjohtaja, Teemu Hirvonen, osallistui viimeistä kertaa Etelä-Savon maakuntahallituksen kokoukseen, sillä uudet työtehtävät vievät hänet pääkaupunkiseudulle. Maakuntahallitus kiittää Hirvosta yhdeksän vuotta kestäneestä hyvästä työstä maakunnan hyväksi!
21.05.2018
Etelä-Savossa on modernin arkkitehtuurin helmiä - selvityksenkin mukaan!
Etelä-Savon maakuntaliitossa on valmistunut FM Laura Vikmanin laatima taustaselvitys maakunnan modernista arkkitehtuurista. Selvitykseen on koottu yhteen valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten inventointien tietoja. Inventointi tarkoittaa puolueetonta selvitystä alueen, maiseman ja rakennuskannan kulttuurihistoriallisista arvoista. Inventointia varten tehdään valokuvauksia, maastokäyntejä, haastatteluja, arviointeja, museoarkistoihin perehtymistä ja aineiston kokoamista.
19.03.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.2.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 19.2. Mikkelissä. Pitkällä asialistalla oli muun muassa asiaa maakuntauudistuksesta, maakuntaliiton tilinpäätös ja henkilöstöraportti, kuitulaboratorion investoinnit, villiruuan kehittämisen yksikkö, puukaupan huutokauppapalvelu ja hallitukselta pyydetyt lausunnot. Maakuntajohtaja esitteli kokouksen alussa maakunnan työttömyystilanteen. Työttömyystilanne on parantunut viime vuodesta, mutta on silti maan keskiarvoa huonompi. Väestö maakunnan alueella on vähentynyt vuoden aikana merkittävästi. Matkailuun liittyvistä hankkeista keskusteltiin kokouksessa, hankkeiden yhtenä tavoitteena on yöpymisten määrän lisääminen alueella.
19.02.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 15.01.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 15.1.2018 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. Hallitus keskusteli maakunta- ja sote-uudistuksesta ja päätti kahden AIKO (alueelliset innovaatiot ja kokeilut) -rahoituksen myöntämisestä.
15.01.2018